• Du har valt: Sörmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Stödja amning - översikt

Amningsobservation och amningsstatus

Amningsobservation skapar goda förutsättningar för en individanpassad amningsvägledning. Dessutom ökar både mammans och partnerns kunskap om hur amning fungerar.

För alla

För alla vid behov

För alla

Amningsanamnes och amningsstatus genomförs för barn från en veckas ålder vid första hembesöket eller första besöket på BVC. Även senare under amningsperioden, om föräldrarna påtalar svårigheter med amningen.

För alla vid behov

Genomför amningsobservation och extra besök till de barn och föräldrar där amningsstatusstatus visar att det finns utökat behov av stödinsatser. Ge individuellt amningsstöd på BVC oavsett om barnet är nyfött eller amningen har pågått ett tag.

För alla vid behov

Kontakta barnklinik vid misstanke om:

 • att barnet inte får i sig tillräckligt med bröstmjölk trots individuellt amningsstöd
 • viktnedgång med mer än tio procent
 • att barnet inte har kissat på flera timmar
 • kräkningar som inte bara är överskott
 • att barnet inte reagerar adekvat på stimuli
 • misstanke om sjukdom eller missbildning
 • långvarig ikterus
 • föräldraoro.

Vid bröstproblematik hos mamman, där det behöver tas prover eller odlingar samt insättande av behandling kontakta rätt vårdinstans enligt lokala rutiner i regionen.


Vid tydliga tecken på svårigheter och brister i bindning- och anknytning mellan förälder och barn, kontakta psykolog eller vårdcentral.

Syfte med amningsobservation

Syftet med att göra en amningsobservation, i samband med första hembesöket, är att få kunskap om hur amningen fungerar och bidra till föräldrarnas kunskap om amning. När föräldrar känner sig osäkra och oroliga över amningen är det en fördel att göra en amningsobservation. En amningsobservation kan hjälpa barnhälsovårdssjuksköterskan att tillsammans med föräldrarna förstå vilka faktorer som ligger bakom de svårigheter som kan ha uppstått och därmed ge individuellt amningsstöd till en fungerande amning och stärka samspel och anknytning mellan mamma och barn. Amningsobservation kan även göras när barnet blivit äldre, om amningen inte fungerar som mamman önskar (1,2).

Amningsstatus

Börja med att läsa barnet journal innan första hembesöket, för kännedom om genomförd amningsobservation, och eventuella svårigheter med amning på BB. Engagera båda föräldrarna genom att be dem berätta om sina erfarenheter, tankar och funderingar om amning, och vad de ser som eventuella fördelar och svårigheter med amning och efter tidigare amningsråd. Tänk på att inte ge allt för många råd eftersom det kan skapa oro hos föräldrar. Utifrån svaren från föräldrarna, berätta hur en amningsobservation går till (4,5).

Frågor som barnhälsovårdssjuksköterskan kan ställa för att kunna göra en bedömning av amningssituationen:  

 • Funderingar och frågor från föräldrarna.
 • Tidigare upplevelser och erfarenheter? Hur fungerade första amningen?
 • Vad har gjorts tidigare? Har amningsobservation gjorts på BB?
 • Prematurfödd? Tung för tiden? Sjukdomar? Lågt blodsocker?
 • Viktutveckling hos barnet.
 • Stöd från övrig familj.
 • Hur är barnet? Trött och slö eller piggt och alert?
 • Hur tar barnet tag? Kraftfullt, näpet?
 • Hur är barnets sugrytm?
 • Hur ofta ammar barnet?
 • Hur känns det att amma?
 • Smärta? Sår? Klåda?
 • Amningshjälpmedel: amningsnapp, amningskudde, tillmatningsset?
 • Hur länge har du tänkt att amma?
 • Är föräldrarna lyhörda för barnet signaler?
 • Munstatus på barnet; beläggningar på tunga, kort tungband?

