Hälsobesök

Förslag på innehåll för hälsobesöken i de olika åldrarna. Det nationella barnhälsovårdsprogrammet utgår från varje enskilt barn och familjens behov. Vid behov erbjuds fler besök i hemmet eller på BVC-mottagningen mellan de angivna åldrarna än vad som anges nedan.

Innehåll

Visa innehåll som:

Hälsobesök 0 till 6 dagar

Kvinnokliniken ansvarar för barnets hälsovård fram till dess att kontakt har knutits mellan familj och barnhälsovården. Lokala rutiner för varje KK, förlossning eller BB.

Hälsobesök 1 till 3 veckor

Hembesök och på BVC, sjuksköterska, två till tre besök.

Hälsobesök 4 veckor

På BVC, teambesök, utvecklingsuppföljning.

Hälsobesök 6 till 8 veckor

På BVC, sjuksköterska, två besök, utvecklingsuppföljning, EPDS, vaccination, erbjud BCG-vaccination till barn i riskgrupp.

Hälsobesök 3 till 5 månader

På BVC, sjuksköterska, tre besök, enskilt föräldrasamtal, vaccination vid 3 månader och 5 månader.

Hälsobesök 6 månader

På BVC, teambesök, utvecklingsuppföljning.

Hälsobesök 8 månader

Hembesök, sjuksköterska, hörselundersökning, barnsäkerhet.

Hälsobesök 10 månader

På BVC, sjuksköterska, utvecklingsuppföljning.

Hälsobesök 12 månader

På BVC, teambesök, utvecklingsuppföljning och vaccination.

Hälsobesök 18 månader

På BVC, sjuksköterska, utvecklingsuppföljning och vaccination.

Hälsobesök 2,5 till 3 år

På BVC en till två besök, sjuksköterska, teambesök, utvecklingsuppföljning och språkscreening.

Hälsobesök 4 år

På BVC, sjuksköterska, utvecklingsuppföljning, synprövning och lekaudiometri.

Hälsobesök 5 år

På BVC, sjuksköterska, utvecklingsuppföljning, vaccination, sammanfattning/epikris till elevhälsan.

Mer på Rikshandboken

Barnhälsovårdens nationella program

Det nationella barnhälsovårdsprogrammets innehåll, mål, syfte och bakgrund.

Inbjudningar till BVC

Förslag på en kort beskrivning av BVC-besöken vid olika åldrar, som kan läggas in i lokala kallelsesystem.

Somatiska undersökningar - översikt

Somatiska undesökningar som ingår i barnhälsovårdsprogrammet.

Barns normala tillväxt

Om tillväxten som sker i livmodern, under spädbarnstiden, barndomen samt tillväxten av huvudomfånget.

Språkundersökning och screening

Om den språkliga undersökningen vid de olika åldrarna och när man ska konsultera och remittera vidare.

Barnets kommunikations- språk- och talutveckling

Typisk språkutveckling för barn i åldern noll till fem år och hur du kan samtala med barnets föräldrar om barnets språkutveckling vid de olika åldrarna.

Utvecklingsuppföljning

Metodik och material för uppföljning av barnets psykomotoriska utveckling i olika åldrar.

Hälsosamtal och hälsovägledning om levnadsvanor

Innehåll i ett hälsosamtal och hur man kan samtala med familjen om levnadsvanor.

Till toppen av sidan