• Du har valt: Uppsala län

Referenser - Samverkan barnhälsovård och förskola

  1. Skolverket. Barn och personal i förskola Hösten 2021. Stockholm: 2022. Ladda ned publikation - Skolverket
  2. Folkhälsomyndigheten och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. Förskolans påverkan på barns hälsa. Taberg: Taberg Media Group AB; 2017. Hämtad från: Förskolans påverkan på barns hälsa (folkhalsomyndigheten.se)
  3. Skollag (2010:800) kap. 8. Skollag (2010:800) Svensk författningssamling 2010:2010:800 t.o.m. SFS 2022:833 . Stockholm: Sveriges Riksdag. Hämtad från: Skollag (2010:800) Svensk författningssamling 2010:2010:800 t.o.m. SFS 2022:833 - Riksdagen
  4. Skolverket. Läroplan för förskolan (Lpfö 18). Stockholm: 2018. Läroplan för förskolan - Skolverket
  5. Socialstyrelsen. Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer. Västerås: Edita Västra Aros; 2013.
  6. Statens offentliga utredning (SOU 2021:34). Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Stockholm.
  7. Nationella nätverket för vårdutvecklare/barnhälsovårdssamordnare i Sverige. Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom BHV . 2019. Hämtad från: Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom BHV - Rikshandboken i barnhälsovård (rikshandboken-bhv.se)
  8. Sveriges kommuner och regioner. SIP i förskolan och skolan. Stockholm: Uppdrag psykisk hälsa Hämtad från:  SIP i förskolan och skolan | Uppdrag Psykisk Hälsa (uppdragpsykiskhalsa.se)
Till toppen av sidan