• Du har valt: Sörmland

Referenser - Dokumentation och journalföring

 1. Socialstyrelsen. Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40. Uppdaterad till HSLF-FS 2020:56) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen 2017
 2. Socialstyrelsen Vägledning för barnhälsovården Socialstyrelsen 2014
 3. SFS 2008:355. Patientdatalag. Stockholm: Socialdepartementet
 4. SFS 2021:365 Patientdatalagen (2008:355)
 5. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Dataskydds­förordningen (GDPR). 2021  
 6. Skatteverket. Samordningsnummer. www.skatteverket.se. 2021
 7. Migrationsverket. LMA-kort för asylsökande. www.migrationsverket.se. 2021.
 8. SFS 1994:958 Lag om ändring i patientjournallagen (1985:562)
 9. SFS 2021:891. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). 
 10. SFS 2021:838. Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)
 11. SFS 2002:298. Patientjournallag (1985:562).
 12. HSLF-FS 2020:56. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen 2020
 13. Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. VIPS-boken: välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2021.
 14. ICNP The International Classification for Nursing Practice (ICNP). 2021
 15. SFS 2019:866. Arkivlag (1990:782).
 16. SFS 2019:964. Patientlagen (2014:821).
 17. SFS 2021:739. Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
 18. SFS 2021:648. Hälso- och sjukvårdslag (2017:30). Socialdepartementet. 2021
 19. Socialstyrelsen. Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor. 2018;
 20. Socialstyrelsen. Rapport - Statistik om amning. 2020
 21. Folkhälsomyndigheten. Vaccinationsstatistik från barnavårdscentraler. 2020
 22. Skatteverket. Skyddade personuppgifter. 2021
 23. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.
 24. Socialstyrelsen. Uppdaterade nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 2021
 25. SFS 2021:738. Socialtjänstlag (2001:453). Socialdepartementet. 2021
Till toppen av sidan