• Du har valt: Kronoberg

Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Barnsäkerhet - översikt

Samtal om barnsäkerhet

Samtal om barnsäkerhet är en del av barnhälsovårdens föräldraskapsstöd. Lämpliga tillfällen att ta upp frågor om barnsäkerhet är i samband med hembesök, vid hälsobesök på BVC och som tema för diskussion i föräldragrupper.

För alla

För alla vid behov

För alla

Alla föräldrar och barn erbjuds regelbundet samtal om barnsäkerhet. Syftet med samtalen är att föräldrar och barn, utifrån deras egna upplevelser och tankar, ges möjlighet att fundera över hur barnets säkerhet kan främjas på olika sätt. Miljön runt barnet ska vara säker och utvecklande, samtidigt som den ska minska risken för olycksfall och skador.


Samtal om barnsäkerhet ingår i föräldraskapsstödet och sker vid hembesök, vid individuella hälsobesök på BVC, i föräldragrupper, samt vid möten inom barnomsorgen med föräldrar och medarbetare.


Innehållet i samtalet anpassas efter barnets ålder och utveckling samt föräldrarnas egna tankar och funderingar. Barnet involveras i samtalet beroende på ålder.


Muntlig information kompletteras med skriftligt material samt hänvisning till hemsidor.

För alla vid behov

Familjer som har behov av och önskar ytterligare samtal om barnets säkerhet; hur säkra och utvecklande miljöer kan främjas, hur olyckor och skador kan förebyggas. Detta erbjuds på BVC och vid hembesök.


Ytterligare samtal kan även innefatta konsultation och samverkan med exempelvis psykolog inom mödra- och barnhälsovård, habilitering, barnomsorg och socialtjänst.

För alla vid behov

Ytterligare samtal, vägledning och insatser i samverkan med andra vårdgivare och socialtjänst.


Upprepade hembesök och täta kontakter med barnhälsovården.


Vid oro för att barnet far illa, eller riskerar att fara illa, ska anmälan till Socialtjänsten göras.

Barnhälsovårdens uppdrag

Varje barn i Sverige har rätt till en säker och utvecklande miljö. I FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, anges att alla samhällssektorer har skyldighet, och måste engagera sig i att barnens mänskliga rättigheter förverkligas (1).

Enligt Socialstyrelsen är barnhälsovårdens uppgift att "främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn och tidigt identifiera och åtgärda problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö" (2). Föräldrar är avgörande för ett barns hälsa och utveckling. När barnet är litet kan frågor om barnets hälsomässiga utveckling och risker i barnets miljö vara angelägna för föräldrar att diskutera eller få svar på (3). 

När medarbetare i barnhälsovården samtalar med föräldrar och barn om hur barnets säkerhet kan främjas i takt med att barnet växer och utvecklas berörs flera av barnets rättigheter som anges i barnkonventionens artiklar (2).

En del av stödet till föräldrar

Samtal om barnsäkerhet är en del av barnhälsovårdens föräldraskapsstöd. I den uppgiften ligger att förse barn och föräldrar med individuellt anpassad information om olycksfall- och skadeprevention utifrån barnets ålder. Syftet med barnhälsovårdens barnsäkerhetsarbete är att göra föräldrar uppmärksamma på barns behov av en stimulerande, trygg och säker uppväxtmiljö och att vara föräldrarnas stöd och samtalspartner i hur barnets säkerhet kan främjas (2).

Samtal om barnets säkerhet förs i samband med hembesök, vid hälsobesök på BVC och som tema för diskussion i föräldragrupper. Att främja barnets säkerhet inom barnhälsovården är alltså både ett barnrättsarbete och ett folkhälsoarbete i mötet med varje barn. Ytterligare ett syfte med barnhälsovårdens barnsäkerhetsarbete är att vara en röst i samhällsdebatten när det gäller frågor som rör barnets säkerhet på gruppnivå (2).

Medarbetarens förhållningssätt i samtalet med föräldrar och barn har stor betydelse för hur det uppfattas. Enligt Socialstyrelsen kan föräldrar och barns egenmakt, så kallad empowerment, stärkas genom att de själva får formulera sina mål och göra informerade val (2).

Medarbetare i barnhälsovården kan i samtal om barnsäkerhet stärka föräldrarnas egna förmågor att främja sitt barns säkerhet genom att:

  • Anpassa samtalet och ta upp adekvata barnsäkerhetsfrågor utifrån barnets ålder och utvecklingsnivå.
  • Utgå från barnets och föräldrarnas behov.
  • Utforska vad föräldrarna känner till om barns behov av en säker och utvecklande miljö och vad de redan gjort för att skapa detta.
  • Reflektera kring det föräldrarna säger och ge positiv feedback.
  • Använda pedagogiskt stöd som bilder och filmer som kan visas via DVD-spelare, dator eller surfplatta och hänvisa föräldrarna till aktuella hemsidor eller både och.
  • Avsluta samtalet genom att tillsammans med föräldern sammanfatta vad som sagts.

Hjälpmedel i samtalen

Skadestatistik

Det finns siffror som tyder på att ungefär 150 000 barn (0-17 år) uppsökte akutmottagning på sjukhus efter skadehändelser under år 2016.  Av de som råkat ut för en olyckshändelse blev 13 400 barn inlagda på sjukhuset, resten fick öppenvård. Drygt hälften av dem hade skadat sig när de fallit. Skador som var vanliga var frakturer, sår, blåmärken och stukningar. Händer, fingrar och armar var vanliga ställen för skadorna (4).

Barnsäkerhetsrådet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fått i uppdrag av regeringen att koordinera de centrala myndigheternas barnsäkerhetsarbete. Syftet är att öka säkerheten för barn och unga i Sverige. 

I Barnsäkerhetsrådet ingår:

Myndigheternas hemsidor innehåller ofta information som kan användas som pedagogiskt stöd i samtal med föräldrar (5).

Till toppen av sidan