• Du har valt: Sörmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Ögon - översikt

Neonatal konjunktivit

Neonatal konjunktivit kan leda till bestående skador på barnets ögon och är därför viktigt att upptäcka i tid. Här beskrivs symtom, undersökning och handläggning.

Syfte med undersökningen

Uppkomna infektioner är idag väl behandlingsbara om de upptäcks i tid men kan obehandlade leda till permanent skada på ögonen. Det är därför viktigt att iaktta de nyföddas ögon på BB, i hemmet och på BVC för att upptäcka symtom som kräver åtgärder.

Det friska ögat

Friska nyfödda barn har bleka bindehinnor (konjunktivor) utan sekret. Ögonvitan ser vit ut.

Avvikande symtom

Avvikande symtom och kort om handläggning:

 • Ökad mängd tårvätska och genomskinligt, vitaktigt sekret kan bero på tårkanalstenos. 
 • Vid liten, måttlig mängd av gulaktigt sekret i ögonlockskanterna och bleka ögon - rengör med ljummet vatten flera gånger dagligen. Noggrann observation att det sker en förbättring.
 • Vid påtaglig, uttalad sekretion av gult eller gulgrönt var från ögonlocken med eller utan rodnad och/eller en injicerad bindehinna (konjunktiva) ska barnet visas för läkare samma dag och provtagning ske enligt nedan.

Handläggning - provtagning och behandling

Provtagning för såväl allmän odling, gonokockodling och om mer än 5 dagar gammalt barn, klamydia.
Viktigt att rätt odlingspinne och rör används för respektive odling och att lokala rutiner för provtagning följs.

Gör så här: Provtagningspinnen gnuggas mot konjunktiva på insidan av nedre ögonlocket. Tag Klamydiaodling och allmän odling innan Gonokockodling. Detta eftersom Gonokockodling tas med kolad pinne som kan störa klamydiaodling. Vid klamydiafrågeställning är det viktigt att gnugga provtagningspinnen mot slemhinnan för att få med epitelceller (1).

Daglig rengöring av ögonen med koksaltlösning. Lokalbehandling av båda ögonen med antibiotikadroppar eller antibiotikasalva.

Om inte bättre eller tecken på kraftig inflammation - ta akut kontakt med ögonmottagning!

Åtgärder efter provsvar:

 • Vid positiv allmän odling men negativ gonorré och klamydia behandlas med kloramfenikolsalva eller efter resistensmönster. Vid försämring trots behandling - remiss till ögon.
 • Vid positivt odlingssvar på gonorré eller klamydia ska barnet akut till barnläkare för systemisk behandling med penicillin respektive erythromycin. I samband med denna kontakt konsulteras ögonläkare.
 • Vid positiva fynd av klamydia eller gonorré hos barnet ska föräldrarna hänvisas till läkare samma dag!

Klamydia och gonorré är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen (2,3,4).

Tänk på detta:

 • Om man misstänker herpes, eller om barnet på något sätt är allmänpåverkat bör barnläkare konsulteras utan dröjsmål. (5)
 • Negativa odlingssvar kan vara falska eller bero på virusinfektion. Tänk på herpes simplex om barnets mamma har återkommande herpes, det finns då encephalitrisk hos barnet.
 • Om negativa odlingssvar och barnet ändå har en påtaglig ögoninfektion bör ögonläkare kontaktas, eventuellt även barnläkare.
 • Klamydia ger symtom sent, med debut som regel under andra levnadsveckan. Det är därför viktigt att föräldrarna uppmanas ta kontakt med BVC eller barnmottagning vid tecken på infektion.
 • Gonorré ger ofta mycket kraftig skummande sekretion från ögonen – förutom läkemedelsbehandling är det viktigt att skölja rent ofta.

Regionala tillägg

Regionala tillägg

Till toppen av sidan