• Du har valt: Kronoberg

Hälsobesök

Förslag på innehåll för hälsobesöken i de olika åldrarna. Det nationella barnhälsovårdsprogrammet utgår från varje enskilt barn och familjens behov. Vid behov erbjuds fler besök i hemmet eller på BVC-mottagningen mellan de angivna åldrarna än vad som anges nedan.

Innehåll

Visa innehåll som:

Hälsobesök 0 till 6 dagar

Innehåll för hälsobesök för barn 0 till 6 dagar.

Hälsobesök 1 till 3 veckor

Innehåll för hälsobesök för barn 1 till 3 veckor.

Hälsobesök 4 veckor

Innehåll för hälsobesök för barn 4 veckor.

Hälsobesök 6 till 8 veckor

Innehåll för hälsobesök för barn 6 till 8 veckor.

Hälsobesök 3 till 5 månader

Innehåll för hälsobesök för barn 3 till 5 månader.

Hälsobesök 6 månader

Innehåll för hälsobesök för barn 6 månader.

Hälsobesök 8 månader

Innehåll för hälsobesök för barn 8 månader.

Hälsobesök 10 månader

Innehåll för hälsobesök för barn 10 månader.

Hälsobesök 12 månader

Innehåll för hälsobesök för barn 12 månader.

Hälsobesök 18 månader

Innehåll för hälsobesök för barn 18 månader.

Hälsobesök 2,5 till 3 år

Innehåll för hälsobesök för barn 2,5 till 3 år.

Hälsobesök 4 år

Innehåll för hälsobesök för barn 4 år.

Hälsobesök 5 år

Innehåll för hälsobesök för barn 5 år.

Mer på Rikshandboken

Inbjudningar till BVC

Förslag på en kort beskrivning av BVC-besöken vid olika åldrar, som kan läggas in i lokala kallelsesystem.

Somatiska undersökningar

Somatiska undesökningar som ingår i barnhälsovårdsprogrammet.

Bedömning av barns tillväxt

Om kortvuxenhet, långvuxenhet, huvudomfång, bristande viktökning och riktlinjer för remittering vid avvikelser från tillväxtkurvan.

Språkundersökning och screening

Om den språkliga undersökningen vid de olika åldrarna och när man ska konsultera och remittera vidare.

Hörsel och lekaudiometri - undersökning

Vid varje besök på BVC ska man fråga hur föräldrarna uppfattar barnets hörsel. Vid fyra års ålder genomförs en lekaudiometri.

Barnets kommunikations- språk- och talutveckling

Typisk språkutveckling för barn i åldern noll till fem år och hur du kan samtala med barnets föräldrar om barnets språkutveckling vid de olika åldrarna.

Utvecklingsuppföljning

Metodik och material för uppföljning av barnets psykomotoriska utveckling i olika åldrar.

Screening med EPDS för depression hos nyblivna mammor

Riktlinjer och praktiska anvisningar för screening med EPDS för depression hos nyblivna mammor.

Identifiera skydds- och riskfaktorer

Om livsvillkor som är gynnsamma för barns utveckling och om faktorer som kan innebära risker för barns hälsa och utveckling.

Hälsosamtal och hälsovägledning om levnadsvanor

Innehåll i ett hälsosamtal och hur man kan samtala med familjen om levnadsvanor.

Enskilda föräldrasamtal

Beskrivning av enskilda föräldrasamtal och samtalsguider.

Främja god sömn och avhjälpa sömnproblem

Om barns sömn, hur man kan samtala med föräldrar, förebyggande insatser och råd vid sömnproblem.

Stödja amning

Översiktssida för artiklar om hur barnhälsovården kan stödja amning.

Mat och dryck

Översiktssida för innehåll om barnets mat och dryck efter amning eller flaskmatning.

Till toppen av sidan