Infektioner

Kikhosta (Pertussis)

Definition

Kikhosta orsakas av bakterien Bordetella pertussis, som fäster och tillväxer på vävnad i luftvägarna. Bakterierna utsöndrar ett gift (exotoxin) som är av betydelse för symtomen.

Symtom

Kikhostan börjar ofta som en vanlig förkylning med rethosta i cirka 1–2 veckor. Därefter vidtar ofta kikningsstadiet i 2–4 veckor.

Hostan tilltar särskilt på natten och kommer i attacker. Särskilt små barn kan få svårt att andas och bli blåröda i ansiktet i brist på luft. Sedan följer en ljudlig pipande inandning den så kallade kikningen. Det kan komma en kräkning med segt slem efter hostattacken.

Lunginflammation med andra bakterier är den vanligaste komplikationen. Några barn kan få hjärninflammation, som oftast går tillbaka, men kan ibland vara livshotande.

Spädbarn


Hos spädbarn kan kikhosta ha en annan bild med andningspåverkan, apnéer och cyanos-attacker utan hosta eller kikningar. För spädbarn kan kikhostan vara farlig och den kräver fortfarande enstaka dödsfall i Sverige.

Hjärnretningar med oro, medvetslöshet eller kramper kan förekomma särskilt hos späda och små barn.

Om något känt fall av kikhosta inte funnits nära barnet tänker man inte alltid på kikhosta.

Många spädbarn behöver sjukhusvård framför allt för övervakning, andnings- och matnings-hjälp.

Förekomst

Kikhosta är en över hela världen vanlig och smittsam sjukdom som nästan bara drabbar människor. Både barn och vuxna kan drabbas men sjukdomen är allvarligast för spädbarn.

Vaccination infördes i Sverige på 1950-talet men avbröts 1979 på grund av försämrad effekt. Ett nytt acellulärt vaccin infördes 1996 och allmän kikhostvaccination medförde att antalet fall av kikhosta minskade kraftigt i vaccinerade åldersgrupper. De äldre helcellsvaccinerna förknippas vanligen med ökad frekvens biverkningar.

Kikhosta förekommer fortfarande trots allmän vaccination med en kvarstående sjukdomsbörda särskilt bland de yngsta spädbarnen som inte har hunnit få sina första vaccindoser vid 3 och 5 månaders ålder.

Vaccinets skyddseffekt

Vaccin mot kikhosta ger en god skyddseffekt de första åren, mot allvarlig sjukdom redan efter första dosen, men minskar därefter med tiden.

I allmänhet är cirka 70 procent av barnen skyddade fem år efter den senaste påfyllnadsdosen, och de övriga 30 procent är skyddade mot allvarlig sjukdom, det vill säga är endast delvis skyddade (2).

Man kan därför få kikhosta trots att man är vaccinerad - och även om man har haft sjukdomen.

Smittvägar och inkubationstid

Kikhosta sprids som droppsmitta i anslutning till hostattacker. Smittsamheten är mycket hög.

Oftast smittas spädbarn av familjemedlemmar, och främst av mamman, som inte själv är medveten om att hon har kikhosta.

Hos större barn och vuxna kan kikhosta yttra sig som en långvarig envis hosta utan kikningar. Denna "odiagnosticerade hosta" är smittsam särskilt i början och mycket lömsk om den hostande har kontakt med spädbarn.

Smittsamheten kan kvarstå upp till sex veckor efter sjukdomsdebuten vid kikhosta. Inkubationstiden är vanligen 1-3 veckor.

Diagnos och behandling

Vid misstanke om kikhosta, bör prov (odling eller serologi) tas på den hostande.

Profylaktiskt eller tidigt insatt erytromycin under första veckan av kikhosteperioden kan lindra sjukdomsförloppet, vilket också minskar smittsamheten.

Om kikningar redan uppträtt är antibiotika verkningslöst ur behandlingssynpunkt, men rekommenderas ändå som smittreducerande behandling i spädbarnsfamilj.

Äldre barn som får kikhosta och har syskon under ett år bör behandlas med antibiotika för att minska risken för smittspridning.

Spädbarn under 6 månader bör få antibiotikaprofylax redan vid misstanke om att de utsatts för smitta. Barn under 12 månader bör få behandling vid symtom som tyder på kikhosta, även om sjukdomen ännu inte är konstaterad.

Kikhosta är en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall ska anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Förskola och skola

Barn med kikhosta kan delta i barngrupper om det orkar med aktiviteterna och om det inte finns spädbarn i barngruppen. Att stänga av barn från gruppen hjälper inte då smittspridningen redan skett.

Det är viktigt med information till föräldrar i barngruppen, särskilt om det finns spädbarn i familjen.

Förebygg kikhosta

Till toppen av sidan