Dokumentation och rapportering av vaccinationer

VACCINATION

Vilka vaccinationer som ska registreras och var och hur du rapporterar eventuella biverkningar.

Utförd vaccination ska antecknas på avsedd plats:

 • i BHV-journalen
 • på barnets vaccinationskort, föräldraburna journal eller hälsobok
 • i det nationella vaccinationsregistret som Folkhälsomyndigheten ansvarar för.

En del BVC har haft rutinen att sjuksköterskan fyllt i vaccinationen innan läkaren träffat barnet. Om man sedan bestämmer sig för att inte vaccinera (till exempel på grund av pågående infektion) finns risk för att anteckningen står kvar och det är svårt att i efterhand komma ihåg hur det var. Skriv därför alltid in vaccinet i journalen först efter att det har givits.

Vaccination som utförts på annat håll (till exempel BB och neonatalavd, infektions-lungmottagning eller i annat land) ska föras in på vaccinationssidan i BHV-journalen. Skriv i kommentarrutan var vaccinationen givits och varifrån uppgiften kommer. Reaktioner och biverkningar ska föras in i BHV-journalen.

Vaccinationsregister

Från den 1 januari 2013 ska alla vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn rapporteras in i ett nationellt vaccinationsregister. Rapporteringen är obligatorisk och lagen anger att vårdgivaren måste rapportera alla vaccinationer som ges inom nationella vaccinationsprogram.

Den information som ska registreras är datum för vaccinationen, den vaccinerades personnummer eller samordningsnummer, vilket vaccin som använts, vaccinets satsnummer och den vårdgivare som har ansvarat för vaccinationen. Den vaccinerades folkbokföringsort hämtas direkt från folkbokföringsregistret.

Vaccinationsregistret är ett hälsodataregister och inget journalsystem.

Följande vaccinationer är aktuella för BVC att rapportera:

 • difteri
 • stelkramp
 • kikhosta
 • polio
 • haemophilus influenzae typ b
 • pneumokocker
 • mässling
 • påssjuka
 • röda hund

Rapportering kan ske på följande sätt:

 • Automatisk överföring av vaccinationer direkt från journalsystem eller indirekt via Svevac.
 • Uppladdning av xml-fil.
 • Manuell elektronisk registrering via webbgränssnitt.

Mer information om vaccinationsregistret finns på Folkhälsomyndigheten.

Rapport om biverkningar

Samtliga misstänkta biverkningar och sådana, som tycks öka i frekvens eller allvarlighetsgrad, ska rapporteras till Läkemedelsverket. Dessutom ska allvarliga händelser efter vaccination rapporteras, även om orsakssamband inte behöver finnas. Det gäller dödsfall, livshotande tillstånd, permanent skada eller långvarig funktionsnedsättning, eller sjukvård.

Observera att även misstänkta biverkningar ska rapporteras - det är inte anmälaren som ska ta ställning till om samband med vaccinationen föreligger.

Rapportera biverkningar till Läkemedelsverket

Säkerhetsuppföljning av nationella biverkningsrapporter

Biverkningsrapporter som kommit in till Läkemedelsverket granskas av deras experter som för varje enskild rapport bedömer om det kan finnas ett orsakssamband mellan läkemedlet och den aktuella händelsen.

Sambandsbedömningen leder vanligen till att det eventuella sambandet klassas som "troligt¨ eller ¨möjligt¨ vilket inte betyder att ett orsakssamband har säkerställts. På samma sätt går det ofta inte att helt utesluta ett orsakssamband. Granskningen av de inkomna rapporterna omfattar även en bedömning av allvarlighetsgraden.

En allvarlig rapport definieras som en händelse som:

 • leder till döden
 • är livshotande
 • nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård
 • leder till invalidisering
 • medför missbildning
 • bedöms som en övrig medicinskt viktig händelse.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten: Barnvaccinationsprogrammet, årsrapport 2017

 

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan