• Du har valt: Kronoberg

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Vacciner som inte ingår i programmet

Hepatit B-vaccination

Hepatit B-vaccinets skyddseffekt, hantering, förvaring, när och hur vaccinet ska ges och eventuella biverkningar.

Vaccinets skyddseffekt

Hepatit B är en virusinfektion som angriper levern. Läs mer Hepatit B

Hepatit B-vaccinet är ett så kallat delkomponentsvaccin och består av kopior av virusets ytprotein som tillverkats genom rekombinant DNA-teknik.

Vaccinets skyddseffekt beror på flera faktorer såsom moderns smittsamhet samt vid vilken ålder barnet vaccinerats. En randomiserad klusterstudie som följt barn som vaccinerades som nyfödda, i ett allmänt vaccinationsprogram, visade ett långtidsskydd (>20 år) mot levercancer, hepatit och svår leversjukdom [1]. 

Ålder och intervall

Barn under ett år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla barn under ett år erbjuds vaccination mot hepatit B [2]. Samtliga Sveriges regioner hade från och med 2016 infört kostnadsfri vaccination mot hepatit B barn under ett års ålder. Vaccinet ingår i det sexvalenta kombinationsvaccinet som erbjuds vid tre, fem och 12-månaders ålder.

Barn i förskoleålder som flyttat till Sverige efter spädbarnsåldern, bör erbjudas komplettering med hepatit B-vaccination på BVC. Läs mer under Hepatit B i kapitlet Vaccination av barn med oklar vaccinationsbakgrund.

Barn med ökad risk

Utöver spädbarn, rekommenderar Folkhälsomyndigheten hepatit B-vaccination till barn med

 • ursprung från medel- och högendemiska länder (befolkningsprevalens av hepatit B >2%)
 • kronisk hepatit C
 • hiv
 • njursvikt och/eller i aktiv uremivård
 • familjemedlemmar som har hepatit B (se Nyfödda till HBsAg-positiva mödrar nedan)
 • syskon till adoptivbarn från medel- och högendemiska länder*
 • barnomsorg där det finns barn med hepatit B.

Barn som redan bär på hepatit-B smitta bör inte vaccineras mot hepatit B.

Vid vaccination mot endast hepatit B ges tre doser med monovalent hepatit B-vaccin. Intervallet mellan dos 1 och 2 bör vara minst en månad, och intervallet mellan dos 2 och 3 bör vara fem månader.

Nyfödda barn till mödrar som bär på hepatit B-smitta

Barn till mödrar med hepatit B (HbSAg-positiva), löper stor risk att smittas (>90 procent) under graviditet eller förlossning. Alla gravida i Sverige erbjuds därför provtagning för hepatit B via barnmorskemottagningen.

Barn till mödrar med hepatit B-smitta bör få första dosen av monovalent hepatit B-vaccin snarast efter födseln. Barn till mödrar med hög smittsamhet (HBeAg-positiva) ges både vaccin och immunglobulin mot hepatit B, snarast efter födseln.

I överföringen från BB eller neonatalavdelning till BVC ska det tydligt framgå om mamman är smittsam, barnets vaccinationsstatus samt plan för fortsatt vaccination.

vaccinationsschema hepatit B
Dos 1 Ges snarast efter födelsen på förlossningsklinik  
Dos 2 1 månads ålder Monovalent hepatit B-vaccin
Dos 3 3 månaders ålder 6-valent kombinationsvaccin med
difteri, stelkramp, kikhosta, polio, hib och hepatit B
Dos 4 5 månaders ålder 6-valent kombinationsvaccin (se dos 3)
Dos 5 12 månaders ålder 6-valent kombinationsvaccin (se dos 3)

Ovanstående vaccinationsprogram följs upp med kontroll av hepatit B antikroppsnivåer (anti-HB) via en barnläkarmottagning, 1-3 månader efter femte vaccin-dosen, vid cirka 15 månaders ålder.

Kontraindikationer

Kontraindikationer är

 • påverkat allmäntillstånd och/eller feber
 • känd överkänslighet mot någon komponent som ingår i vaccinet.

Biverkningar

Vanliga (>1/100): Ömhet, rodnad och induration på injektionstället.
Sällsynta (<1/1000): Allmänna: Trötthet, feber, allmän sjukdomskänsla, influensaliknande symtom.
CNS: Yrsel, huvudvärk, domningar.
GI: Illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor
Hud: Utslag, klåda, urtikaria
Lever: Onormal leverfunktion
Muskler och skelett: Ledont, muskelont.
Mycket sällsynta (<1/10000): Se FASS

Behörighet att ordinera grundvaccination

Specialistutbildad distriktssjuksköterska eller barnsjuksköterska är behörig att ordinera grundvaccination till

 • barn med ökad risk enligt ovan
 • spädbarn
 • alla barn som påbörjat en grundvaccination med hepatit B-vaccin före ett års ålder.

Läkarordination krävs för hepatit B-vaccination till barn som inte är i riskgrupp och ska få sin första dos hepatit B-vaccin efter ett års ålder.

Administration

Mycket god handhygien är nödvändig. Avtvättning eller desinfektion av injektionsstället behövs inte om huden ser ren ut.

Före användandet ska sprutan med vaccinet skakas ordentligt så att det blir en homogen något ogenomskinlig suspension.

Intramuskulär injektion ges i låret hos nyfödda, spädbarn och små barn. Till barn över 1 år kan intramuskulär injektion även ges i överarmen.

Aspiration för att undvika intravasal injektion behövs inte, eftersom stora kärl saknas på rekommenderade injektionsställen.

Se artikeln Injektionstekniker för mer information om intramuskulär injektion.

Regionala tillägg

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Till toppen av sidan