Levnadsvanor

Barn och tobak

Barnkonventionen och Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll ger en tydlig vägledning om barns rätt till en uppväxt fri från tobak. Att samtala med föräldrar om tobak är en viktig del av arbetet inom barnhälsovården.

För alla

För alla vid behov

För alla

Alla nyblivna föräldrar tillfrågas om eget eller annan vårdnadshavares tobaksbruk och bruk av e-cigaretter.

Alla informeras om riskerna med passiv rökning och hur man på bästa sätt undviker att utsätta barnet för detta.

De föräldrar som slutat röka eller snusa eller både ock under graviditeten ska ges aktivt stöd och få hjälp att stärka sin motivation att förbli tobaksfria.

För alla vid behov

Dagligrökare erbjuds kvalificerat rådgivande samtal.

Om föräldern väljer att få fortsatt stöd inom barnhälsovården kan detta även ges i form av rådgivande samtal i den fortsatta kontakten.

Snusare erbjuds rådgivande samtal.

Diskutera rökvanorna i hemmiljön utifrån rekommenderat informationsmaterial. Följ upp insatser (förändrad tobaksvana) för att skydda barnet mot passiv rök.

Kvinnor som ammar och är rökare, snusare eller använder nikotinprodukter av annat slag erbjuds kvalificerat rådgivande samtal. Fortsatt amning rekommenderas då fördelarna anses överväga riskerna. Återkommande uppföljande motivationssamtal för de som fortsätter att bruka tobak.

För alla vid behov

Remiss eller hänvisning till utbildad tobaksavvänjare på mottagningen eller på annan vårdenhet.

Hänvisa till Sluta-röka-linjen 020-840000 och/eller Rökfri - för dig som vill sluta röka

 

Passiv rökning 

  • Passiv rök har högre koncentration av farliga partiklar än den rök som rökaren drar i sig vilket gör den skadligare. Barn är särskilt känsliga (5, 6, 7).
  • Plötslig spädbarnsdöd är sällsynt men risken ökar om mamman har rökt eller snusat under graviditeten, och ökar ytterligare om det nyfödda barnet utsätts för rök (5, 6, 7).
  • Barn som utsätts för passiv rök får fler övre och nedre luftvägsinfektioner (lunginflammation, bronkit och barnastma), fler öroninflammationer och behöver oftare sjukvård än barn som inte exponeras (8, 9).
  • Passiv rökning dubblerar risken att få meningokockinfektion (epidemisk hjärnhinneinflammation) (10).
  • Passiv rök ökar risken för överkänslighet för allergener i inomhusluften och i maten (11).
  • Mammans rökning under graviditeten och båda föräldrarnas rökning under barnets första månader ökar risken för atopiskt eksem hos småbarn (12).
  • Det finns en koppling mellan skrikighet och kolik hos barn och mammans rökning under graviditeten och passiv rökning under barnets första halvår (13).

Föräldern som förebild

Barn med föräldrar och syskon som röker har en betydligt större risk att börja röka. Även föräldrarnas attityder och värderingar till tobaksbruk har betydelse. Störst risk för barnen att börja röka är då de inte känner till föräldrarnas inställning eller om föräldrarna är tillåtande till tobaksbruk (14, 15).

Vattenpipa

Rökning av vattenpipa bedöms ha samma hälsorisker som rökning av cigaretter. Röken innehåller bland annat nikotin, kolmonoxid och tjära. Det är en myt att vattnet skulle ha en renande effekt. Ett bloss från en vattenpipa ger tolv gånger mer rök än ett bloss från en cigarett. Det finns rapporter om allvarliga förgiftningsfall med kolmonoxid i samband med rökning av vattenpipa i Sverige med kramp, kräkningar och medvetslöshet som följd. Passiv rök från vattenpipa är lika skadlig och jämförbar med röken från cigaretter. Passiv rökning är skadlig och det finns inga säkra nivåer (17, 18).

E-cigarett

E-cigaretter klassas som tobaksvaror. Vid användning bildas en ånga som innehåller skadliga ämnen. Den består av propylenglykol, glycerin, nikotin samt smakämnen. E-cigaretten marknadsförs som ett sätt att minska konsumtionen eller för att helt sluta röka. När läkemedel behövs för att framgångsrikt sluta röka rekommenderas de noggrant utprovade nikotinläkemedlen.
Av många skäl, inte minst på grund av smaktillsatser som attraherar ungdomar riskerar e-cigaretten att bli en inkörsport till rökning. Det vetenskapliga underlaget är fortfarande begränsat och flera frågetecken finns för dess eventuella effekter. Världshälsoorganisationen, WHO rekommenderar att e-cigaretter inte används i rökfria miljöer. E-cigaretter saknar produktkontroll och förgiftningsfall kommer till Giftinformationscentralens kännedom varje år. Explosioner förekommer som resulterar i personskador och bränder. (19, 20).

Till toppen av sidan