• Du har valt: Sörmland

Metoder & riktlinjer

Metoder, riktlinjer och övergripande strategier för barnhälsovårdens verksamhet. Innehåll i det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Informationsmaterial samt arbets- och målbeskrivningar för respektive yrkesgrupp.

Aktuella artiklar

Barnhälsovårdens nationella program

Det nationella barnhälsovårdsprogrammets innehåll, mål, syfte och bakgrund.

Barnhälsovård för barn som bor i familjehem

Vilken hälsovård som barn som bor i familjehem ska ha, uppgifter som ska inhämtas, undersökningar på BVC, socialtjänstens uppföljning , hantering av oro för att barnet far illa, definitioner av begrepp.

Bemötande

Översiktssida för innehåll om att möta och bemöta olika slags familjer, föräldrar och barn. Föräldrar som är oroliga eller familjer som är med om en allvarlig händelse i livet.

Enskilda föräldrasamtal

Ett enskilt samtal för pappan eller den förälder som inte fött barnet ska erbjudas när barnet är mellan 3-5 månader. En beskrivning av metoden och samtalsguider finns här.

Hembesök

Hur många hembesök familjerna ska erbjudas och i vilken ålder. Förslag på upplägg med ämnen och frågor att informera och samtala om.

Hälsosamtal om levnadsvanor

Innehåll i ett hälsosamtal och hur man kan samtala med familjen om levnadsvanor.

Identifiera skydds- och riskfaktorer

Om livsvillkor som är gynnsamma för barns utveckling och om faktorer som kan innebära risker för barns hälsa och utveckling.

Informationsmaterial

Samlingssida för informationsmaterial, till exempel inbjudningar till BVC, intyg angående könsstympning, brevmallar för uteblivna besök och information på engelska om svensk barnhälsovård.

Lokaler, utrustning och miljön på en barnavårdscentral

Hur en barnavårdscentrals lokaler ska vara utformade och inredda samt vilken utrustning som ska finnas enligt riktlinjer för verksamheten.

Screening med EPDS för depression hos nyblivna mammor

Riktlinjer och praktiska anvisningar för screening med EPDS för depression hos nyblivna mammor.

Språkundersökning och screening

Om den språkliga undersökningen vid de olika åldrarna och när du ska konsultera och remittera vidare.

Strategier och kvalitetssäkring

Samlingssida för innehåll om strategier och kvalitetssäkring för barnhälsovården. Till exempel kvalitetsregister, dokumentation, barnkonventionen, samordning och statistik.

Teamarbete i barnhälsovården

Här beskrivs teamarbete som arbetsform och vad som kan vara bra att tänka på när det gäller ett fungerande teamarbete i den egna verksamheten.

Hjärt-lungräddning på BVC

Hjärt-lungräddning till barn för sjukvårdspersonal med illustrationer och instruktioner för bröstkompressioner och inblåsningar.

Till toppen av sidan