• Du har valt: Uppsala län

Referenser - Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom bhv

 1. Socialstyrelsen Vägledning för barnhälsovården Socialstyrelsen 2014
 2. Inera AB. Rikshandboken i barnhälsovård. Stockholm: Inera AB; 2018.
 3. Brandin Berndtsson M, Juhlén K. Handbok om Barnkonventionen. Stockholm: 2008.
 4. Cabana, M. D, Jee, S. H. Does continuity of care improve patient outcomes. J Fam Pract. 2004;53(12):974-980.
 5. Tuominen M, Junttila N, Ahonen P, Rautava P. The effect of relational continuity of care in maternity and child health clinics on parenting self‐efficacy of mothers and fathers with loneliness and depressive symptoms. Scand J Psychol. 2016;573:193-200.
 6. Barn som far illa eller riskerar att fara illa: en vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar. Stockholm: Socialstyrelsen, 2013
 7. Samverka för barns bästa: en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer. Stockholm: Socialstyrelsen, 2013
 8. Socialstyrelsen. Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. En vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal. Socialstyrelsen; 20014. ISBN 978-91-7555-157-9;
 9. Skollagen (SFS 2010:800). Stockholm: Utbildningsdepartementet
 10. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Genève: Svensk sjuksköterskeförening; 2012
 11. Marmot M, Wilkinson R G. Social Determinants of Health. Second Edition. Great Clarendon Street: OUP Oxford; 2005.
 12. Köhler M, Rosvall M, Emmelin M. All is well”: professionals’ documentation of social determinants of health in Swedish Child Health Services health records concerning maltreated children - a mixed method approach. BMC Pediatr. 2016;16(1):127.
 13. SBU. Förebyggande av postpartum depression. Psykosocial och psykologisk profylax mot depression efter förlossningen. SBU; 2014.
 14. Socialstyrelsen. Kunskapsstöd för vården till kvinnor efter förlossning - En översikt av befintliga kunskapsstöd och kartläggning av önskemål om och behov av nya kunskapsstöd. Stockholm: Socialstyrelsen; 2017.
 15. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom - stöd för styrning och ledning.. 2021.
 16. Det handlar om jämlik hälsa - delbetänkande av kommissionen för jämlik hälsa. Stockholm: Socialdepartementet
Till toppen av sidan