Referenser - Dokumentation och journalföring

 1. Vägledning för barnhälsovården Socialstyrelsen 2014
 2. SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet
 3. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:14) Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården SOSFS 2013:2
 4. SFS 2008:355. Patientdatalag. Stockholm: Socialdepartementet
 5. Patientlag (2014:821). Svensk författningssamling 2014:821, Sveriges Riksdag
 6. M Söderbäck, Allmänna barnhuset. Barnets rätt i vården.
 7. Sekretess och tystnadspliktsgränser – I socialtjänsten och i hälso och sjukvården. Socialstyrelsen 2012
 8. Barnhälsovårdsjournal 2000-01. Anvisningar och kommentarer. Kommentus 2000-02-01.
 9. Socialstyrelsen. Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar. Stockholm: Socialstyrelsen; 2014.
 10. VKV – Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. Barn som far illa/eller riskerar att fara illa. Handläggning för hälso- och sjukvården och tandvården. 2015.
 11. Y Ståhl. Documentation in Child and School Health Services. School of Health Sciences, Jönköping Universitet;
 12. Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. VIPS-boken: välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2021.
Till toppen av sidan