• Du har valt: Kronoberg

Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Om Rikshandboken i barnhälsovård

Rikshandbokens redaktionsråd

Redaktionsrådet är ett tvärprofessionellt råd med representanter från barnhälsovården. Redaktionsrådets uppgift är bland annat att vara en garant för innehållets kvalitet, omvärldsbevaka, utse manusförfattare och faktagranskare samt sprida kunskap om Rikshandboken.

Redaktionsrådets uppdrag

 • Redaktionsrådet stödjer redaktionen i produktion och revidering av innehållet.
 • Redaktionsrådet kan förmedla synpunkter, önskemål och behov från användare angående innehåll och användbarhet inför revideringar och nyproduktion.
 • Redaktionsrådet ska hjälpa redaktionen med manusförfattare och faktagranskare vid behov. 
 • Redaktionsrådet fungerar som ambassadörer för tjänsten.
 • Redaktionsrådet omvärldsbevakar i sina informationskanaler.

Redaktionsrådets utformning

Rikshandbokens redaktionsråd består av yrkesverksamma specialister med olika kompetens från barnhälsovården. Nationell spridning av medlemmar eftersträvas. Målet är att alla regioner ska få bidra med medlemmar till redaktionsrådet. Uppdraget är tidsbegränsat.

En person i redaktionsrådet bör vara representant från centrala barnhälsovårdsenheternas nationella råd (CBHV-rådet) samt två från nationell arbetsgrupp för barnhälsovård (NAG-BHV).
Adjungerande professioner verksamma inom barnhälsovård, exempelvis dietist, logoped, fysioterapeut eller socionom kan också finnas.

Följande kompetenser inom barnhälsovård önskas i redaktionsrådet:

 • Ordförande, gärna sjuksköterska
 • Barnsjuksköterska eller distriktssjuksköterska
 • Psykolog
 • Medicinskt sakkunnig, barnläkare
 • Barnläkare eller distriktsläkare

Medlemmar i redaktionsrådet

 

Medlemmar

 • Ann Jansson, ordförande, distriktssköterska, verksamhetsutvecklare, Västra Götalandsregionen
 • Helena Nyström, samordnare, barnhälsovården i region Kronoberg.
  Representant för NAG (nationella arbetsgrupp för bhv).
 • Jessica Roos,  vårdutvecklare, region Västmanland.
  Representant för NAG (nationell arbetsgrupp för bhv).
 • Maria Myrgård, barnhälsovårdsöverläkare, region Östergötland
 • Åsa Forsberg, barnhälsovårdsöverläkare, region Dalarna
 • Tatiana Kjellsson, psykolog, region Västmanland.
  Representant för CBHV-rådet.

Adjungerande

 • Jessica Miregård, dietist, region Södermanland
 • Laleh Nayeb , logoped, region Uppsala

Till toppen av sidan