• Du har valt: Uppsala län
Om Rikshandboken i barnhälsovård

Det här är Rikshandboken i barnhälsovård

Rikshandboken i barnhälsovård innehåller metoder och riktlinjer för svensk barnhälsovård samt aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om barns hälsa och utveckling. Rikshandboken i barnhälsovård drivs av Inera AB på uppdrag av Sveriges regioner och kommuner.

Uppdragsbeskrivning

Rikshandboken i barnhälsovård är väl förankrad i svensk barnhälsovård. Den skapas, granskas och uppdateras av berörda professioner och forskare från hela landet. Allt innehåll revideras regelbundet eller vid behov. Här finns information om uppdrag som författare och granskareReferenser skrivs enligt Vancouversystemet eller som generella referenser till hela texten.

Rikshandbokens innehåll följer aktuella myndigheters riktlinjer. Regionala tillägg kan göras vid behov. 

Det finns även information om nyheter, forskning och projekt inom barnhälsovården.

Syfte 

Rikshandboken i barnhälsovård skapar förutsättningar för en nationell, jämlik och rättvis barnhälsovård av hög kvalitet. 

Uppdrag 

Rikshandboken i barnhälsovårds erbjuder kliniska riktlinjer samt metoder och verktyg för hur vården bör utföras enligt aktuellt kunskapsläge. Det är en nationell webbaserad handbok för barnhälsovården med kvalitetssäkrat kunskapsstöd, metodhandledning och riktlinjer om barns hälsa och utveckling i åldrarna noll till sex år. Utveckling sker i samverkan med andra kunskapsstöd och myndigheter. 

Målgrupp 

Primär målgrupp: personal inom barnhälsovården. 

Sekundär målgrupp: hälso- och sjukvårdspersonal, studenter och förskolepersonal. 

Allmänheten är inte en målgrupp men kan ta del av innehållet eftersom Rikshandboken i barnhälsovård är en öppen webbsida.  

Uppdragsgivare 

Rikshandboken görs på uppdrag av Sveriges regioner och kommuner. 

Avgränsningar 

Följande ingår inte i Rikshandbokens uppdrag: 

  • patientinformation som lämnas i vårdmöte
  • produktion av utbildningsmaterial 
  • ansvara för samordning av barnhälsovården med till exempel kontaktuppgifter, protokoll och minnesanteckningar från möten
  • producera, revidera eller förvalta regionala tillägg
  • producera material som finns till exempel hos myndighet eller i annat nationellt kunskapsstöd för målgruppen.

Effektmål - nytta

Rikshandboken i barnhälsovård möjliggör kvalitetssäkrad, god och jämlik barnhälsovård oavsett huvudman. Den möjliggör också effektivare nyttjande av resurser genom ett minskat behov av att utarbeta regionala riktlinjer, rutiner eller arbetsmodeller. 

Kvalitetskrav 

Rikshandboken i barnhälsovård följer aktuella riktlinjer och regelverk för offentligt finansierade webbplatser (WCAG) samt DIGGs standard för tillgänglighet. 
Innehållet baseras på evidens, beprövad erfarenhet, nationell konsensus och harmoniserar med Ineras övriga kunskapsstöd.

Förvaltning och utveckling

Inera AB och Rikshandbokens redaktion ansvarar för: 

  • stabilitet i plattformar och IT-verktyg 
  • tydliga processer för produktion och drift 
  • redaktionell textbearbetning och publicering
  • samverkan med andra nationella kunskapsstöd 
  • om möjligt tillmötesgå behov från användare inom barnhälsovård. 

Har du önskemål eller förslag om utveckling av Rikshandboken?  Kontakta redaktionen och läs mer här: så här bereder Inera utvecklingsförslag - Inera.se

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev skickas ut cirka fyra gånger per år. I nyhetsbrevet informeras om nytt innehåll på sajten. 
Fyll  i formuläret om du vill prenumerera.

Till toppen av sidan