• Du har valt: Kronoberg

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Vaccination

Anafylaxi på BVC

Symtom, orsaker, åtgärder vid anafylaktiska reaktioner samt vilka läkemedel som ska finnas på BVC.

Definition av och orsaker till anafylaxi

Anafylaxi definieras som en svår, oftast snabbt insättande, akut, systemisk överkänslighetsreaktion från flera organsystem, vilket gör det till ett potentiellt livshotande tillstånd. Ju tidigare symtom uppkommer efter exponering för ett allergen desto allvarligare brukar förloppet bli.

Reaktionen ger alltid en kraftig allmänpåverkan och vanligtvis ses också objektiva tecken på sviktande andning och/eller cirkulation. Ofta, men inte alltid, ses hud- och slemhinne- förändringar. Så kallade bifasiskt förlopp med senreaktioner är ovanligt hos barn, men kan förekomma. Diskutera alltid med läkare om du har ett barn med allergisk reaktion på BVC. Vanligaste orsakerna till akuta överkänslighetsreaktioner hos barn är födoämnen följt av insektsstick och läkemedel.

Mycket ovanligt och regelbunden genomgång nödvändig

Sannolikheten för en akut reaktion vid barnvaccination är ytterst liten, men eftersom det sker så sällan bör man regelbundet gå igenom rutinerna för akut överkänslighetsreaktion. Varje år och vid nyanställning av BHV-sjuksköterska. Vid vaccination på BVC ska det förutom vaccinatören, finnas en person, förutom föräldrar, som kan larma och hjälpa till vid en eventuell anafylaktisk reaktion.

Läs mer: Vaccinatörens ansvar i samband med vaccination

BHV-sjuksköterskan får ge läkemedel enligt delegering

Enligt generellt direktiv från ansvarig läkare, får sjuksköterska - i en brådskande situation där läkare inte finns på plats - ge läkemedel vid anafylaktisk reaktion. Sjuksköterskan ska göra en behovsbedömning i det enskilda fallet. Bedömningen samt givet läkemedel ska dokumenteras i barnhälsovårdsjournalen. Läkare ska kontaktas och så snart som möjligt undersöka barnet.

Anafylaxi på BVC - kortversion (pdf) (utskriftsvänlig version med underskrift för delegering av läkemedel)

Hänvisa till specialistvård om det finns risk för överkänslighetsreaktion

Om ökad risk för överkänslighetsreaktion bedöms föreligga inför vaccination, ska barnet hänvisas till barnmottagning eller barnallergimottagning där det finns kompetens, utrustning och vana att behandla överkänslighetsreaktioner.

Nedanstående eller motsvarande farmaka ska alltid finnas tillgängligt i medicinskåp för sjuksköterska på BVC-mottagning:

Läkemedel i medicinskåp på bvc
Adrenalinpenna (Epipen/Anapen Jr, Jext, Emerade) 0,15 mg/dos, 2st
- eller Adrenalin inj (samt kanyler och 1 ml spruta) Ampull 1 mg/ml, 1x1 ml
Desloratadin munlöslig tabl. 2,5 mg, 2 st
 - eller Desloratadin oral lösning 0,5 mg/ml, 120 ml
 - alternativt annat antihistamin dubbel dos (jmfr FASS)
Betapred tabletter 0,5 mg, 6 st

Symtom på begränsad allergisk reaktion och anafylaxi

Övergång från en grad av reaktion till en annan är flytande. Man kan ha ett eller flera av symtomen nedan, reaktionen graderas efter det svåraste ingående symtomet.

