Utskrivet 2018-10-17

Till navigering

Tuberkulintest, TST

[Vacciner]

Tuberkulintest utförs med tuberkulinrenat proteinderivat (PPD) för att man ska få en uppfattning om barnet har smittats med tuberkulosbakterier tidigare eller blivit vaccinerat.

Tuberculin PPD RT23 AJVaccinees (före detta SSI) har varit den vanligaste Tuberculin Skin Test (TST). Om personen har en T-cellsmedierad immunitet mot mykobakterier efter kontakt med M. tuberculosis, miljömykobakterier eller BCG-vaccin, bildas en förhårdnad.

Vid TST sker en immunstimulering vilket innebär att en förnyad testning kan ge en positiv reaktion utan att personen är TB-smittad.

Numera finns flera varianter av TST (med olika PPD) och tillverkarens instruktioner måste då följas eftersom tillvägagångssätt och gränser vid avläsning varierar mellan testen.

För en allmän TB-kontroll i en lågriskpopulation är TST alltför ospecifikt. TST bör därför bara användas vid smittspårning kring en smittsam person, vid hälsokontroll av högriskgrupper eller inför BCG-vaccination.

Interferon gamma release assays (IGRA) är laboratorietester på blod för att påvisa immunsvar mot TB. IGRA mäter mer specifikt mot antigen för M. tuberculosis än TST. IGRA reagerar inte på tidigare vaccination med BCG och endast i undantagsfall efter infektion med miljömykobakterier.

Vare sig TST eller IGRA kan helt säkert bekräfta eller utesluta latent TB (immunreaktion mot TB-antigen hos person utan symtom eller med odlingsbara tuberkulosbakterier). En bedömning måste därför alltid ske individuellt med information om epidemiologi, exposition, immunkompetens och riskfaktorer för att utveckla aktiv TB, samt resultaten av undersökningar som TST, IGRA och lungröntgen.

Folkhälsomyndigheten anger principer för när vilken typ av test är lämpligast. På barn under 2 år används TST, på friska vuxna och barn över 2 år IGRA eller TST (med fördel IGRA om BCG-vaccinerad) samt på immunsupprimerade IGRA och TST (IGRA främst om TST är negativt).

Läs mer på Folkhälsomyndigheten: Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos - hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination.

Tuberkulintest med PPD

Inom barnhälsovården utförs efter lokala riktlinjer tuberkulintest (TST) enligt Mantoux, intrakutan injektion med PPD (Purified Protein Derivative).

  • BCG-vaccination bör föregås av TST för att utesluta att personen redan är smittad med TB eller miljömykobakterier.
  • På barn under 18 månader behöver inte TST sättas före BCG-vaccination, förutsatt att barnet inte varit utsatt för smitta. Till exempel TB-fall i omgivningen eller resa till riskland.
  • Späd ålder (under 6 månader), sjukdomar med immunsuppression, uttalad undernäring, kan leda till bristande TST-reaktivitet, vilket kan ge falskt negativa resultat.
  • Vissa virussjukdomar, inklusive vaccination med levande virus (MPR-vaccin), kan ge en övergående sänkning av TST-reaktiviteten.
  • BCG-vaccin ges till testade barn enbart om TST avläses helt negativt, det vill säga 0 mm.
  • TST kan sättas före/samtidigt med MPR-vaccination. Om man givit MPR-vaccin bör man vänta en månad med att sätta TST. Om TST satts först, kan MPR-vaccin ges när TST avläses på tredje dagen.
tillverkarens_bruksanvisning.gif

Tuberkulin är ljuskänsligt och ska förvaras i originalförpackningen vid 2-8 grader. Öppnad ampull ska användas inom 24 timmar (PPD RT23) – 4 veckor (beroende på variant, se tillverkarens anvisningar.)

Intrakutan injektion

Dos: PPD, X TU (X; beroende på vilken tillverkare), 0.1 ml - intrakutant.

Teknik och lokal

Injektionsstället ska vara rent och torrt och får inte tvättas med antiseptiska medel. Om alkohol används för avtorkning av huden måste den få avdunsta innan prövningen görs.

