• Du har valt: Kronoberg

Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Strategier och kvalitetssäkring - översikt

Centrala barnhälsovårdsenheternas nationella råd

Om det nationella rådets uppdrag och funktion.

Nationell samverkan i demokratisk anda

Centrala barnhälsovårdsenheters nationella råd (CBHV-rådet), är en gemensam samordnande funktion för de centrala barnhälsovårdsenheterna, med uppgift att bistå dem i att förvalta, följa upp och utveckla det nationella barnhälsovårdsprogrammet. 

Rådet består av representanter som går omlott och väljs för fyra år i taget. Nya ledamöter utses vid de nationella barnhälsovårdsdagarna och representerar professionerna barnhälsovårdsöverläkare, distriktssköterska, barnsjuksköterska, administratör, psykolog, logoped och dietist. Andra professioner kan adjungeras vid behov. Alla representanter bör arbeta i sin regionala CBHV-enhet under tiden i CBHV-rådet. Det eftersträvas även en jämn geografisk representation bland medlemmar i CBHV-rådet. 

I samband med de nationella barnhälsovårdsdagarna väljs även en valberedning bestående av 2–3 personer, varav en är sammankallande. Det är önskvärt att det finns spridning i professionell tillhörighet i valberedningen. Inför nationella barnhälsovårdsdagar tillser valberedning en process för nominering av kandidater till poster aktuella för inval, via de regionala CBHV-enheterna. Anmälan om kandidatur kan även ske genom egenanmälan. 

CBHV-rådets arbete följs upp årligen på de nationella barnhälsovårdsdagarna och bygger på en nära samverkan i demokratisk anda. 

CBHV-rådet samarbetar med barnhälsovårdens nationella arbetsgrupp (NAG-BHV) regelbundet genom möten och delning av dokument och protokoll. CBHV-rådet bereder frågor för diskussion och hantering i NAG-BHV utifrån deras uppdrag i kunskapsstyrningsorganisationen och att kommunicera med myndigheter. 

CBHV-rådets uppdrag

Uppdraget för CBHV-rådet inbegriper att på olika sätt förvalta, följa upp och stödja utveckling inom barnhälsovården i Sverige.

Till toppen av sidan