Smärtlindring vid vaccinering

VACCINATION

Råd och strategier för att minska smärta vid vaccinering. Förberedelser för barn och föräldrar.

Att förebygga och minimera smärta är en självklarhet för att tillvarata barnets bästa. Därför behöver vi utarbeta smärtlindrande strategier kring vaccinationssituationen inom barnhälsovården.

Vaccinationer är den vanligaste form av smärtsam åtgärd/behandling inom hälso- och sjukvården för gruppen barn i förskoleåldern (1). Varje barn som deltar i den svenska barnhälsovårdens program erbjuds vaccinationer enligt nationella barnvaccinationsprogrammet, i dagsläget åtta stick plus eventuell BCG-vaccination.

Många vuxna är rädda för stick och sprutor på grund av upplevelser de varit med om i barndomen. Man räknar med att kanske 10 procent av den vuxna befolkningen är så stickrädda att de undviker injektioner (2).

En liten grupp barn som tidigt i livet behandlas på sjukhus eller barnmottagningar kan redan ha upplevelser av smärta och obehagliga upplevelser som gjort dem extra känsliga. Vaccinationerna på BVC kan för dessa barn upplevas än mer smärtsamma (1).

Upplevelsen av smärta är komplex och påverkas av flera faktorer: ålder, temperament, tidigare erfarenheter, smärttröskel samt ett flertal fysiologiska och psykologiska faktorer. För att lindra smärta vid injektion behöver därför ett flertal strategier kombineras (2).

Grundläggande för alla möten på barnhälsovården är skapandet av förtroende och relation med barnet och föräldrarna (3).  Med det som grund bör man ta stöd och hjälp av nedanstående metoder för att lindra obehag, smärta eller rädsla vid vaccination.

Råd och strategier inför vaccination

Kombinera flera strategier

Förberedelse och förhållningsätt anpassas efter barnets ålder och dess föräldrar. Använd en kombination av olika strategier för att minimera smärtupplevelsen vid vaccination, farmakologiska, psykologiska och fysiologiska.

Exempel på strategier som är enkla att genomföra utan extra tid eller resurser:

 • Att barnet är mätt och tillfreds före vaccinationen
 • Att barnet är i sittande position i förälderns famn/knä
 • Vid två vaccinationer ge den som smärtar mest sist
 • Att ge taktil stimulans på insticksstället innan och under vaccination hos barn från 4 års ålder
 • Att ge vaccination snabbt, 1-2 sek av 0,5 ml i.m utan aspiration
 • Att avleda barnet

Exempel på strategier som kräver förberedelse eller extra resurser:

 • Lokalbedövande kräm (lidocain/prilocain) (2)
 • Att barnet ammar vid vaccinationen
 • Att ge 1-2 ml 30% glukos per oralt strax innan vaccinationen (tillsammans med napp- eller fingersugning)
 • Att psykologiskt förebereda föräldern och barnet

Förberedelser av föräldrar

Utforska förälders tankar, frågor och erfarenheter kring vaccination, eftersom förälderns egna känslor vid vaccinationen "spiller över" på barnets upplevelse. Är föräldern stickrädd? Finns det i så fall någon annan som kan vara med barnet vid vaccinationen. Föräldrar som är med vid vaccination för första gången har visat sig mer stressade än föräldrar som fått barn vaccinerat tidigare (7).

Föräldrar bör ges information om skäl till vaccinationen, realistisk information om vilken smärta vaccinationen brukar ge samt hur vaccinationen går till praktiskt, vad föräldern kan göra för att leda barnet genom vaccinationsproceduren, hur barnet skall sitta, avledning, hur besöket läggs upp med mera (1).

Förberedelser av barnet

Förberedelse minskar oro och smärtupplevelser. Information till barnet läggs upp efter barnets ålder och mognad och tidpunkten för information när det gäller förskolebarn är så nära administration av vaccinationen som möjligt.

Förberedelsen till barnet bör innehålla tre delar:

 1. Vad som ska hända (var, hur lång tid tar det och vad ska ske)
 2. Hur det kommer att kännas (tryck, spänner, känns kallt)
 3. Hur man ska göra för att minska obehaget (1)

Information som ges till barn ska vara så sann som möjligt för att vara lindrande, oavsett barnets ålder. Studier har visat att barn som får information som bagatelliserar eller avfärdar oro för att det kan göra ont, har motsatt effekt (2).

I de fall, när barn eller förälder känner stor oro inför vaccinationen bör tid avsättas för att lägga upp en särskild strategi tillsammans med föräldrar och barnet.