Begränsad allergisk reaktion - 
ej anafylaxi
Klåda, flush (blodsvallningar), urtikaria, munklåda, angioödem
(svullnad i ansikte, kring ögon/ läppar),
konjunktivit och rinit med klåda och nästäppa, illamående, svullnadskänsla i mun och svalg, lindrig buksmärta, enstaka kräkning, trötthet eller enbart en kraftig lokal reaktion.
Tidiga symtom på anafylaxi Generell klåda och myrkrypningar i handflator/fotsulor/hårbotten, metallisk/ stickande känsla i munnen, heshet, svårt att få luft, allmän oroskänsla, tryck över bröstet.
Anafylaxi grad 1 Tilltagande buksmärtor/koliksmärtor, upprepade kräkningar, diarré, heshet, lindrig bronkobstruktion, takykardi, uttalad trötthet, rastlöshet, oro.
Anafylaxi grad 2 Skällhosta, sväljningssvårigheter, medelsvår bronkobstruktion, svimningskänsla, katastrofkänsla.
Anafylaxi grad 3 Urin- och faecesavgång, hypoxi/cyanos, svår bronkobstruktion, andningsstopp, hypotoni, bradykardi, arytmi, hjärtstopp, förvirring, medvetslöshet.

Åtgärder vid begränsad allergisk reaktion

Preparat Dosering Anmärkning
Desloratadin, tabl. 2,5 mg
alt. lösning 0,5 mg/ml

1,25 mg (½ tabl alt. 2,5 ml)

Ges per os.

Effekt inom 30-60 min.
Övervaka barnet i minst 60 minuter.

Konsultera läkaren innan barnet går hem.

Åtgärder vid anafylaxi grad 1-3

Vidta följande åtgärder vid anafylaxi grad 1-3:

  • Lägg barnet ner och höj fotändan. Om barnet framför allt är andningspåverkad, låt barnet ligga eller sitta i förälders knä, i den position hen föredrar.
  • Ge adrenalin, intramuskulärt i låret. Upprepa var tionde minut vid behov.
  • Larma 112.
  • Kontrollera andning och cirkulation. Ge syrgas vid behov om möjligt.
  • Behandla bronkobstruktion vid astma enligt lokal riktlinje.
  • Ge antihistamin och kortison per os om barnet kan svälja säkert.
  • Övervaka barnet i väntan på ambulanstransport.
  • Sätt intravenös infart, ge vätskebolus NaCl eller Ringer-Acetat 10 ml/kg om kompetens och utrustning finns.
  • Kontrollera blodtrycket fortlöpande om kompetens och utrustning finns.

Vid livlöshet, återuppliva enligt handlingsplan för S-HLR Barn.

Adrenalin
Barnets vikt Autoinjektor Effekt
<20 kg 0,15 mg i.m inom 5 min, kan upprepas var 10:e min
≥20 kg 0,3 mg i.m (2 st 0,15 mg) inom 5 min, kan upprepas var 10:e min
Antihistamin
* Doseringen gäller för barn 1 månad till 5 år.
Preparat Dosering Effekt
Tablett Desloratidin 2,5 mg eller lösning 0,5 mg/ml  2,5 mg (1 tabl alt. 5 ml) per os * Effekt inom 60 min
Kortison
Preparat Dosering Effekt
Tablett Betapred 0,5 mg 3 mg (6 tabl) lösta i vatten Effekt efter 2–3 tim

Akuta åtgärder vid anafylaxi - utskrift

Anafylaxi på BVC - kortversion (pdf) - utskriftsvänlig version med underskrift för delegering av läkemedel.

Åtgärder vid astma

Använd barnets eget bronkvidgande läkemedel. Inhalation spray eller pulver 2-6 doser, effekt inom 5 minuter, upprepa vid behov efter 10 minuter, eller behandla i enlighet med vårdenhetens riktlinjer för obstruktivitet.

Antihistamin Dosering Anmärkning
Desloratadin, tabl. 2,5 mg p.o.
alt. lösning 0,5 mg/ml
2,5 mg (1 tabl alt. 5 ml) p.o. Effekt inom 60 min
Kortison Dosering Anmärkning
Betapred tabl 0,5 mg, p.o. 3 mg (6 tabl) lösta i vatten p.o. Effekt efter 2-3 tim

Regionala tillägg

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Till toppen av sidan