• Du har valt: Sörmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Strategier och kvalitetssäkring - översikt

Barnkonventionen

Om barnkonventionen och hur den påverkar arbetet inom barnhälsovården.

Barnkonventionen styr allt arbete i barnhälsovården

Barnkonventionen stärker barnets rätt, både i familjen och i samhället, barn ska respekteras och detta är alla vuxnas ansvar. All personal inom barnhälsovården ska arbeta efter barnkonventionen i sitt förhållningssätt och i sitt bemötande av barn och föräldrar. Barnkonventionen ska synliggöras i verksamhetsdokument, kvalitetsmål och kvalitetsuppföljning.

Konventionen om barnets rättigheter innehåller 54 artiklar varav nedanstående utgör konventionens huvudartiklar:

  • Artikel 2 Konventionen om barnets rättigheter gäller alla barn under 18 års ålder, ingen får diskrimineras.
  • Artikel 3 Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet.
  • Artikel 6 Konventionsstaterna ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling.
  • Artikel 12 Konventionen anger att barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Barns rätt till trygghet och omvårdnad

Barnkonventionen handlar också om att barn har rätt till trygghet och omvårdnad av sina föräldrar, att föräldrarna gemensamt har ansvar för sina barn och att föräldrar har rätt till stöd av samhället, artikel 18. Artikel 24 anger barnets rätt att få bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering. Konventionsstaterna ska sträva efter att till fullo förverkliga denna rätt och ska särskilt vidta lämpliga åtgärder för att minska spädbarns- och barnadödligheten och att säkerställa att alla barn tillhandahålls nödvändig hälso- och sjukvård.

Det är skillnad på att ha ett barnperspektiv och att ha ett barnrättsperspektiv. Det skiljer sig också mot barnets perspektiv.

  • Ett barnrättsperspektiv innebär att både den enskilda medarbetaren och hela verksamheten arbetar rättighetsbaserat och har strategier för arbetet med att genomföra FN:s konvention om barnets rättigheter. Det kan innebära till exempel strategier för att säkerställa barnets rättigheter i åtgärder eller vid beslut som rör barn.
  • Med ett barnperspektiv menas att vuxna, i den utsträckning det går, sätter sig in i barnets situation. Ett barnperspektiv innebär ofta en analys som utförs av vuxna över det som nedan benämns barnets perspektiv. Syftet är att bättre kunna ta tillvara barnets intressen, behov och kunna agera för barnets bästa.
  • Med barnets perspektiv menas barnets egen berättelse, upplevelse och tolkning. Det är när barnen får ge sina egna perspektiv som en verksamhet kan säga sig ha levt upp till barnens rätt att komma till tals. Vilket alltså inte kan sägas ha skett när ett barnperspektiv har tillämpats.

FN:s konvention om barnets rättigheter

Det finns 54 artiklar i barnkonventionen och 41 av dem handlar om rättigheter. Resten av artiklarna handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonventionen.

Läs Barnkonventionen i sin helhet, UNICEF

Läs mer om Convention on the Rights of the Child, Förenta Nationerna

Läs mer om Barnkonventionen hos Barnombudsmannen

Barnkonventionen som svensk lag

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det innebär ett förtydligande för domstolar och rättstillämpare, att ta hänsyn till de rättigheter som barn har enligt barnkonventionen, vid avvägningar och bedömningar i beslutsprocesser, i mål och ärenden, som rör barn. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.

Barnkonventionen som svensk lag -Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Gör barn starkare

Uppmaningen att - göra barn starkare - kommer från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. På SKR:s webbplats finns vägledning för att implementera FN:s konvention om barnets rättigheter i barnhälsovårdens verksamhet. Förutom vägledning i barnrättsarbetet kan man även testa sig själv i sin kännedom om Barnkonventionen.

Använd vägledningen Gör barn starkare (film)

Tolka och tillämpa barnkonventionen - Regeringskansliet

Öva barnets rättigheter - SKR

Utbildningar i barnets rättigheter - SKR

Barnombudsmannen

Barnombudsmannens informationsmaterial för föräldrar Viktigast av allt består av en handledning, tre filmer och broschyr.

Stöd och verktyg - Barnombudsmannen - Här finns användbara verktyg för verksamheter med ansvar för att genomföra barns rättigheter. Till exempel juridisk vägledning vid tolkning och tillämpning barnkonventionen. 

Prövning av barnets bästa-webbaserat metodstöd - Barnombudsmannen

Regionala tillägg

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Till toppen av sidan