Vaccin mot pneumokockinfektion

VACCINER SOM INGÅR I BARNVACCINATIONSPROGRAMMET

Pneumokockvaccinets egenskaper, hantering, förvaring, när och hur vaccinet ska ges och eventuella biverkningar.

Vaccinets egenskaper

De vacciner som används i dag till barn är en ny generation konjugerade vacciner, som ger ett immunologiskt minne och även är immunogent hos de minsta barnen till skillnad mot de äldre polysackaridvaccinerna.

I konjugatvaccinerna utnyttjas samma teknik som utvecklades för Hib-vaccinerna, det vill säga polysackarid kopplat till ett bärarprotein.

Det finns för närvarande två godkända vacciner i Sverige, ett 10- och ett 13-valent vaccin som innehåller 10 respektive 13 olika pneumokocktyper osv. I Sverige infördes pneumokockvaccin i det allmänna programmet 2009.

Skyddseffekt

Vaccinerna skyddar mot invasiva pneumokockinfektioner, men har inte samma effekt på otiter eller övre luftvägsinfektioner. Skyddet mot invasiv sjukdom är mycket god, mer än 90 procent, mot de pneumokocktyper som ingår i vaccinet.

Även bland ovaccinerade barn och vuxna sker en minskning av invasiva pneumokockinfektioner på grund av minskad smittspridning (så kallad flockimmunitet).

Vilken skyddseffekt vaccinerna har beror bland annat på vilka pneumokocktyper som cirkulerar i samhället.

Vaccinet är avdödat. Kvicksilverföreningar ingår inte i vaccinets konserveringsmedel. För övrig information se vaccinets bipacksedel eller FASS.

Injektionsteknik

Efter blandning ska vaccinbehållaren skakas om väl till en vitgrumlig suspension, som bör injiceras omedelbart. Vaccinet ska ges intramuskulärt. Vaccinet ska inte blandas med andra vacciner i samma spruta. Om vaccinet ges samtidigt med andra vacciner, ges injektionerna i olika kroppsdelar.

Mycket god handhygien är nödvändig. Avtvättning eller desinfektion av injektionsstället fordras inte om huden ser ren ut.

Aspiration för att undvika intravasal injektion behövs inte, eftersom stora kärl saknas på rekommenderade injektionsställen.

Lämplig kanyl för späd- och småbarn vid intramuskulär injektion: Blå; 25 mm lång och 0,6 mm i diameter.

För instruktioner med bilder se Injektionstekniker

Administration i alla åldrar

Intramuskulär injektion i låret. Låret kan användas som injektionsställe i alla åldrar.

Administration över 1 års ålder

Till barn över 1 år kan intramuskulär injektion även ges i överarmen.

Ålder och intervall

Vaccination mot pneumokocker ska erbjudas upp till 6 års ålder. Antal doser som behövs beror på ålder vid vaccination.

  • Om man börjar före 12 månaders ålder ges 3 doser med 2 månader mellan dos 1 och dos 2 och 6 månader mellan dos 2 och 3.
  • Om man börjar mellan 12 och 23 månaders ålder ges 2 doser med minst 2 månaders intervall.
  • Om man börjar fr.o.m. 2 års ålder eller senare ges 1 dos (Prevenar13®) eller 2 doser med minst 2 månaders intervall (Synflorix®).

Se Allmänna barnvaccinationsprogrammet

När ska vaccination uppskjutas eller ställas in?

Vid feber eller pågående infektion med allmänpåverkan. Pågående antibiotikabehandling innebär i sig ingen kontraindikation.

Läs mer på Rikshandboken Vaccination vid särskilda tillstånd eller sjukdomar

Reaktioner och biverkningar (konjugatvaccin)

Mycket vanliga eller vanliga: Kräkningar, diarré minskad aptit. Feber över 38 grader C, irritabilitet, sömnighet, orolig sömn. Lokala reaktioner vid injektionsstället t.ex. rodnad, förhårdnad, svullnad, smärta/ömhet som påverkar rörelser.

Ovanliga: Hudutslag/ Nässelutslag

Sällsynta: Kramper inklusive feberkramper. Hypotonisk-hyporesponsiv episod (kollaps och/eller medvetandeförlust/ kontaktlöshet). Överkänslighetsreaktioner vid injektionsstället t.ex. dermatit, klåda och nässelutslag.

Till toppen av sidan