• Du har valt: Uppsala län
Arbets- och målbeskrivningar - översikt

Arbetsbeskrivning för dietister inom centrala barnhälsovården

Beskrivning av dietisternas uppdrag inom centrala barnhälsovården. Villkor, riktlinjer, behörighet och kompetens.

Centrala barnhälsovårdsteamets uppgift

Barnhälsovården ska erbjuda alla barn i förskoleålder en hälsovård som främjar hälsa och utveckling, förebygger ohälsa samt tidigt identifierar och initierar åtgärder vid risk för ohälsa.

All BHV-personal skall ha tillgång till ett centralt barnhälsovårdsteam (CBHV-team).
Teamet har en rådgivande funktion med ansvar för metodutveckling, utvecklings- och utbildningsinsatser, verksamhetsuppföljning, kvalitetssäkring samt att ge konsultationsstöd till BHV-personalen.

CBHV-teamet ansvarar också för att, i enlighet med nationella program, författningar och handlingsplaner, utarbeta riktlinjer och/eller kravspecifikationer för verksamheten på BVC. De utgör också en länk mellan landsting och kommunens hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för förskolebarn.

Dietistens kompetens

CBHV-teamets arbete präglas av samverkan, där alla yrkeskategoriers kompetens tillförs teamet. Dietisten i CBHV-teamet besitter spetskompetens inom nutrition och specifikt den pediatriska nutritionen. Dietisten har den kompetens som krävs för att anpassa generella näringsrekommendationer/kostråd till individ/grupp, att ge hälsofrämjande och förebyggande råd samt att ge specifik behandling vid olika kostrelaterade sjukdomstillstånd.

Dietisten arbetar personcentrerat och tar hänsyn till fysiologiska, sociala, psykologiska och kulturella faktorer som påverkar förutsättningarna för ett optimalt energi- och näringsintag.

Dietistens uppdrag i CBHV-teamet

 • Att i nära samverkan med övriga yrkesgrupper i CBHV-teamet verka för att optimera det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom barnhälsovården.
 • Att tillföra CBHV-teamet förstärkt nutritionskompetens i teamets uppgift och funktion, enligt ovan.
 • Att verka för att nutritionsarbetet inom barnhälsovården bedrivs utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet i enlighet med nationella program, författningar och handlingsplaner (t ex. WHO*, NNR*, ESPGHAN*, EFSA*, SLV*).
 • Att representera CBHV-teamet i regionala och nationella nätverk, vid möten och remissrundor inom områden som rör nutritions- och levnadsvanor.
 • Att verka för att nationella och regionala mål, riktlinjer samt nya forskningsrön gällande nutrition och levnadsvanor förs ut och implementeras på regional och lokal nivå.
 • Att i samverkan med CBHV-teamet tillhandahålla BHV-personal utbildning inom området levnadsvanor och nutrition.
 • Dietisten har en rådgivande och stödjande funktion för all BHV-personal. Både i det generella och det riktade nutritionsarbetet samt i föräldrastödet på BVC, individuellt och i grupp.
 • Att tillhandahålla och bistå med aktuell information och material gällande nutrition och levnadsvanor riktat till familjer på BVC.

Dietistens behörighet

Legitimerad dietist 180/240 hp (kandidat/magisterexamen)

Källhänvisningar

 • WHO - World Health Organization.
 • ESPGHAN - The European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition.
 • EFSA – European Food Safety Authority.
 • NNR – Nordiska näringsrekommendationer.
 • SLV – Svenska Livsmedelsverket.

Relaterad information

Till toppen av sidan