• Du har valt: Uppsala län

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Adoption - översikt

Vägen till adoption

Det är bra om föräldrarna redan före avresa till barnets födelseland får kontakt med BHV. Barnhälsovården kan hjälpa föräldrarna att förbereda sig inför den första tiden med ett nytt barn och för omhändertagandet av ett litet barn under en, oftast lång, resa.

Internationella adoptioner har förändrats

Under de sista tio åren har internationella adoptioner till Sverige förändrats. De flesta barn som ursprungsländer söker adoptivfamiljer till har kända särskilda behov på grund av sjukdomar, funktionsnedsättningar och svår social bakgrund. Antalet internationella adoptioner till Sverige har minskat med cirka 63 procent (1, 2). De flesta adopterade barn kommer från länder i Asien, Afrika och Östeuropa (3).

De som funderar på att adoptera barn kontaktar socialtjänsten i sin kommun. Socialtjänsten anvisar sökande till en obligatorisk adoptionsförberedande föräldrautbildning. Utbildningen bör följa det material som tagits fram av Socialstyrelsen och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd MFoF (1,4,5).

Den som har bestämt sig för att adoptera ansöker om medgivande hos socialtjänsten, som gör en utredning. Denna fungerar som underlag för socialnämndens beslut om medgivande och presenterar familjen för barnets företrädare i givarlandet. Beslut om medgivande gäller i tre år. Under den tiden är man skyldig att anmäla väsentligt förändrade förhållanden till socialtjänsten (5, 6).

Adoptionsorganisationer

Av MFoF auktoriserade adoptionsorganisationer förmedlar internationella adoptioner. Olika länder ställer olika krav på blivande adoptivföräldrar i fråga om ålder, äktenskap med mera. Sökande som överensstämmer med flera länders krav kan välja vilket land de vill skicka sin ansökan till. Valet kan bero på hur adoptionsförfarandet går till, hur lång tid det tar, ekonomi och så vidare. Till vissa länder är kötiden lång varför det kan vara bra att ta kontakt med en adoptionsorganisation tidigt i adoptionsprocessen för att se över de krav som ställs och ställa sig i kö. Aktuella uppgifter och mer information finns hos MFoF (7).

Adoptionsorganisationen förmedlar ansökan till utlandet. I Sverige finns det tre adoptionsorganisationer:

  • Adoptionscentrum (AC)
  • Barnen framför allt adoptioner (BFA-A)
  • Barnens vänner (BV) (7).

När det kommer ett besked om barn krävs socialtjänstens samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta.

Vid internationell adoption kan adoptionsbeslutet fattas på olika sätt. Vilket sätt som ska användas beror bland annat på vilket land barnet kommer ifrån och om ursprungslandet är anslutet till 1993 års Haagkonvention. Ibland görs den juridiska adoptionen klar redan i barnets ursprungsland, i annat fall ansöker man om adoption hos tingsrätten när man kommer hem. Denna process kan ta några månader. Efter barnets ankomst önskar de flesta ursprungsländer en eller flera uppföljningsrapporter. Vissa länder kräver återrapportering under barnets hela uppväxt. Vilka tidsintervall, vilken information som ska ingå och vem som ska skriva rapporten varierar beroende på respektive ursprungslands regler. För aktuell och ytterligare information, se respektive adoptionsorganisations hemsidor. Adoptionsprocessen tar totalt sett oftast flera år.

Kontakter med barnhälsovården före barnets ankomst

När socialförvaltningens utredning är klar och tiden för det adopterade barnets ankomst är känd kan det vara bra om ansvarig utredare vid socialförvaltningen ordnar ett möte mellan de blivande föräldrarna och BHV-sjuksköterskan. Då kan de blivande föräldrarna få kunskap om BHV:s verksamhet och lära känna BHV-sjuksköterskan. Om behov och frågor finns kan kontakt förmedlas med BHV-psykolog som kan presentera sin verksamhet och ta upp frågor som ofta blir aktuella. Man kan även med fördel presentera samtal med psykolog efter barnets ankomst som en del i den fortsatta föräldrautbildningen.

  • Det är bra om föräldrarna redan före avresa till barnets födelseland blir kontaktade av en BHV-sjuksköterska, för att etablera kontakt och för att om möjligt bestämma tid för första hembesök efter hemkomsten.
  • Bjud in föräldrarna till BVC, även om detta inte initierats av socialförvaltningen, eller en BHV-psykolog finns tillgänglig så är ett besök på BVC av stort värde för föräldrarna.
  • Ge föräldrarna vid behov råd inför resan och om möjligt - möjlighet till mejlkontakt med BHV under tiden familjen är i barnets ursprungsland.
  • Tipsa om att beställa tid för hälsoundersökning av barnläkare eller specialist i allmänmedicin före resan (om hemresedag är bestämd).
  • Det är bra om föräldrarna tar reda på så mycket som möjligt om barnets hälsa, vaccinationer och sjukdomar när de är på plats i ursprungslandet.

Till toppen av sidan