• Du har valt: Sörmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Bemötande inom barnhälsovården - översikt

Lyhördhet och förståelse i mötet med barnfamiljen

Hur man kan bemöta föräldrar på ett sätt som skapar en förtroendefull vårdrelation och stärker dem i deras föräldraskap. Exempel på samtal vid det första hembesöket.

Stärk föräldrarna i deras föräldraskap

I mötet med barnfamiljen behöver man utgå från varje familjs perspektiv och upplevelser.

En hälsofrämjande ansats innebär, att i alla möten med familjen, stärka föräldrarna genom att vara lyhörd för deras behov; att de blir sedda, bekräftade och lyssnade på. Att ha ett jämlikt förhållningssätt till föräldrarna bidrar till en tillitsfull kontakt med BHV-sjuksköterskan och BHV-läkaren, vilket är grunden för allt föräldrastöd.

I det vårdande mötet, och i relationen med familjen, har man ansvar för interaktionen utifrån sin kunskap, kompetens och ställning. Mötet påverkas av hur familjen välkomnas till BVC och hur man vänder sig till barnet och föräldrarna. Det centrala i ett gott bemötande är att man har en följsamhet i mötet, och i samtalet, med alla i familjen (1).

Uppmuntra delaktighet och inflytande

I mötet på barnavårdscentralen är det bra att se barnet i sitt sammanhang, tillsammans med sin familj. Det är hjälpsamt att uppmuntra och stärka föräldrarna att hitta egna resurser som de kan använda sig av i sin omsorg om barnet. I mötet med familjen kan förutsättningar skapas för föräldrarna att känna delaktighet, inflytande och tilltro till sin egen förmåga, så kallat empowerment, vilket kan bidra till att stärka självförtroendet i föräldraskapet (2).

Lyssna och bekräfta

En viktig del i kontakten med föräldrarna är att visa respekt för deras kännedom om barnet och betrakta dem som experter på sitt barn, medan man själv har djupare kunskaper om barns utveckling och behov i allmänhet (3). Rautios et als studie visade att föräldrar värderar att kunna ha en öppenhet i kontakten med sin BHV-sjuksköterska. Öppenheten är viktig för att kunna ha en förtroendefull relation till vården. Föräldrar uppskattar att kunna samtala om sina upplevda behov med utomstående som har goda kunskaper i ämnet (4).

Det är viktigt för föräldrar att inte bli instruerade i hur de ska ta hand om sitt barn. Föräldrar önskar bli lyssnade på utifrån egna tankar och beslut, och få bekräftelse från professionen (5).

Kännetecken för ett lyhört samtal

Följande kännetecknar ett lyhört och bekräftande samtal:

  • Ett nyfiket och intresserat förhållningssätt.
  • Undersök, följ upp, fråga vidare.
  • Resonera fram gemensamma idéer och undvik snabba, direkta råd.
  • Att lyssna och sedan sammanfatta föräldrarnas egna tankar är bekräftande i sig.

För fördjupning, se också avsnittet om stödjande samtal, som är användbart i alla möten med familjer: Stödjande samtal till nedstämda, nyblivna mammor

Regionala tillägg

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Till toppen av sidan