• Du har valt: Kronoberg
Skelett och muskler - översikt

Infothet och utfothet

Om orsaker och åtgärder vid in- eller utfothet hos barn och när barnet ska undersökas av läkare.

Definition

Infothet och utfothet är benämningar av hur barnets fötter pekar när barnet går. Någon helt objektiv definition av tillstånden finns inte. Infothet är mycket vanligt, framför allt hos mindre barn upp till skolåldern, cirka 20 procent (1). Utåtfothet är något ovanligare. Tillståndet kräver mycket sällan någon specifik behandling.

Infothet och utfothet blir ofta tydligare då barnet är trött och därav har lägre finmotorisk precision. Många föräldrar beskriver hur barnet i samband med promenader kan klaga över smärtor och/eller trötthet i benen och vill gärna bäras eller åka vagn vilket ofta skapar oro. Det är därför viktigt att betona att tillstånden i sig inte ger upphov till smärta eller försämrad funktion. Endast i väldigt uttalade fall kan infothet bli så kraftig att barnet har lätt för att snubbla på sin egna fötter.

Symtom och diagnos

För att förstå orsaken till inåt- och utåtfothet bör man utvärdera var i benet orsaken är lokaliserad. Principiellt kan orsaken finnas på 3 olika nivåer:

1. Höfternas rörelseomfång

Icke symmetriska rotationsomfång (på grund av framåt- eller bakåtriktning av lårbenshalsen) är den vanligaste orsaken till såväl infothet som utfothet. Undersök gärna barnets höftrotation genom att hålla i fötterna och rotera benen i sträckt läge med barnet liggande på rygg (se bild). Detta åskådliggör tydligt hur fötternas riktning påverkas av höfternas rotation. Denna orsak till infothet och utfothet minskar spontant under hela tillväxten. Många barn med infothet sitter ofta i ”omvänd skräddarställning”  på grund av stor inåtrotationsförmåga i höftlederna. Om barnet sitter väldigt ofta i denna position tros detta fördröja den spontana förbättring av tillståndet som sker och föräldrarna kan uppmuntra barnet att sitta i skräddarställning istället.

2. Rotation av underbenen

Rotation av underbenet bedöms genom att undersöka riktningen av knäskålen i förhållande till foten. Om dessa inte pekar i samma riktning förekommer en rotation, inåt eller utåt. Denna rotation kan vara ensidig eller bilateral. Rotation av underbenet korrigeras inte spontant under uppväxten och kan därför ibland behöva korrigeras med kirurgi, i synnerhet om den är ensidig, väldigt uttalad eller ger upphov till några besvär.

3. Fötternas form

Fötterna kan vara vridna inåt (se inåtvriden framfot) eller utåt med följden att detta påverkar fötternas riktning vid gång. Detta är generellt godartat och kräver ingen behandling. Vid väldigt uttalad vridning i foten som inte minskar spontant under tillväxten kan seriegipsningar och skenor vara aktuellt.

Behandling

Se ovan. Orsaken till infothet och utfothet skall i första hand bedömas och föräldrarna informeras om detta. Någon övrig behandling är mycket sällan aktuell. Vid uttalad underbensrotation (i synnerhet ensidig) eller uttalat vriden fot bör barnortoped konsulteras.

blobid0.png

Rotationsundersökning i höfterna. På övre bilden testas inåtrotation (som är god). På nedre bilden testas utåtrotationen (som är begränsad). Dessa förhållanden leder till infothet vid gång. Fenomenet avtar spontant med tillväxten.

Till toppen av sidan