Genomförande av amningsobservation

Det finns flera formulär framtagna för att vara till hjälp vid amningsobservation. Dessa utgör ett stöd för att veta vad som behöver observeras och hur föräldrar kan vägledas till en bättre amning och kan på så sätt användas för amningsstatus och fortsatt amningsplan (3).

Formulär för amningsobservation från region Stockholms län finns här: Regionalt vårdprogram – Bröstkomplikationer i samband med amning

Tänk på att:

 • Ha en öppen och tillåtande attityd och bekräfta mamman i det hon gör som underlättar för barnet. Be om lov att få utföra en amningsobservation.
 • Involvera partnern i observationen uppmuntra dem att ta gemensamt ansvar för amningstillfällena.
 • Titta inte bara på bröstet utan ha ögonkontakt när ni samtalar.

Samtala med föräldrarna om barnets medfödda amningsreflexer att söka sig till bröstet och att suga, att barnets sugrytm varierar, samt att barnets tag och position mage-mot-mage och nära läge underlättar amningen och mammans amningsposition.

För att veta om barnet tar rätt tag och att mamma och barn har rätt position läs Barnets tag om bröstet och amningspositioner.

Observera följande vid en amningsobservation:

Samspel och anknytning mellan mor och barn

 • Hur håller mamma i barnet, avslappnat eller spänt?
 • Ögonkontakt
 • Beröring
 • Är familjen lyhörd för barnets signaler?

Barnets beteende och reflexer för att ta bröstet. Vilka tecken visar barnet?

Tecken på att amningen går bra:

 • Barnet är vaket och piggt.
 • Rotar barnet och sträcker sig mot bröstet?

Tecken på möjliga svårigheter problem:

 • Gråt eller skrik.
 • Sömnig eller trött.

Barnets möjlighet att komma tätt intill mamma - hud mot hud

 • Barnets kropp nära, mage-mot-mage, med mamma.
 • Huvud och ryggen rak.
 • Hakan in mot mammas bröst.

Barnets läge och tag om bröstet och bröstvårtan

Tecken på att amningen går bra:

 • Sugtag, stort tag om bröstet.
 • Mer vårtgård syns över barnets mun än under.

Tecken på möjliga svårigheter eller problem:

 • Nätt sugtag och ineffektiv amning.

Barnets sugteknik och sugmönster

Tecken på att amningen går bra:

 • Kan höra barnet svälja och tar ett stort bra tag.
 • Suger snabbt i början sedan med långa sugtag.

Tecken på möjliga svårigheter och problem:

 • Suger snabbt hela tiden och släpper taget om bröstet och söker på nytt utan att lyckas.
 • Barnet får inte ett bra tag och klickljud, smackande hörs.

Mammans amningsposition och bröstanatomi

 • Utdrivningsreflex
 • Bröstvårtans form före och efter amning.
 • Bröstens fyllighet före och efter amning.

Tecken på att amningen går bra:

 • Sittande, liggande, tillbakalutad och avslappnad amningsposition.
 • Inga sår, sprickor eller hudrodnader.

Tecken på möjliga svårigheter och problem:

 • Spänd, uppdragna axlar under amning.
 • Bröstvårtans utseende indragen eller utdragen.
 • Hud: sår, sprickor, hudrodnad.
 • Smärta

Barnets beteende efter avslutad amning

Tecken på att amningen går bra:

 • Barnet släpper bröstet.

Tecken på möjliga svårigheter problem:

 • Mamman tar bort barnet från bröstet.
 • Barnet somnar vid bröstet (6).

Efter amningsobservationen:

 • Bekräfta mammans förmåga att amma, öka mammans tillit.
 • Tydliggör det som ser bra ut och föreslå vad som kan förbättras.
 • Samtala med positiva ord om barnets förmåga.
 • Dokumentera amningsstatus, vilken information som har givits och när uppföljning ska göras.

Till toppen av sidan