• Du har valt: Sörmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Avvikande tillväxt - översikt

Ökande BMI, övervikt och obesitas – definition och förekomst

När barnet har ett ökande Body Mass Index (BMI), övervikt eller obesitas och vad det kan bero på.

Inledning

Övervikt och obesitas är begrepp som används för att beskriva ett överskott av fett som utgör en risk för hälsan. 

Ett barn med övervikt löper större risk att utveckla obesitas och barn med obesitas tenderar att behålla obesitas i vuxen ålder. I förskoleålder är det inte alltid lätt att se övervikt och obesitas utan tillväxtkurvan. Tillståndet kan därför väcka förvåning, funderingar och ibland ifrågasättas av föräldrarna.
BMI-kurvan och det hälsofrämjande samtalet är bra metoder för att förebygga och tidigt identifiera övervikt och obesitas hos små barn. De flesta föräldrar upplever BMI-kurvan som mindre stigmatiserande när de tidigare har sett barnets förväntade BMI-utveckling.

En hälsosam tillväxt är ett vuxenansvar. Därför handlar mycket om att ge familjen stöd i att skapa rutiner och struktur samt kunskap om hälsofrämjande levnadsvanor.
Föräldrar vill tidigt få professionellt stöd från barnhälsovård och förskola. Stödet ska vara skräddarsytt i dialog och med möjlighet till reflektion. De önskar också ett respektfullt och positivt förhållningssätt motiverat av genuint intresse och omtanke för barnets hälsa och välbefinnande. Barnhälsovårdens roll i att främja hälsosamma levnadsvanor och förebygga ohälsa är därmed mycket viktigt även inom detta område.

Övervikt och obesitas definieras med hjälp av BMI

Övervikt kan leda till den komplexa och svårbehandlade kroniska sjukdomen obesitas. Ett internationellt rekommenderat och allmänt använt mått för att definiera övervikt och obesitas är Body Mass Index (BMI), beräknat som vikt (kg) delat med längden i kvadrat (m2).

För att identifiera övervikt eller obesitas hos barn över 2 år finns barnanpassade BMI-gränser utifrån ålder och kön som kallas för iso-BMI 25, gräns för övervikt, och iso-BMI 30, gräns för obesitas. Läs här om tillväxtkurvor och tillväxtreferenser.

BMI är ett mått på ”relativ vikt” det vill säga barnets vikt i förhållande till längden och barnets BMI-kurva 0 –18 år kan därmed användas för att följa barnets relativa viktutveckling över tid. På gruppnivå har BMI en god korrelation till fettmassa men hos det enskilda barnet är precisionen inte lika bra då BMI är beroende på hur barnets kropp utvecklas, kroppssammansättning samt kroppsproportion. Ökande BMI under förskoleåldern är dock inte ett uttryck för ökande muskelmassa så som kan vara fallet under tonårstiden eller hos vuxna. Iso-BMI-värdena är i dagsläget det enklaste och bästa måttet i praktisk vardag på BVC för att identifiera övervikt och obesitas. Det är viktigt att följa barnets trend i BMI utan att bedöma det exakta BMI-värdet vid en viss tidpunkt. Gränsvärdena för BMI ska ses som riktmärken för utveckling av en hälsosam vikt.

Adiposity rebound är den andra ökningen av BMI under barnets uppväxt. Om barnet har en tidigt ökande trend i BMI mellan 1 år och upp till 6-7 års ålder så tyder det på en ”tidig adiposity rebound” eller ”för snabb” förändring uppåt mellan kanalerna. Detta är en oberoende riskfaktor för senare obesitas. Ju tidigare vändning på kurvan, desto större risk för en kvarstående övervikt eller obesitas. Se Tidig adiposity rebound (pdf)

Förekomst

Nationell statistik från 20 regioner för fyraåriga barn födda 2014, visade att cirka 9 procent har övervikt och 2 procent har obesitas. Övervikt och obesitas var vanligare bland flickor 13 procent än bland pojkar10 procent och det fanns stora regionala skillnader. Under början av Coronapandemin ökade förekomsten av övervikt och obesitas signifikant till över 13 procent för 4-åringar födda 2016. Dessa data baseras på insamling från 18 regioner i Sverige.

Orsaker

Obesitas är en komplex multifaktoriell sjukdom som orsakas av en genetisk känslighet för faktorer i barnets närmiljö. Det är framför allt ett högt intag av energi (mat, dryck) som driver vikten uppåt och inte eventuell avsaknad av fysisk aktivitet. Ett högre BMI brukar däremot minska spontanrörelse hos barn, troligtvis för att det helt enkelt blir tyngre och jobbigare att vara fysiskt aktiv.

