• Du har valt: Värmland
Livsvillkor & levnadsvanor

Barn som riskerar att fara illa - översikt

Barnhälsovårdens roll och ansvar, orsaker till och tecken på att barn far illa, våld i nära relationer, könsstympning samt rutiner för orosanmälan till socialtjänsten.

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Barnhälsovårdens roll och ansvar för barn som far illa

  Om barnhälsovårdens roll och ansvar att upptäcka och stödja barn som far illa.

 • Tecken på att barn far illa

  Beskrivning av tecken hos barn och föräldrar som indikerar att barnet kanske far illa. Tecken på fysisk misshandel, försummelse, sexuella övergrepp och barnmisshandel via sjukvårdsinsatser, BMSI.

 • Upptäcka och stödja barn utsatta för våld i nära relationer

  Definition, förekomst, riskfaktorer och konsekvenser av våld i nära relationer och hur barnhälsovården kan upptäcka och stödja barn som är utsatta.

 • Hur barn kan fara illa

  Barn far illa när de utsätts för eller bevittnar psykiskt eller fysiskt våld, eller när brister i deras omgivning gör att de riskerar att inte få växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

 • Orsaker till att barn far illa

  Flera faktorer påverkar när barn far illa i hemmet. Svårigheter hos den enskilda föräldern, familjen eller hos barnet ökar risken för att ett barn ska bli utsatt.

 • Orosanmälan till socialtjänsten

  Hur man ska anmäla sin oro för att ett barn kanske far illa, vilka uppgifter anmälan ska innehålla, hur man ska informera föräldrarna och vad som händer när en anmälan är gjord.

 • Könsstympning av flickor

  Definition och förekomst, hälsoundersökning och samtal med föräldrar om könsstympning, förebyggande insatser och hur man kan identifiera flickor som riskerar att bli könsstympade.

Mer på Rikshandboken

Identifiera skydds- och riskfaktorer

Om livsvillkor som är gynnsamma för barns utveckling och om faktorer som kan innebära risker för barns hälsa och utveckling.

Barnhälsovård för barn som bor i familjehem

Riktlinjer och anvisningar för barnhälsovård till barn som bor i familjehem.

Icke-medicinsk omskärelse av pojkar

Vilken information man ska ge till föräldrar som frågar om icke-medicinsk omskärelse. Vad lagen säger, hur ingreppet går till, förhudens funktion, vem som får utföra ingreppet, komplikationsrisker och alternativ till omskärelse.

Faktorer hos föräldern som påverkar samspel

Faktorer som påverkar föräldrarnas, eller vårdnadshavarnas, förutsättningar till samspel och omsorgsförmåga och när familjen ska erbjudas ytterligare stöd och/eller remitteras vidare.

Till toppen av sidan