Barn som riskerar att fara illa

Barnhälsovårdens roll och ansvar för barn som far illa

Om barnhälsovårdens roll och ansvar att upptäcka och stödja barn som far illa.

För alla

För alla vid behov

För alla

hälsosamtalet ingår att prata om konfliktlösning i familjen, våld i nära relationer och dess påverkan på barnet. Rutiner bör finnas för att erbjuda alla föräldrar att svara på strukturerade frågor om utsatthet för våld. Flera regioner har utarbetat modeller som kan implementeras inom barnhälsovården för att ställa sådana frågor och agera om tidigare eller pågående utsatthet för våld uppdagas, se regionala tillägg.


I hälsosamtalet ingår också att prata om familjens livssituation, till exempel föräldrarnas sysselsättning, boende och ekonomi. Hur föräldrarna mår, både psykiskt och fysiskt, har betydelse, liksom eventuellt skadligt bruk av alkohol och andra droger. Kartläggning av skydds- och riskfaktorer i barnets hemmiljö, är en viktig del av barnhälsovårdens arbete.


Prata om omställningen till att bli förälder och hur man upplever den. Hur upplevs relationen till barnet och till den andra föräldern? Vad har man för egna resurser och nätverk att använda sig av?


Se hela barnet. När barnet vägs och mäts erbjuds ett tillfälle att se barnet utan kläder och kunna titta på hela kroppen. BHV-besöket ger även tillfälle att se barnets samspel med föräldrar och BHV-personal.

För alla vid behov

När föräldrar berättar om tidigare utsatthet för våld

Fråga vidare om hur våldsupplevelsen påverkar föräldern nu och hur det påverkar föräldraförmågan och barnet.


Erbjud kontakt med lämplig instans om föräldern önskar hjälp och stöd, till exempel:

  • Socialtjänstens råd och stöd
  • MBHV-psykolog
  • Kurator
  • Samtalsmottagning
  • Kvinnojour

För alla vid behov

När föräldrar berättar om pågående utsatthet för våld

Gör en orosanmälan till socialtjänsten. Om situationen bedöms vara allvarlig ska socialtjänsten kontaktas per telefon för akut samråd och ställningstagande till skydd för barn och förälder.

Referenser

  1. Vägledning för barnhälsovården Socialstyrelsen 2014

Till toppen av sidan