Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Vaccin mot rotavirusinfektion

[Vacciner]

Beslut är taget av regeringen om att vaccin mot rotavirusinfektion ska ingå i det nationella barnvaccinationsprogrammet under 2018, men datum är ännu ej fastställt.

Vaccin mot rotavirusinfektion ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet, men flera landsting och regioner erbjuder kostnadsfri vaccination.

Vaccinets egenskaper

Vaccin mot rotavirusinfektion innehåller levande, försvagade virus som orsakar en lindrig infektion, oftast inte märkbar. Vaccinet ger cirka 90 procent skydd mot allvarlig RVGE och cirka 75 procent skydd mot all RVGE. Vaccinet ger ett gott skydd i minst tre år.

Vaccinet är en oral lösning som innehåller sackaros och smakar sött. Rotavirusvaccin ger samma smärtlindring som att ge glukos före vaccinering med injicerbara vacciner (1). Vaccinet ges därför lämpligen före de andra vaccinerna i det allmänna programmet, vid tre månader och fem månader, beroende på vilket vaccin som används.

Om barnet har lätt för att kräkas är det en fördel om det inte matas före vaccinationen. Vaccinets effekt påverkas inte av vad barnet har ätit innan vaccinationen.

Vaccination mot rotavirusinfektion består av två eller tre doser (beroende på vilket vaccin som används). Spädbarn som får sin första dos av något av vaccinerna ska fortsätta med samma vaccin för de efterföljande 1-2 doserna. Det saknas data angående utbytbarhet mellan de olika rotavirusvaccinerna.

Vaccin mot rotavirusinfektion kan ges samtidigt eller med valfritt intervall till andra avdödade och levande vacciner.

Vaccinvirus kan utsöndras i avföringen i cirka 2-4 veckor efter given dos. God handhygien ska iakttas då det finns risk för smitta hos personer med kraftigt nedsatt immunförsvar om de byter blöjor på vaccinerade barn.

Vaccinet innehåller inga adjuvans eller konserveringsmedel. För övrig information se vaccinets bipacksedel eller FASS.

Teknik och lokal

Kom ihåg att vaccinet:

 • förvaras i kylskåp (2 –8 °C), får ej frysas
 • är ljuskänsligt och förvaras i originalförpackning
 • ska användas omedelbart efter att förpackningen öppnats
 • levereras färdigblandat i en endosbehållare som klämtub. Det består av en klar färglös vätska utan synliga partiklar.

Hur ska vaccinet administreras?

 • Vaccinet ges oralt.
 • Placera barnet i en lätt tillbakalutad ställning.
 • Kläm försiktigt på tuben i barnets mun mot insidan av kinden.
 • Om barnet spottar ut eller kräks upp vaccinet kan en ny dos ges vid samma vaccinationstillfälle. Mer än två doser ska inte ges vid samma tillfälle.
 • Vaccin som spills eller spottas ut ska torkas bort med desinfektion och händer tvättas med tvål och vatten samt handsprit.

Ålder och intervall

Vaccination omfattar 2 eller 3 doser (beroende på vilket vaccin).

 • Första dosen ges från 6 veckors ålder.
 • Det ska vara ett intervall på minst 4 veckor mellan doserna.
 • Första dosen ska ges innan 12 veckors ålder.

Lämpligt schema på BVC

 

Ålder 6-8 veckor 3 månader
5 månader
Rotarix® 2-dos
Dos 1
Dos 2
-
RotaTeq® 3-dos
Dos 1
 Dos 2
 Dos 3

 

Vaccinationerna ges före ålder:

Ålder
Dos 1
Dos 2
Dos 3
Rotarix® 2-dos 12 veckor
16 veckor
-
RotaTeq® 3-dos
12 veckor
16 veckor
22 veckor

Enligt FASS ska vaccination vara avslutat vid 24 veckors ålder (Rotarix® 2-dos) respektive 32 veckors ålder (RotaTeq® 3-dos).

Det krävs läkarordination för vaccination då rotavirusvaccinationen inte ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.

Prematurt födda barn

För tidigt födda barn från graviditetsvecka 25 (med RotaTeq® ) respektive vecka 27 (med Rotarix® ) kan erbjudas vaccination från 6 veckors ålder med samma schema och antalet doser som för fullgångna barn. Det finns en ökad risk för apnéer för barn födda före graviditetsvecka 29.

Denna grupp av mycket prematurt födda barn, och särskilt de med tidigare känd omogen lungutveckling, bör efter vaccination andningsövervakas under 48–72 timmar.

Eftersom fördelen med vaccination är hög för denna spädbarnsgrupp bör vaccinationen inte utebli eller skjutas upp.

Vid utskrivning från neonatalavdelning skriver lämpligen barnläkaren ett meddelande till BVC om vaccination mot rotavirusinfektion rekommenderas eller inte (se eventuella lokala PM).

När ska vaccination uppskjutas eller ställas in?

Vacciner ska skjutas upp eller ställas in vid:

 • Allvarlig reaktion på tidigare vaccindos eller känd överkänslighet mot någon av vaccinkomponenterna
 • Genomgången tarminvagination, om tidigare opererad för nekrotiserande enterokolit eller missbildning i magtarmkanalen som kan predisponera för tarminvagination
 • Misstänkt eller påvisad allvarlig kombinerad immunbrist (SCID)
 • Ålder vid sista vaccindos över 24 veckor för Rotarix® och över 32 veckor för RotaTeq®.

Se även Vaccination av barn allmänt och vid särskilda tillstånd eller sjukdomar

 

Reaktioner och biverkningar

Reaktioner och biverkningar av Rotavirusvaccination:

 • Mycket vanliga eller vanliga: Kräkningar, diarré, feber, irritabilitet, förkylningssymtom.
 • Mindre vanliga: Buksmärta, flatulens, utslag.
 • Sällsynta: Bronkospasm, urtikaria
 • Mycket sällsynta: Invagination.

Invagination förekommer både hos ovaccinerade barn och hos barn som fått rotavirusvaccination. Sjukdomens naturliga förekomst är att den ökar från två månaders ålder fram till sex månaders ålder för att sedan minska.

Data från säkerhetsstudier indikerar att rotavirusvaccin medför en ökad risk med 1-6 ytterligare fall per 100.000 spädbarn oftast inom sju dagar efter den första vaccindosen. Det ska jämföras med en bakgrundsincidens på 33-101 fall per 100.000 spädbarn per år. Det är oklart om rotavirusvaccin påverkar den totala incidensen av invagination baserat på längre uppföljningsperioder.

Läs mer på Rikshandboken

Rotavirusinfektion

Myndighetsinformation

Information för personal inom barnhälsovården om rotavirusvaccination - Läkemedelsverket

Fördjupad information om vaccination mot rotavirus - Folkhälsomyndigheten

mapp_green.gif

 

Revideringsdatum:
2018-03-16
Manusförfattare:
Carin Oldin, barnhälsovårdsöverläkare, Region Jönköping
Faktagranskare:
Sven Arne Silfverdal, barnhälsovårdsöverläkare, barnhälsovården/Norrlands universitetssjukhus, Umeå