• Du har valt: Kronoberg

Metoder & riktlinjer

Metoder, riktlinjer, övergripande strategier och kvalitetssäkring för barnhälsovårdens verksamhet. Det nationella barnhälsovårdsprogrammet, fortbildning, HLR, samverkan med andra yrkesgrupper. Informationsmaterial samt arbets- och målbeskrivningar för respektive yrkesgrupp.

Aktuella artiklar

Visa innehåll som:

Mer på Rikshandboken

Barns normala tillväxt

Om tillväxten som sker i livmodern, under spädbarnstiden, barndomen samt tillväxten av huvudomfånget.

Hälsosamtal om matvanor

Stöd för samtal om matvanor inom barnhälsovården. Information om matens betydelse för hälsan och vilka matvanor som är hälsosamma samt förslag på frågor, åldersanpassad vägledning, verktyg och bildstöd.

Undersöka motorisk förmåga hos barn

Rekommendationer för undersökning av barns motoriska förmåga. Förslag på testmaterial och förutsättningar som gynnar undersökningen.

Barnhälsovårdens roll och ansvar för barn som far illa

Om barnhälsovårdens roll och ansvar att upptäcka och stödja barn som far illa.

Främja trygg anknytning och gott samspel

Hur man kan främja en trygg anknytning ett gott samspel mellan föräldrar och barn, upptäcka samspelssvårigheter och i vilka situationer man ska remittera vidare.

Samtal om barnsäkerhet

Hur och när det är lämpligt att samtala om barnets säkerhet i olika miljöer.

Främja god sömn och avhjälpa sömnproblem

Om barns sömn, hur man kan samtala med föräldrar, förebyggande insatser och råd vid sömnproblem.

Metoder för utvecklingsuppföljning

Metodik och material för uppföljning av barnets psykomotoriska utveckling i olika åldrar.

Till toppen av sidan