Referenser - Att främja barnets säkerhet

  1. Unicef Barnkonventionen – FN:s konvention om barns rättigheter antagen av generalförsamlingen 1989-11-20.[internet] Stockholm: UNICEF Sverige, 2023 [citated 2023 Sep 02] Hämtad från: Barnkonventionen - UNICEF Sverige | unicef.se
  2. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapstöd. Fortsatt stöd i genomförande av nationell strategi för ett stärkt föräldraskapstöd [Internet] Skellefteå: Myndigheten för familjerätt och föräldraskapstöd; 2023 [citated 2023 Sep 15] Hämtad från: Slutrapport Nationell strategi föräldraskapsstöd_20230228.pdf (mfof.se)
  3. Myndigheten för samhällskydd och beredskap. Barns och ungas säkerhet. [internet] Stockholm: Myndigheten för samhällskydd och beredskap; 2021 [Uppdaterad2021-01-28 citated 2023-09-02] Hämtad från: Barns och ungas säkerhet (msb.se)
  4. Statistikdatabas för yttre skador och förgiftningar[internet]. Stockholm: Socialstyrelsen. 2001-[citated 2023 sep 03] Hämtad från: Statistikdatabaser - Yttre orsaker till skador och förgiftningar - Val (socialstyrelsen.se)
  5. Fagerström P. Statistik om skador bland barn 2016.[internet] Stockholm: Socialstyrelsen. 2017. Art.nr 2017-11-5. [citated 2023 Aug 25] Hämtad från:    https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2017-11-5.pdf
Till toppen av sidan