• Du har valt: Kronoberg

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Om Rikshandboken i barnhälsovård

Guide för författare och granskare

Avtalsbilagor, uppdragsbeskrivningar och arbetsprocesser för produktion och revidering av innehåll på Rikshandboken.

Allmänna avtalsvillkor och jävsdeklaration

Följande bilagor ingår i uppdragsavtalet med Inera för författare och granskare:

Manusförfattarens uppdrag

Uppdraget som manusförfattare innebär att revidera en befintlig artikel eller att skriva ett nytt manus utifrån ett beställningsunderlag. Alla artiklar på Rikshandboken revideras regelbundet. Vid en revidering ska inaktuella uppgifter och referenser tas bort och nya läggas till om sådana finns. Texten kan också behöva struktureras om.  

Alla artiklar på Rikshandboken ska:

 • vara baserade på senaste evidens, beprövad erfarenhet och nationell konsensus
 • förhålla sig till det nationella barnhälsovårdsprogrammet
 • vara i enlighet med relaterade svenska myndigheters riktlinjer 
 • vara i enlighet med lagar och paragrafer
 • vara i enlighet med relaterade kunskapsstöd som 1177 för vårdpersonal  och Vårdhandboken.

Perspektiv i texterna

Texterna ska ha ett etiskt och inkluderande perspektiv som tar hänsyn till de sju diskrimineringsgrunderna samt ett barnperspektiv i enlighet med barnkonventionen. Texterna ska även beakta hållbarhet i arbetet på BVC och belysas utifrån klimatpåverkan och dess koppling till barnens och familjernas hälsa.  

Ge konkreta tips och råd 

Ge gärna konkreta råd och tips till bhv-personalen i texten. Det kan till exempel handla om att värma händerna inför en undersökning av testiklarna eller om att ge föräldrarna tips att använda hårfön om barnet har eksem.

Godkänna publicering

När artikeln är klar får författaren godkänna artikeln för publicering på webbplatsen. Manusförfattare står med sitt namn och titel under artikeln.

Barnhälsovårdens tredelade program

Manusförfattaren behöver också ta ställning till om insatserna i texten kan beskrivas i barnhälsovårdens tredelade program. Läs mer om detta här: Författarinstruktion för barnhälsovårdens tredelade program

Struktur och språk

Språkliga riktlinjer

Rikshandboken följer språklagen och principerna för klarspråk och myndigheters riktlinjer för webbpublicering inom offentlig sektor.  Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.  Ansvarig redaktör redigerar författarens manus enligt Ineras språkliga riktlinjer för Vårdgivartjänster.  Rikshandbokens redaktion har också strukturmallar för olika typer av innehåll som kan användas för vissa texter. 

Skrivhjälp

Barnhälsovårdens nationella arbetsgrupp för migration och hälsa  har tagit fram ett dokument med inspiration för hur man kan skriva inkluderande:   Ordbruk inspiration för inkluderande texter.pdf

Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen har tagit fram en skrivhjälp med konkreta tips på hur du kan skriva texter på ett normkritiskt sätt: Skrivhjälp för jämlik text - region Västra Götaland

Länkar

Föreslå gärna länkar till relaterat innehåll på Rikshandboken och till relaterade kunskapsstöd såsom 1177 för vårdpersonal, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelselsen, Livsmedelsverket och så vidare. Länkarna ska erbjuda läsaren fördjupning och ytterligare information utöver det som står i den egna texten.

Redaktören ansvarar för att alla länkar fungerar och leder till rätt sida. Redaktören kan även hjälpa till med att föreslå länkar till relaterad information på Rikshandboken. Redaktionen har riktlinjer för hur länkning ska gå till och vilka webbplatser som går bra att länka till.

Referenser

Referenser till Rikshandbokens artiklar presenteras på en egen sida under respektive artikel och ställs upp enligt Vancouversystemet eller som generella referenser . Läs här på ki.se om Vancouversystemet.

Referenssiffror anges inom hakparentes, exempel: [1]. Punkten sätts efter hakparentesen.

Se exempel på hur man ställer upp referenser här:

För hjälp med referenssökning hänvisas manusförfattare och granskare exempelvis till sjukhus- eller universitetsbibliotek, eventuellt med hjälp av EIRA.  Som manusförfattare eller granskare kan man ta stöd av SBU:s granskningsmallar för att bedöma evidens, se SBU:s metodbok.

