• Du har valt: Uppsala län
Adoption - översikt

Hälsoundersökning för barn som adopterats eller fötts av en surrogatförälder

Många internationellt adopterade barn samt barn som fötts av surrogatförälder kommer från länder med sämre tillgång till mödra- och förlossningsvård samt barnhälsovård än Sverige. Många barn har också ursprung i länder med högre incidens av infektionssjukdomar än i Sverige.

Hälsoundersökningen görs så snart som möjligt

Den första hälsoundersökningen bör göras så snart som möjligt och helst inom 14 dagar efter barnets ankomst till Sverige. Det är viktigt att screening för infektionssjukdomar görs relativt snart efter barnets ankomst till Sverige då eventuell behandling av dessa har betydelse för barnets fortsatta hälsa och vård. Tidpunkten för undersökning bör dock planeras med hänsyn till barnets bästa. Om barnet nyligen fått sin nya familj kan en lite längre tid behövas innan påfrestande provtagning utförs och om barnet har hälsoproblem bör undersökningen göras snarast efter hemkomst.

Infektionssjukdomar av betydelse för vården av adopterade barn

Föräldrarna bör beställa tid för läkarundersökning för barnet redan före eller under adoptionsresan eller resan för att bli förälder genom surrogatförälder, så snart ankomstdatum är klart. Föräldrarna ska till undersökningen ta med all skriftlig dokumentation om förlossning, tidigare hälsoundersökningar, tillväxt, vaccinationer, hälsoproblem eller vårdtillfällen som kan finnas.

Ingår inte i  BHV:s arbetsuppgifter

Hälsoundersökningen ingår inte i BVC:s uppgifter utan görs vanligen på barnläkarmottagning. Socialstyrelsens allmänna råd om hälsoundersökning av utländska adoptivbarn. SOSFS 1989:20 Hälsoundersökning av utländska adoptivbarn upphävdes 17 mars 2015 SOSF2015:9. För föreskrifter hänvisas mottagningarna till lokala anvisningar i respektive region eller landsting.

Hälsoundersökningens syfte är att:

  • Identifiera smittsamma sjukdomar och se till att adekvata åtgärder vidtas.
  • Uppmärksamma akuta och mera långsiktiga medicinska vårdbehov.
  • Preliminärt bedöma om en åldersutredning kan bli aktuell.
  • Bedöma behovet av kompletterande vaccinationer.

Samtal och genomgång av skriftlig dokumentation med föräldrarna

Samtal med föräldrarna om vad de vet om barnets bakgrund och eventuella tidigare sjukdomar och uppväxtförhållanden. Genomgång av skriftlig dokumentation om hälsoundersökningar, vaccination, sjukdomar med mera från barnets ursprungsland.

Läkarundersökning

Undersökningen bör ske med speciell uppmärksamhet på näringsstatus, rakittecken, tillväxt, psykomotorisk utveckling, eventuella missbildningar, förlossningsskador, skelettförändringar, felläkta frakturer, muskelatrofi och felställningar, mjält-, lever- och lymfkörtelförstoring, kroniska öroninflammationer, hudinfektioner/sår, bett, parasitära sjukdomar, tuberkulos, gulsot, höftledsluxation och tandstatus.

Provtagning

Provtagningarna bör individualiseras efter läkarens bedömning av det enskilda barnets hälsa, ursprungsland, tidigare sjukdomar och levnadsförhållanden.

Undersökande läkare ansvarar för att familjen får besked om provsvar. Detta görs gärna vid ett återbesök efter några veckor då man kan följa upp vad som hänt under de första veckorna i Sverige.

Understimulering på grund av en längre vistelse på institution resulterar ofta i försenad psykomotorisk utveckling. Det kan därför vara en fördel med ett återbesök först efter 2-3 månader och senare uppföljning vid behov.

Efter undersökningen ska BVC med vårdnadshavarnas medgivande meddelas angående:

  • Hälsotillstånd
  • Behov av särskilda kontroller och uppföljning.
  • Smittsam sjukdom - misstanke, diagnos, åtgärder.
  • Nutrition - speciella råd.
  • Utvecklingsnivå – om denna tycks stämma med angiven ålder.
  • Vaccinationer - förslag till fortsatt vaccinationsschema med eventuella kompletteringar.

På BVC

Eftersök, med föräldrarnas medgivande, resultat och rekommendationer från hälsoundersökningen. Ofta kan denna behöva kompletteras med undersökning på BVC av syn och hörsel eller remisser för detta. Ett tidigt hembesök kan varmt rekommenderas. Var lyhörd för föräldrarnas observationer och utgå från att man vid den första hälsokontrollen inte kan få fram allt.

Erbjud kontakt med psykolog fortlöpande, behov av råd och stöd av psykolog kan uppstå efter att en viss tid förflutit. Planera in team och läkarbesök på BVC för uppföljning av BVC-programmet för barn som på grund av ålder missat de tre teambesöken vid 1, 6 och 10-12 månaders ålder.

Regionala tillägg

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Till toppen av sidan