Tillväxt & utveckling

Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser

Ett av BHV:s mål är att upptäcka olika utvecklingsavvikelser för att kunna ge stöd till barnet med familj. Föräldrars oro ska alltid tas på allvar och ändamålsenliga insatser bör initieras så långt det är möjligt.

För alla

För alla vid behov

För alla

Utvecklingsuppföljning vid nyckelåldrar.


Se barnet utifrån ett helhetsperspektiv. Identifiera skydds- och riskfaktorer.


Etablera förtroendefull relation: Lyssna och bekräfta känslor och upplevelser.


Använd gärna bildstöd inför och under besök på BVC.

För alla vid behov

Uppföljande och anpassade besök, genom till exempel utökat individuellt föräldraskapsstöd hos BHV-sjuksköterska.


Kontakt med förskola för informationsutbyte och samverkan angående stödinsatser.


Riktade teambesök med BHV-sjuksköterska och BHV-läkare och fördjupad bedömning och insatser av psykolog för barnhälsovård.


Konsultation och fördjupad bedömning och insatser av logoped, och/eller fysioterapeut och/eller dietist.

För alla vid behov

Remittera för fördjupad utredning och insatser inom specialistsjukvård, till exempel barn- och ungdomspsykiatri eller barn- och ungdomshabilitering.


Kontakt med socialtjänst.


Samverkan med vårdgrannar och stöd gällande samordning av insatser.

Till toppen av sidan