Barn omges oftast av flera faktorer som interagerar med varandra och påverkar risken att utveckla en övervikt eller obesitas. Skyddsfaktorer och riskfaktorer kan finnas hos barnet, hos förälder samt i uppväxtmiljön och samhället.

En rund illustration med faktorer som påverkar ett barns vikt.
Faktorer som påverkar barns viktutveckling. Anpassad från David och Birch 2001. Illustratör: Anna Blomgren

Faktorer som kan påverka risken att utveckla en övervikt eller obesitas


Genetiska
Barn kan vara mer eller mindre känsliga för att gå upp i vikt. Genetiken, som anses svara för 30–50 procent av obesitasutvecklingen har en inverkan på hur kroppen hanterar energiöverskott i energisparande syfte.

Riskfaktorer hos föräldrar

Om föräldrarna har obesitas löper barnet en 5-10 gånger ökad risk att också utveckla obesitas. Även faktorer under graviditet som en snabb viktökning, graviditetsdiabetes och rökning påverkar barnets viktutveckling.

Låg socioekonomisk status är starkt förknippad med obesitas hos både vuxna och barn. Påverkande faktorer är låg inkomst, begränsade resurser, låg utbildning, långa arbetstider för mödrar, föräldrars psykiska hälsa och stressfaktorer samt låg hälsolitteracitet.

Riskfaktorer hos barnet

Övervikt hos barn är en riskfaktor för obesitas senare i livet. Barn med övervikt eller obesitas vid fyra till fem års ålder har en ökad risk att ha övervikt eller obesitas i skolåldern. Det finns starka bevis för att högre energiintag driver tillväxten uppåt. Sockerhaltiga drycker, inklusive fruktjuice i stora mängder, nattmål med flaska efter den första spädbarnstiden, energität mat, lågt intag av frukt och grönsaker samt större portionsstorlek har ett starkt samband med ökande BMI. För täta måltider eller småätande kan vara en annan orsak till för högt energiintag.  Såväl låg grad av fysisk aktivitet, definierad som begränsad daglig rörelse och lektid utomhus, högre frekvens av skärmtid som förkortad sovtid är associerade med utveckling av obesitas hos barn. Även sammansättning av barnets tarmflora tycks kunna förklara en del av individens benägenhet för utveckling av obesitas och dess komplikationer.

Hög födelsevikt och snabb tillväxt

Studier visar att en födelsevikt över 4 kilo ökar barnets risk för övervikt vid fyra till fem års ålder. Snabb tillväxt under det första levnadsåret ses också som en betydande riskfaktor för obesitas senare i livet.  En snabb tillväxt under barnets första levnadsår kallas för ”rapid weight gain” och ger en fyra gånger större sannolikhet att barnet utvecklar en obesitas senare i livet. Även en tidig adiposity rebound ger en ökad risk för obesitas. Undervikt vid 6 månader följt av snabb tillväxtutveckling är till exempel en riskfaktor för övervikt senare i livet.

Faktorer som kan skydda mot att utveckla övervikt eller obesitas


Skyddsfaktorer hos föräldrar

En växande mängd forskning beskriver vikten av struktur och familjerutiner såsom gemensamma familjemåltider, sov- och tandborstnings-rutiner. Samspelet mellan barnet och föräldrarna spelar en viktig roll då trygga relationer i barnets nära omgivning ökar barns möjligheter till en hälsosam viktutveckling. För att kunna främja hälsosamma mat- och rörelsevanor måste föräldrar tro på sin förmåga att främja dessa beteenden och känna sig trygga med att göra förändringar i livsstil som påverkar deras barns vikt. Föräldrar behöver stöd i att utveckla en tydlig och vägledande föräldrastil där föräldern fungerar som en förebild.  Läs mer om en lyhörd föräldrastil med trygga ramar här på Rikshandboken, Tre olika stilar av föräldraskap och vad de innebär.

Skyddsfaktorer hos barnet

Helamning till 4–6 månader ger en långsammare tillväxthastighet och skyddar mot typ 2 diabetes och obesitas på lång sikt. Läs mer här om hälsoeffekter av amning.
Högre konsumtion av frukt och grönsaker skyddar också mot utveckling av obesitas hos vuxna. Grönsaksintag hos barn främjas genom tidig introduktion. Ökad fysisk aktivitet genom vardagsaktiviteter, rörelse och färre stillasittande aktiviteter som till exempel skärmtid skyddar mot utvecklingen av obesitas.

Åtgärder

Regionala tillägg

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Till toppen av sidan