Teknik som minskar smärta

Aspiration för att kontrollera läget är inte nödvändigt.

Snabb injektion (1-2 sek/inj av 0,5 ml) har i studier visat sig vara mindre smärtsam är långsam (cirka nio sekunder/inj) (2).

Det finns studier som visar att längre nål vid intramuskulära injektioner ger mindre smärta och färre lokala reaktioner. Detta eftersom att vaccinet säkert placeras intramuskulärt (1).

Om barnet ska få två vaccinationer vid samma tillfälle, ge den som orsakar mest smärta sist.

Det saknas entydiga indikationer om huruvida det ger mindre smärta vid samtidiga injektioner jämfört med att ge dem efter varandra. Båda metoderna kan användas (samtidiga injektioner kräver extra sjuksköterskeresurs).

Det saknas även tillräckligt underlag för att ge rekommendationer om nedkylning av huden minskar smärta, eller om subkutan eller intramuskulär injektion är lindrigast.

Läs mer om teknik vid injektion se under respektive vaccinationsavsnitt.

Lokalbedövningsmedel (bedövningskräm)

Forskningsläget är övertygande och rekommenderar att bedövningskräm (lidocain/prilocain) används vid vaccination. Det finns stark evidens för smärtlindrande effekt och bedövningskrämen har inga negativa effekter på antikroppsbildningen vid intramuskulära och subkutana injektioner (8, 9).

Detta är särskilt viktigt för barn som har tidiga erfarenheter av smärtsamma upplevelser t.ex. efter sjukhusvistelse eller av andra skäl har stor rädsla inför vaccination eller smärta.

Användande kräver planering och förberedelse eftersom krämen ska appliceras 30-60 minuter innan vaccinationen: instruktion av föräldern (märka ut var krämen ska appliceras och tidpunkt). Får användas i alla åldrar, följ bipacksedelns anvisningar för olika åldrar avseende dos och hur länge läkemedlet får vara applicerat.

Amning eller sockerlösning

För det lilla barnet upp till 6 månaders ålder (somliga studier upp till 12 månader) kan man använda antingen samtidig amning eller glukos i munnen (helst tillsammans med sugning på napp eller finger) för att minska smärta. Även om inga studier gjorts som jämför amning med sockerlösning som smärtlindring rekommenderas endast sockerlösning till de barn som inte kan ammas vid vaccinationen. Rädslan att amningen skulle associeras med smärta avvisas (2).

Amningen ska ha startat och barnet ska ha ett gott tag innan sticket och pågå flera minuter efter att vaccinationen är genomförd. Vid användning av sockerlösning saknas konsensus avseende styrka och dos på sockerlösningen. Men i Sverige brukar man använda 30 % glukos i en dos av cirka 1(-2) ml som ges strax innan vaccinationen (5).

Barnet i upprätt position vid vaccination

Upprätt position till skillnad från liggande på rygg anses minska smärtupplevelsen. Oavsett om barnet sitter i knä eller på skötbord ska föräldern eller annan hålla barnet i en trygg och fast position utan att använda våld.

Avledning

Avledning av olika slag ska användas vid vaccination till barn i alla åldrar! Det finns god evidens för att detta minskar smärtupplevelsen, särskilt i förskoleåldern. Avledningen bör anpassas till barnets ålder och läggning. Både barnet självt, föräldern och sjuksköterskan kan delta i och utföra de avledande manövrarna (1,4).  En spännande leksak, en sång, vyssande, vaggande, blåsa såpbubblor, räkna, en saga, tecknad film, titta efter något, att snabbt resa sig efter injektionen och visa barnet något spännande – endast fantasin sätter gränser för vad man kan hitta på.

Taktil stimulering av huden

Tryck eller strykning av huden bredvid injektionsstället före och under injektion minskar smärta (gate control teorin) hos barn över fyra års ålder. Det saknas studier på yngre barn än 4 år därav finns ingen rekommendation angående dessa. Det saknas uppgift om hur denna taktila stimulering ska ges, men den ska inte upplevas som obehaglig av barnet.

Paracetamol ska inte ges profylaktiskt

Paracetamol bör inte ges profylaktiskt för att minska feber och smärta, eftersom det i ett par studier visat sig minska antikroppssvaret av vissa vacciner. Föräldrar bör informeras om att feber är en normal reaktion på inflammation och att paracetamol kan användas vid behov om barnets allmäntillstånd påverkas (nedsatt allmäntillstånd, hög feber, ihållande skrik) (6).

Referenser

Referenser - Smärtlindring vid vaccinering

Till toppen av sidan