Det finns verktyg för att strukturera referenserna i texten. Här kan du läsa om hur du använder referensverktyget EndNote: EndNote Online-manual - Karolinska institutet

Granskarens uppdrag

Faktagranskarens uppdrag är att granska att innehållet överensstämmer med:

Granska referenser

I uppdraget som granskare ingår också att granska att referenserna är aktuella, relevanta och tillförlitliga. Referenser anges enligt Vancouver-systemet eller som generella referenser.

Språk ingår inte i granskarens uppdrag

Det ingår inte i granskarens uppdrag att lämna synpunkter på den språkliga utformningen om det inte har betydelse för hur fakta eller perspektiv framställs.

Godkänna publicering

När artikeln är klar får granskaren godkänna artikeln för publicering på webbplatsen. granskaren står med sitt namn och titel under artikeln.

Revideringsprocessen

Så här går till när en artikel revideras på Rikhandboken:

 1. Redaktören startar upp revideringen enligt redaktionens revideringsplan.
 2. Uppdragsförfrågan skickas till författare och granskare med information om arvode och tidsplan.
 3. Författare reviderar enligt överenskommen tidsplan.
 4. Ansvarig redaktör bearbetar av manus enligt redaktionella riktlinjer.
 5. Redaktören skickar bearbetat manus till författaren för avstämning.
 6. Redaktören skickar reviderat manus till granskaren,
 7. Faktagranskning enligt överenskommen tidsplan.
 8. Redaktören skickar granskarens kommentarer till författaren. Författaren tar ställning till faktagranskarens kommentarer.
 9. Justering och redaktionell bearbetning.
 10. Publiceringsgodkännande av författare och faktagranskare.
 11. Publicering.
 12. Arvodesutbetalning. 

Process för produktion av nytt innehåll

Så här går det till när nytt innehåll publiceras på Rikshandboken:

 1. Redaktionen prioriterar med hjälp av redaktionsrådet bland inkomna önskemål om nytt innehåll på Rikshandboken.
 2. Efter beslut om produktion av nytt innehåll skrivs ett beställningsunderlag som bland annat beskriver syfte och avgränsningar. Underlaget skrivs av relevant nationell utvecklingsgrupp (NUG) eller av redaktionsrådet.
 3. Relaterad NUG eller redaktionsrådet föreslår författare och granskare till det nya innehållet.
 4. Ansvarig redaktör skickar uppdragsförfrågan och beställningsunderlag  till författare och granskare med information om arvode och tidsplan.
 5. Författare reviderar enligt överenskommen tidsplan.
 6. Redaktionell bearbetning av manus.
 7. Avstämning med författare.
 8. Redaktören skickar reviderat manus till faktagranskare.
 9. Faktagranskning enligt överenskommen tidsplan.
 10. Författare tar ställning till faktagranskarens eventuella kommentarer.
 11. Justering och redaktionell bearbetning.
 12. Publiceringsgodkännande av författare och faktagranskare.
 13. Publicering.
 14. Arvodesutbetalning.

Rikshandbokens redaktion

Redaktionen planerar, prioriterar och samordnar produktion av innehållet på Rikshandboken tillsammans med Rikshandbokens redaktionsråd och barnhälsovårdens nationella utvecklingsgrupper. 

Redaktionen skickar ut  uppdragsförfrågningar till författare och granskare, administrerar avtal och arvoden. 

Ansvarig redaktör redigerar levererat manus i enlighet med Rikshandbokens redaktionella riktlinjer samt utifrån  beställningsunderlag vid nyproduktion.  Den redaktionella bearbetningen kan till exempel innebära att språk och rubriker ändras och att texten struktureras om  för ökad användarvänlighet.

Kontakta redaktionen

Rikshandbokens redaktionsråd

Redaktionsrådet är ett tvärprofessionellt råd med representanter från central barnhälsovård. Redaktionsrådets stödjer redaktionen i innehållsproduktionen och är en garant för att innehållet följer nationell konsensus.  Uppstår oenighet mellan författare och granskare i textarbetet fungerar redaktionsrådet som en tredje part. 

Läs mer om Rikshandbokens redaktionsråd uppdrag och vilka som sitter i rådet just nu.

Till toppen av sidan