• Du har valt: Sörmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Metoder och riktlinjer för vaccination

Dokumentation och rapportering av vaccinationer

Hur och var vaccinationer och eventuella biverkningar ska dokumenteras och rapporteras.

Dokumentation av utförda vaccinationer

Utförd vaccination ska antecknas på avsedd plats:

 • I BHV-journalen.
 • På barnets vaccinationskort, föräldraburna journal eller hälsobok.
 • I det nationella vaccinationsregistret som Folkhälsomyndigheten ansvarar för.

Den information som ska registreras är:

 • Datum för vaccinationen,
 • Vilket vaccin som använts.
 • Vaccinets batchnummer.
 • Placering för vaccinationen; exemeplvis arm eller ben, höger eller vänster sida.

Vaccinationer registreras i barnets journal först efter att de har givits. Då undviker man felregistrering på grund av att vaccin inte ges så som man först planerat för.

Vaccination som utförts på annat håll, till exempel BB och neonatalavdelning, infektions-lungmottagning eller i annat land, ska föras in på vaccinationssidan i BHV-journalen. Skriv i kommentarrutan vid vilken enhet vaccinationen givits och varifrån uppgiften kommer. Reaktioner och biverkningar ska föras in i BHV-journalen.

Rapportering av utförda vaccinationer

Vaccinationsregister

Från den 1 januari 2013 ska alla vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn rapporteras in i ett nationellt vaccinationsregister. Rapporteringen är obligatorisk och regleras i lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram med mera. Lagen anger att vårdgivaren måste rapportera alla vaccinationer som ges inom nationella vaccinationsprogram. Syftet är att följa vaccinationstäckning, skyddseffekt och eventuella biverkningar av nationella vaccinationsprogram. Vaccinationsregistret är ett hälsodataregister och inget journalsystem. Det är Folkhälsomyndigheten som ansvarar för registret.
Nationella vaccinationsregistret — Folkhälsomyndigheten

Den information som ska registreras är:

 • Datum för vaccinationen.
 • Den vaccinerades person-id.
 • Vilket vaccin som använts.
 • Satsnummer
 • Vårdgivare som ansvarat för vaccinationer.

Den vaccinerades folkbokföringsort hämtas direkt från folkbokföringsregistret. Även vaccination given till barn med skyddad identitet och ofullständigt personnummer registreras.
Mer information kring registret finns här på Folkhälsomyndigheten.

Följande vaccinationer är aktuella att rapportera

 • rotavirus
 • difteri
 • stelkramp
 • kikhosta
 • polio
 • haemophilus influenzae typ b
 • pneumokocker
 • mässling
 • påssjuka
 • röda hund
 • HPV

Rapportering kan ske på följande sätt:

 • Automatisk överföring av vaccinationer direkt från journalsystem till Nationellt Vaccinations Register (NVR).
 • Uppladdning av xml-fil eller csv-fil.
 • Manuell elektronisk registrering i formulär på nationella vaccinationsregistrets hemsida via eget konto.

Så sker rapportering till det nationella vaccinationsregistret — Folkhälsomyndigheten 

Manual – Registrera vaccinationer i det nationella vaccinationsregistret (NVR) — Folkhälsomyndigheten

Rapportering av eventuella biverkningar

Biverkningsrapportering är ett av flera verktyg för att utreda vacciners säkerhet. Därför ska hälso- och sjukvårdspersonal rapportera misstanke om biverkning till Läkemedelsverket, men även patienter och konsumenter uppmanas att rapportera.

Enligt LVFS 2012:14, §19 ska den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården snarast rapportera samtliga misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket. Även misstänkta biverkningar som har samband med exponering i arbetet ska rapporteras enligt. Rapporterna ska lämnas elektroniskt på av Läkemedelsverket anvisat sätt.
Rapportera biverkningar till Läkemedelsverket 

Säkerhetsuppföljning av nationella biverkningsrapporter

Biverkningsrapporter som kommit in till Läkemedelsverket granskas av deras experter. En biverkansrapport är en viktig pusselbit av flera i ett större sammanhang, där säkerheten kring läkemedel övervakas kontinuerligt av Läkemedelsverket. Du kan rapportera din misstanke via e-tjänst eller pappersblankett.

Läs mer här på Läkemedelsverket om  risker med vaccin.

Avvikelse vid vaccination

En avvikelse är en händelse som medfört eller hade kunnat medföra något oönskat. Syftet med avvikelsehantering är att identifiera risker och händelser för att kunna handlägga dessa på bästa sätt, ta reda på orsak och genom åtgärder förebygga att de inträffar igen, samt att dokumentera och använda avvikelsehanteringen som underlag till utvecklingsarbete. Alla medarbetare har ansvar att rapportera avvikelser på arbetsplatsen när de inträffar eller upptäcks.

Enligt Patientsäkerhetslagen och Arbetsmiljölagen är vårdgivare skyldiga att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete. I det systematiska säkerhetsarbetet ingår att ha rutiner för att identifiera, rapportera och dokumentera negativa händelser och tillbud, samt fastställa bakomliggande orsaker och åtgärda dessa.

Avvikelsen görs enligt lokal/regional rutin.

Regionala tillägg

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Till toppen av sidan