• Du har valt: Kronoberg

Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Infektioner - översikt

Infektion hos nyfödda

Symtom på infektion hos nyfödda och vad infektionen kan bero på. Hur man undviker att barnet blir smittat av exempelvis kikhosta och RS-virus. Samt om covid-19 och nyfödda.

Symtom

Infektion hos nyfödda ger ofta ospecifika symtom och det är viktigt att vara uppmärksam på plötslig försämring av allmäntillståndet. Vid en del svåra infektioner reagerar inte det nyfödda barnet med feber som äldre barn gör.

Viktiga frågor:

 • Äter barnet som tidigare?
 • Ger barnet kontakt som vanligt? Är det slött? Irritabelt?
 • Har barnet feber eller undertemperatur?
 • Andas barnet snabbt (>60/min)?
 • Titta på barnets hela hudkostym.
 • Har barnet utslag? Bleknar utslagen när man trycker på dem ? Om inte - tänk petekier.
 • Finns hudblåsor som inte är typiska för erytema toxicum? Viktigt att hitta och remittera  blåsor av stafylokockinfektioner och herpesinfektioner. Läs mer här om vätskefyllda blåsor hos nyfödda.

Symtom som kan vara svåra att bedöma utan att se barnet:

 • Ikterus. Vanlig ikterus når vanligen sitt maximum på tredje till femte dagen och avklingar sedan.
 • Utslag och blåsor.
 • Buktande fontanell.

Orsak

Orsaker till en allvarlig infektion kan vara:

 • Sepsis av grupp B streptokocker kan ge andningssymptom men också meningit.
 • Stafylokocksepsis kan föregås av pustler, pemfigusliknande blåsor, ofta utgående från naveln.  Läs mer om blåsor hos nyfödda.   
 • Sepsis utgående från urinvägarna beror ofta på urinvägsmissbildning.
 • Herpesvirus kan ge hudblåsor  men kan också encefalitsymptom som vanligen debuterar vid 2-3 veckors ålder efter smitta från förlossningen. Andra viroser har ofta lindrigt förlopp.

Bedömning

Det medfödda immunförsvaret förmår de första månaderna inte svara så  effektivt och tydligt på infektioner varför man frikostigt bör ordna med läkarbedömning av barn de första levnadsmånaderna. Oftast räcker det med att fånga in:

 • Äter barnet plötsligt sämre än tidigare?
 • Har barnet snabb andningsfrekvens (>60/min)?
 • Orkar barnet ge kontakt som tidigare?

Till läkare

Vid misstanke om infektion ska barnet bedömas på akutmottagning samma dag.

Att undvika infektion - informera föräldern

Antikroppar från modern via placenta och från bröstmjölk skyddar det nyfödda barnet mot många infektioner.

Antikropparna skyddar dock inte mot:

 • Vattkoppor (om modern insjuknar från 5 dagar före till 2 dagar efter förlossning).
 • RS-virus. 
 • Kikhosta, om inte modern vaccinerats under graviditeten. 
 • Infektioner som modern inte haft.
 • Vissa kroniska infektioner hos modern, till exempel HIV, hepatit B.

RS-virus eller kikhosta hos de yngsta spädbarnen kräver ofta sjukhusvård

Under vintertid sprids RS-virus epidemiskt. Några av de yngsta spädbarnen och särskilt prematurer kräver sjukhusvård och andningsstöd vid infektion med RS-virus.

Kikhosta sprids året runt men är något vanligare under hösten. Vaccination mot kikhosta ger bara skydd under 4-5 år. Infektionen är ofta mycket lindrig hos större barn och vuxna, medan spädbarn ofta behöver långvarig sjukhusvård.

Det är klokt att under de första månaderna:

 • Undvika närkontakt med släkt och vänner som har förkylningssymptom eller oklar feber. Tänka på att RS-infektion och kikhosta är oftast godartad hos större barn och vuxna.
 • Tillämpa noggrann handhygien även inom familjen.
 • Tänka på att amning och rökfri miljö kan hindra eller lindra insjuknande i infektioner.

Behandling för barnet om modern har hepatit B eller HIV

Vid hepatit B hos modern ges barnet vaccin mot hepatit B och i vissa fall specifikt gammablobulin omedelbart efter födelsen. En extra dos vaccin ges sedan på BVC vid 4 veckors ålder. Härigenom förhindras kronisk sjukdom hos barnet nästan helt.

Vid HIV hos modern får barnet behandling från barnklinik eller infektionsklinik.

Covid-19 och nyfödda

Följande gäller angående covid-19 och nyfödda  i Sverige:

 • Det finns inga fall i Sverige av allvarlig sjukdom eller död hos nyfödda, som testat positivt för SARS-CoV-2, och där covid-19 varit direkt orsak.
 • Smitta förs över från mor till barn i cirka 3 procent av fallen då modern testar positivt vid förlossningen.
 • De flesta SARS-CoV-2 positiva barn är symptomfria.
 • Virus kan påvisas i bröstmjölk men amning är osannolik som smittväg.
 • Inget fall av smitta från nyfött barn till omgivningen finns beskrivet i Sverige.

Råd till smittsam förälder

Tillämpa en noggrann handhygien. Undvik att hosta och nysa mot barnet.

Läs mer: Rekommendationer för barnhälsovård under covid-19-pandemin

Till toppen av sidan