• Du har valt: Uppsala län

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Barnsäkerhet - översikt

Samtal om barnsäkerhet

Att samtala om barnsäkerhet är en del av barnhälsovårdens föräldraskapsstöd, vilket löper som en röd tråd vid hembesöken, hälsobesöken på BVC och som tema i föräldragrupper. Hälsosamtalet om barnsäkerhet anpassas till barnets ålder och mognad.

För alla

För alla vid behov

För alla

Främja en säker och utvecklande miljö
Alla föräldrar och barn erbjuds regelbundet samtal om barnsäkerhet. Syftet med samtalen är att föräldrar och barn, utifrån deras egna upplevelser och tankar, ges möjlighet att fundera över hur barnets säkerhet kan främjas på olika sätt. Miljön runt barnet ska vara säker och utvecklande, samtidigt som den ska minska risken för olycksfall och skador.


Förebygga skador och olycksfall
Samtal om barnsäkerhet ingår i föräldraskapsstödet och sker vid hembesök, vid individuella hälsobesök på BVC, i föräldragrupper, samt vid möten inom barnomsorgen med föräldrar och medarbetare.


Erbjud hälsosamtal och vägledning
Innehållet i samtalet anpassas efter barnets ålder och utveckling samt föräldrarnas egna tankar och funderingar. Barnet involveras i samtalet beroende på ålder.


Muntlig information kompletteras med skriftligt material samt hänvisning till hemsidor.

För alla vid behov

Kompletterande uppföljning och fördjupad kartläggning av risk- och skyddsfaktorer
Familjer som har behov av och önskar ytterligare samtal om barnets säkerhet; hur säkra och utvecklande miljöer kan främjas, hur olyckor och skador kan förebyggas. Detta erbjuds på BVC och vid hembesök.


Åtgärd
Fördjupad hälsovägledning
Ytterligare samtal kan även innefatta konsultation och samverkan med exempelvis psykolog inom mödra- och barnhälsovård, habilitering, barnomsorg och socialtjänst.

För alla vid behov

Ytterligare samtal, vägledning och insatser i samverkan med andra vårdgivare och socialtjänst


Upprepade hembesök och täta kontakter med barnhälsovården.


Vid oro för att barnet far illa, eller riskerar att fara illa, ska anmälan till Socialtjänsten göras.

Barnhälsovårdens uppdrag

Varje barn i Sverige har rätt till en säker och utvecklande miljö. I FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, utrycks att barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn och alla samhällssektorer har skyldighet, och måste engagera sig i att barnens mänskliga rättigheter förverkligas: Alla barn har rätt till liv och utveckling och barnets vårdnadshavare har ett gemenast ansvar för barnets utveckling och fostran. Ibland behöver vårdnadshavarna stöd och har då rätt till det. Barnen har dessutom rätt till bästa möjliga hälsa och rätt till lek, vila och fritid (1).

Enligt regeringens nationella strategi för föräldraskap ska alla föräldrar erbjudas föräldraskapstöd under barnets hela uppväxt för att främja barnets utveckling och hälsa.  Där beskrivs vidare att tre olika perspektiv ska genomsyra allt arbete med föräldraskapstöd: barnets rättigheter, jämställdhet och ett jämställt föräldraskap samt jämlikhet i hälsa (2). Barn och unga ska fritt kunna leva och utvecklas (3).

Skadestatistik

Sverige ligger långt fram i det förebyggande arbetet kring barnsäkerhet och är ett av de mest barnsäkra länderna i världen, Men trots detta så drabbas många barn av skadehändelser. Socialstyrelsens statistikdatabas visar att ungefär 140 000 barn (0-17 år) uppsökte akutmottagning på sjukhus efter skadehändelser under år 2022.  Av de som råkat ut för ett olycksfall blev 10 300 barn inlagda på sjukhuset, resten fick öppenvård (4).  En majoritet av dem hade skadat sig när de fallit. 2016 var de vanligaste skadorna för barn frakturer, sår, blåmärken och stukningar. Händer, fingrar och armar var vanliga ställen för skadorna (5)

Upplägg för samtal om barnsäkerhet

Som en del i barnhälsovårdens föräldraskapsstöd ingår återkommande hälsosamtal om barnsäkerhet. I den uppgiften ingår att erbjuda hälsovägledning som skapar utrymme för familjen till reflektion och aktivt deltagande samt förse barn och föräldrar med individuellt anpassad information om olycksfall- och skadeprevention utifrån barnets ålder. Syftet med barnhälsovårdens barnsäkerhetsarbete är att göra föräldrar uppmärksamma på barns behov av en stimulerande, trygg och säker uppväxtmiljö samt att vara föräldrarnas stöd och samtalspartner i hur barnets säkerhet kan främjas (2).

Samtal om barnets säkerhet förs i samband med

Att främja barnets säkerhet inom barnhälsovården är alltså både ett barnrättsarbete och ett folkhälsoarbete i mötet med varje barn. Ytterligare ett syfte med barnhälsovårdens barnsäkerhetsarbete är att vara en röst i samhällsdebatten när det gäller frågor som rör barnets säkerhet på gruppnivå (2).

Att samtala utifrån ett familjecentrerat förhållningsätt om barnsäkerhet i familjens vardagsmiljö kan bli både förståeligt och användbart för familjen. Medarbetarens förhållningssätt i samtalet med föräldrar och barn har stor betydelse för hur det uppfattas. Enligt Socialstyrelsen kan föräldrar och barns egenmakt, så kallad empowerment, stärkas genom att de själva får formulera sina mål och göra informerade val (2).  Hälsosamtal och vägledning anpassas efter familjens behov och förutsättningar för en god hälsa och en säker och utvecklande miljö för barnet

Vid hälosamtalet

Några punkter att tänka på:

  • Fråga och lyssna in föräldrarna vad vill de prata om.
  • Utforska vad föräldrarna känner till om barns behov av en säker och utvecklande miljö samt vad de redan gjort för att skapa detta.
  • Reflektera kring det föräldrarna säger och ge positiv feedback.
  • Anpassa samtalet till familjen och ta upp adekvata barnsäkerhetsfrågor utifrån barnets ålder och utvecklingsnivå.
  • Utgå från barnets och föräldrarnas behov.
  • Använd pedagogiskt stöd som bilder och filmer samt hänvisa föräldrarna till aktuella hemsidor
  • Avsluta samtalet genom att tillsammans med föräldern sammanfatta vad som sagts.

Hjälpmedel i samtalen

Förslag på informationsmaterial:

Barnsäkerhetsrådet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ett uppdrag att genom Barnsäkerhetsrådet koordinera svenska myndigheters barnsäkerhetsarbete. Syftet är att öka säkerheten för barn och unga i Sverige (3) 

I Barnsäkerhetsrådet ingår:

Myndigheternas hemsidor innehåller ofta information som kan användas som pedagogiskt stöd i samtal med föräldrar. Länkar till dessa finns under respektive område.

Till toppen av sidan