Prövningen utförs vanligen på mellersta tredjedelen av underarmens översida (se även tillverkarens anvisningar).

Använd 1 ml tuberkulinspruta (fingraderad) samt nål för intrakutan injektion: Grå; med 20 mm längd och 0,4 mm diameter.

Den som utför prövningen ska vara väl förtrogen med det tekniska förfarandet. 

Intrakutan injektion
Figur A

Intrakutan injektion, Figur A

Det är viktigt med bra ljus, och att armen hålls stadigt av förälder eller medhjälpare. Se till att injektionsvätskan finns ända ute i nålspetsen innan den sticks in. Nålen ska sitta ordentligt fast på sprutan.

Sträck huden. Rikta nålens öga uppåt. Nålen ska hållas nästan parallellt med huden, cirka 10 grader, riktas i armens längsriktning och föras in långsamt omkring 2 mm i hudens ytliga lager. Nålen ska synas genom huden under införandet.

Rikta nålen försiktigt uppåt, injicera långsamt och stadigt, stabilisera gärna med tummen mot barnets arm. Vid korrekt intrakutan injektion är det trögt att injicera och det bildas en upphöjd, vit blåsa (kvaddel), som kvarstår en liten stund.

Vid för djup injektion, och ingen kvaddel uppstår, avbryt och ge en ny injektion på den andra armen.

Arbetsbeskrivning Tuberkulintest - sätta och avläsa test: Smittskydd Stockholm

Avläsning och registrering

Reaktionen utvärderas 48-72 timmar efter injektionen (se tillverkarens anvisningar). En reaktion mot tuberkulin är en förhårdnad som man avläser genom att känna på huden. Den är ofta omgiven av en rodnad, som inte avläses. Indurationen är ofta platt, ojämn och något förhöjd och kan vara rund men även oval.

Det är endast indurationen som bedöms och dess tvärgående diameter (i förhållande till armen) mäts i millimeter. Markera förhårdnadens ytterkanter med en kulspetspenna och avläsa avståndet i millimeter med en linjal. Resultatet noteras på följande sätt, till exempel:

PPD X (X beroende på vilken tillverkare) TU = 8 mm

Man ska inte använda beteckningar såsom "Mantoux pos" eller "Mantoux neg".

Eventuella blåsor, klåda, extrem rodnad eller feber antecknas.

Bedömning av tuberkulosrisk och åtgärder

Barn under 5 år

Rekommendationerna i detta stycke avser hälsoundersökning av nyanlända barn under 5 år från land med hög tuberkulosincidens (100 fall eller fler per 100 000 invånare och år, det vill säga Afrika söder om Sahara, södra och sydöstra Asien utom Kina, i Sydamerika, Bolivia och Peru, oavsett om barnet är BCG-vaccinerad eller inte.

Vid hälsoundersökningen (samtal, TB-frågeformulär) tas anamnes, görs klinisk bedömning och IGRA eller TST. Vid positivt test görs lungröntgen.

Om radiologiska eller andra tecken på aktiv TB remitteras barnet omgående till infektions-, lung- eller barnklinik, beroende på lokala riktlinjer.

Om positiv IGRA/TST men inga misstankar om aktiv TB remitteras till infektions-, lung- eller barnklinik, beroende på lokala riktlinjer, för ställningstagande till behandling av latent TB.

TST helt negativ = 0 mm

  • Ovaccinerat barn: Erbjud BCG
  • Vaccinerat barn - ingen åtgärd. (Barnet får inte ett bättre skydd genom ytterligare vaccination.)

 

Källa: Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos - Folkhälsomyndigheten

Biverkningar

Egentliga biverkningar har inte rapporterats. Kraftiga lokala reaktioner kan förekomma.

Läs mer på Rikshandboken

BCG-vaccination

Tuberkulos

mapp_green.gif
Revideringsdatum:
2018-01-15
Manusförfattare:
Ann-Sofie Cavefors, barnhälsovårdsöverläkare, Göteborg och södra Bohuslän
Faktagranskare:
Sven Arne Silfverdal, barnhälsovårdsöverläkare, barnhälsovården/Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Illustratör:

Niclas Elving, art director & graphic designer, Malmö

Till ämnesöversikt