• Du har valt: Kronoberg

Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten

Metoder & riktlinjer

Metoder, riktlinjer, övergripande strategier och kvalitetssäkring för barnhälsovårdens verksamhet. Det nationella barnhälsovårdsprogrammet, fortbildning, HLR, samverkan med andra yrkesgrupper. Informationsmaterial samt arbets- och målbeskrivningar för respektive yrkesgrupp.

Aktuella artiklar

Visa innehåll som:

Mer på Rikshandboken

Barns normala tillväxt

Om tillväxten som sker i livmodern, under spädbarnstiden, barndomen samt tillväxten av huvudomfånget.

Hälsosamtal om matvanor

Stöd för samtal om matvanor inom barnhälsovården. Information om matens betydelse för hälsan och vilka matvanor som är hälsosamma samt förslag på frågor, åldersanpassad vägledning, verktyg och bildstöd.

Undersöka motorisk förmåga hos barn

Rekommendationer för undersökning av barns motoriska förmåga. Förslag på testmaterial och förutsättningar som gynnar undersökningen.

Barnhälsovårdens roll och ansvar för barn som far illa

Om barnhälsovårdens roll och ansvar att upptäcka och stödja barn som far illa.

Främja trygg anknytning och gott samspel

Om BHV:s uppdrag och strategier för att främja ett gott samspel och en trygg anknytning mellan barn och föräldrar.

Samtal om barnsäkerhet

Hur och när det är lämpligt att samtala om barnets säkerhet i olika miljöer.

Främja god sömn och avhjälpa sömnproblem

Om barns sömn, hur man kan samtala med föräldrar, förebyggande insatser och råd vid sömnproblem.

Metoder för utvecklingsuppföljning

Metodik och material för uppföljning av barnets psykomotoriska utveckling i olika åldrar.

Till toppen av sidan