• Du har valt: Sörmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Mat och dryck - översikt

Barn och dricksvatten

Vatten är den bästa drycken för barn över ett år. Fråga om hushållet har egen brunn, om familjen känner till vattnets kvalitet och om och när provtagning genomförts.

Samtal om dricksvatten inom barnhälsovården

Kranvattnet i Sverige håller vanligtvis god kvalitet. Vid utlandsresa kan det vara säkrast att köpa vatten på flaska till barnet, innan familjen vet om kranvattnet är drickbart.

Redan under graviditeten kan de blivande föräldrarna ha informerats om vattenprovtagning om hushållet har egen brunn och vattnets kvalitet inte är känd.

Lämpligt tillfälle att ta upp frågan är vid första hembesöket alternativt vid första mötet med en nyinflyttad familj på BVC:

  • Fråga om de har egen brunn, om familjen känner till vattnets kvalitet och om och när provtagning genomförts.
  • Informera vid behov om att kontakta kommunen för vattenprovtagning enligt lokala rutiner.
  • Familjen behöver ha kännedom om att oavsett om de har egen brunn eller kommunalt vatten bör vattnet rinna tills det blir kallt innan det används till barnet. Detta för att minska halten av koppar och bly i vattnet.
  • Om vattnet från egen brunn visat sig ha för höga halter av bakterier och olika ämnen ska det inte användas till dryck, bröstmjölksersättning, välling eller matlagning till barn. 

Dricksvatten i Sverige

Vatten är den bästa måltidsdrycken för barn över ett år (1). Kranvatten är färskt, lokalproducerat, kontrollerat och billigt jämfört med flaskvatten (2). Barn är mer känsliga än vuxna för olika ämnen som kan finnas i vattnet. Därför är det särskilt viktigt att det håller hög kvalitet (1). God kvalitet på dricksvatten är en nödvändighet för hälsan och tre av våra 16 nationellt fastställda miljömål berör dricksvattenproduktionen (3). Det är till exempel inte tillåtet att spola ner läkemedelsrester i toalett eller avlopp (2). EU har enats om minimikrav på dricksvattenkvaliteten (98/83/EG), vilket Sverige införlivat i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten (4). Livsmedelsverket har även tagit fram en handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning (5).

Det är kommunerna med hjälp av Länsstyrelsen som har det övergripande ansvaret för hur mark- och vattenresurserna ska användas. Det är dricksvattenproducenterna som ansvarar för att vattnet håller god kvalitet i överenstämmelse med Livsmedelsverkets föreskrifter. Svenskt vatten är dricksvattenproducenternas branschorganisation (6).

De flesta hushåll får sitt dricksvatten via någon av landets kommunala anläggningar där vattnet kontrolleras noga innan det når ut till hushållen. Detta utesluter inte att problem kan uppstå. Det är viktigt att kontakta kommunen om kvalitetsbrist på vattnet misstänks (6).

Läs mer på Livsmedelsverket: Dricksvatten 

Eget brunnsvatten

Ungefär 2,4 miljoner hushåll har enskild dricksvattenförsörjning (6). Det är brunnsägaren som har ansvar för skötseln av brunnen och vattnets kvalitet (7). Livsmedelsverket rekommenderar att provtagning görs vart tredje år vid misstanke om kvalitetsförändring och alltid innan vattnet ges till spädbarn (1). Om det varit problem med vattnet eller om det finns barn i hushållet bör kontroll genomföras oftare (7). Livsmedelsverket har tillsammans med SGU, Sveriges geologiska undersökning, gett ut informationsbroschyrer om att anlägga och sköta om egen brunn (7, 8). 

Läs mer på Livsmedelsverket: Egen brunn eller annan liten, privat vattenanläggning

Regionala tillägg

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Till toppen av sidan