Metoder och riktlinjer för vaccination

Dokumentation och rapportering av vaccinationer

Hur och var vaccinationer och eventuella biverkningar ska dokumenteras och rapporteras.

Dokumentation av utförda vaccinationer

Utförd vaccination ska antecknas på avsedd plats:

 • i BHV-journalen
 • på barnets vaccinationskort, föräldraburna journal eller hälsobok
 • i det nationella vaccinationsregistret som Folkhälsomyndigheten ansvarar för.

Vaccinationer registreras i barnets journal först efter att de har givits. Då undviker man felregistrering på grund av att vaccin inte ges som man först planerat för.

Vaccination som utförts på annat håll, till exempel BB och neonatalavdelning, infektions-lungmottagning eller i annat land, ska föras in på vaccinationssidan i BHV-journalen. Skriv i kommentarrutan vid vilken enhet vaccinationen givits och varifrån uppgiften kommer. Reaktioner och biverkningar ska föras in i BHV-journalen.

Rapportering av utförda vaccinationer

Vaccinationsregister

Från den 1 januari 2013 ska alla vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn rapporteras in i ett nationellt vaccinationsregister. Rapporteringen är obligatorisk och lagen anger att vårdgivaren måste rapportera alla vaccinationer som ges inom nationella vaccinationsprogram. Syftet är att följa upp vaccinationstäckning samt effekten av nationella vaccinationsprogram. Vaccinationsregistret är ett hälsodataregister och inget journalsystem.

Den information som ska registreras är:

 • den vaccinerades personnummer eller samordningsnummer
 • datum för vaccinationen
 • vilket vaccin som använts
 • vaccinets batchnummer som står på vaccinets ytterförpackning
 • den vårdgivare som har ansvarat för vaccinationen.

Den vaccinerades folkbokföringsort hämtas direkt från folkbokföringsregistret. Även vaccination given till barn med skyddad identitet och ofullständigt personnummer registreras.

Följande vaccinationer är aktuella att rapportera:

 • rotavirus
 • difteri
 • stelkramp
 • kikhosta
 • polio
 • haemophilus influenzae typ b
 • pneumokocker
 • mässling
 • påssjuka
 • röda hund
 • HPV

Rapportering kan ske på följande sätt:

 • Automatisk överföring av vaccinationer direkt från journalsystem eller indirekt via Svevac.
 • Uppladdning av xml-fil.
 • Manuell elektronisk registrering i formulär på nationella vaccinationsregistrets hemsida.

Mer information om vaccinationsregistret finns på Folkhälsomyndigheten.

Rapportering av eventuella biverkningar

Biverkningsrapportering är ett av flera verktyg för att utreda vacciners säkerhet. Därför ska hälso- och sjukvårdspersonal rapportera misstanke om biverkning till Läkemedelsverket, men även patienter och konsumenter uppmanas att rapportera.

Alla misstankar om biverkan från läkemedel ska rapporteras till läkemedelsverket enligt LVFS 2012:14, 19§. Särskilt viktigt är att rapportera allvarliga och/eller okända misstänkta biverkningar eller de som tycks öka i frekvens. Biverkningar i samband med felanvändning, förgiftningar, överdosering eller användning utanför godkänd indikation ska rapporteras enligt EU:s regler. Allvarliga händelser efter vaccination ska rapporteras, även om orsakssamband inte behöver finnas. Det gäller dödsfall, livshotande tillstånd, permanent skada eller långvarig funktionsnedsättning, eller sjukvård. Även misstänkta biverkningar som har samband med exponering i arbetet ska rapporteras.

Rapportera biverkningar till Läkemedelsverket 

Säkerhetsuppföljning av nationella biverkningsrapporter

Biverkningsrapporter som kommit in till Läkemedelsverket granskas av deras experter. En biverkansrapport är en viktig pusselbit av flera i ett större sammanhang, där säkerheten kring läkemedel övervakas kontinuerligt av Läkemedelsverket. Du kan rapportera din misstanke via e-tjänst eller pappersblankett.

En allvarlig biverkningsrapport definieras som en händelse som:

 • bedöms som en övrig medicinskt viktig händelse
 • nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård
 • är livshotande
 • leder till invalidisering
 • medför missbildning
 • leder till döden.

Läs mer på Risker med vaccin - Läkemedelsverket

Regionala tillägg

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan