• Du har valt: Kronoberg

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Vacciner som ingår i barnvaccinationsprogrammet

Vaccin mot rotavirusinfektion

Rotavirusvaccinets egenskaper, hantering, förvaring, när och hur vaccinet ska ges, kontraindikationer och eventuella biverkningar.

Vaccinets egenskaper

Vaccin mot rotavirusinfektion innehåller levande, försvagade virus som orsakar en lindrig infektion, oftast inte märkbar. Vaccinet ger cirka 90 procent skydd mot allvarlig rotavirus orsakad gastroenterit (RVGE) och cirka 75 procent skydd mot all RVGE. Vaccinet ger ett gott skydd i minst tre år.

Vaccinet är en oral lösning som innehåller sackaros och smakar sött. Rotavirusvaccin ger samma smärtlindring som att ge glukos före vaccinering med injicerbara vacciner [1]. Vaccinet ges därför lämpligen före de andra vaccinerna i det allmänna programmet, vid tre månader till fem månader, beroende på vilket vaccin som används.

Om barnet har lätt för att kräkas är det en fördel om det inte matas före vaccinationen. Vaccinets effekt påverkas inte av vad barnet har ätit innan vaccinationen.

Vaccin mot rotavirusinfektion kan ges samtidigt eller med valfritt intervall till andra avdödade och levande vacciner.

Vaccinvirus kan utsöndras i avföringen i cirka 2–4 veckor efter given dos. Det är därför viktigt för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar att ha en god handhygien om man byter blöjor på vaccinerade barn då det förekommer en viss risk för smitta.

Vaccinet innehåller inga adjuvans eller konserveringsmedel. För övrig information se vaccinets bipacksedel eller FASS.

Administration och förvaring

Kom ihåg att vaccinet:

 • förvaras i kylskåp (2 –8 °C), får ej frysas
 • är ljuskänsligt och förvaras i originalförpackning
 • ska användas omedelbart efter att förpackningen öppnats
 • levereras färdigblandat i en endosbehållare som klämtub. RotaTeq ® består av en blekgul, klar vätska som kan ha en rosa nyans utan synliga partiklar.  

Hur ska vaccinet administreras?

 • Vaccinet ges oralt.
 • Placera barnet i en lätt tillbakalutad ställning.
 • Kläm försiktigt på tuben i barnets mun mot insidan av kinden.
 • Om barnet spottar ut eller kräks upp vaccinet ska man inte ge en ny dos. Dosen räknas som given dos.
 • Vaccin som spills eller spottas ut ska torkas bort med desinfektion och händer tvättas med tvål och vatten samt handsprit.

Ålder och intervall

Vaccination mot rotavirusinfektion består av två eller tre doser, beroende på vilket vaccin som används. Vaccinerna bedöms vara utbytbara. Om barnet fått en dos Rotarix® erbjuds två doser av RotaTeq®:

 • Första dosen ges från 6 veckors ålder.
 • Det ska vara ett intervall på minst 4 veckor mellan doserna.
 • Första dosen ska ges innan 12 veckors ålder. 
lämpligt schema på bvc
Ålder 6-8 veckor 3 månader
5 månader
RotaTeq® 3-dos Dos 1 Dos 2 Dos 3
Rotarix® 2-dos Dos 1 Dos 2  
vaccinationerna ges före ålder:
Ovanstående är rekommenderade tidsgränser enligt Folkhälsomyndigheten och dessa gränser gäller för specialistsjuksköterskans ordinationsrätt.
Ålder Dos 1
Dos 2
Dos 3
RotaTeq® 3-dos 12 veckor 16 veckor 32 veckor
Rotarix® 2-dos 12 veckor 16 veckor  

Utbytbarhet

RotaTeq® är helt utbytbart med tidigare upphandlat vaccin Rotarix®. Om en dos Rotarix® är given erbjuder BHV två doser av RotaTeq®

Prematurt födda barn

För tidigt födda barn från graviditetsvecka 25 (med RotaTeq®) respektive vecka 27 (med Rotarix®) kan erbjudas vaccination från 6 veckors ålder med samma schema och antaldoser som för fullgångna barn. Det finns en ökad risk för apnéer för barn födda före graviditetsvecka 29.

Denna grupp av mycket prematurt födda barn, och särskilt de med tidigare känd omogen lungutveckling, bör efter vaccination andningsövervakas under 48–72 timmar.

Eftersom fördelen med vaccination är hög för denna spädbarnsgrupp bör vaccinationen inte utebli eller skjutas upp.

Vid utskrivning från neonatalavdelning skriver lämpligen barnläkaren ett meddelande till BVC om vaccination mot rotavirusinfektion rekommenderas eller inte (se eventuella lokala PM).

Kontraindikationer

Före ordination av rotavirusvaccin bör risken beaktas för barn till mödrar som under graviditeten fått TNFα-hämmare eller andra läkemedel som kan påverka barnets immunsystem negativt.

Vacciner ska skjutas upp eller ställas in vid följande tillfällen:

 • Allvarlig reaktion på tidigare vaccindos eller känd överkänslighet mot någon av vaccinkomponenterna.
 • Genomgången tarminvagination.
 • Känd icke-åtgärdad missbildning i magtarmkanalen som kan predisponera för tarminvagination. Samråd gärna med ansvarig barnkirurg.
 • Misstänkt eller påvisad allvarlig immunbrist till exempel allvarlig kombinerad immunbrist (SCID).
 • Vid användning av samtliga nu registrerade TNFα-hämmare under senare halvan av graviditeten ska rotavirusvaccin inte ges till barnet.
 • Mammor som har fått immunmodulerande läkemedel. En individuell läkarbedömning behöver göras.

Läs mer Nationell vägledning levande vaccin immunhämmande.pdf

Barn till en mamma som har fått immunmodulerande behandling under graviditeten ska normalt inte vaccineras med rotavirusvaccin eftersom en del läkemedel kan påverka barnets immunsystem negativt. Exempel på sjukdom då sådana läkemedel kan vara aktuell är reumatologisk sjukdom, tarmsjukdom, onkologisk sjukdom, vissa hudsjukdomar med flera.

Om man överväger vaccination i specialfall behövs individuell läkarbedömning.

Se även Vaccination vid särskilda tillstånd eller sjukdomar

Reaktioner och biverkningar

Reaktioner och biverkningar av rotavirusvaccination:

 • Mycket vanliga eller vanliga: Kräkningar, diarré, irritabilitet.
 • Mindre vanliga: Buksmärta, flatulens, utslag.
 • Sällsynta: Bronkospasm, urtikaria
 • Mycket sällsynta: Invagination.

Invagination förekommer både hos ovaccinerade barn och hos barn som fått rotavirusvaccination. Sjukdomens naturliga förekomst är att den ökar från två månaders ålder fram till sex månaders ålder för att sedan minska.

Regionala tillägg

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Till toppen av sidan