• Du har valt: Örebro län

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Barn som riskerar att fara illa

Hur barn kan fara illa

Barn far illa när de utsätts för eller bevittnar psykiskt eller fysiskt våld, eller när brister i deras omgivning gör att de riskerar att inte få växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Förbud mot fysisk bestraffning och kränkningar

Enligt Barnkonventionens artikel 19 har barnet rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld, mot vanvård och utnyttjande av föräldrar och andra vårdnadshavare.

Sverige var år 1979 först i världen med att förbjuda all fysisk bestraffning och annan kränkande behandling av barn. Detta lagstiftades i föräldrabalken, som reglerar rättsförhållandet mellan föräldrar och barn.

Föräldrabalken 6 kap. 1 §:

"Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling".

Med detta menas att barn inte får utsättas för slag, luggningar eller nyp och liknande. Det är också förbjudet att till exempel låsa in ett barn i en garderob, hota, skrämma, frysa ut och förlöjliga ett barn.

Om ett barn utsätts för fysiskt våld kan det rubriceras som misshandel enligt brottsbalken och vara straffbart.

Lagbestämmelsen syftar framför allt till att förändra allmänna attityder och inte till att föräldrar ska straffas i fler fall än tidigare. Lagen vill tillförsäkra barnen rättigheter, som skyddar den fysiska och psykiska integriteten. Det är lika otillåtet att slå eller kränka ett barn som att slå eller kränka en vuxen.

Men trots att lagstiftningen är tydlig och att nästan alla föräldrar känner till den är det en betydande del av barnen i Sverige som far illa genom våld och försummelse i hemmet.

Följande rubriker är exempel på sätt som barn kan fara illa på:

Fysiskt våld

Varje form av kroppslig bestraffning, oönskad fysisk beröring och fysisk handling som skadar eller orsakar fysisk smärta räknas som fysiskt våld. Både kroppslig bestraffning som används i syfte att korrigera ett beteende såväl som ett mer okontrollerat våld, ingår i begreppet.

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp innefattar att barn utsätts för handlingar av sexuell natur när barnet på grund av sin ålder eller utvecklingsnivå inte kan förstå eller ge sitt samtycke, eller när handlingen bryter mot samhällets lagar eller sociala förbud. Definitionen innefattar allt från våldtäkt till handlingar som inte innebär kroppslig kontakt med barnet, som till exempel vid blottning, eller att exponera barn för pornografi eller att förmå ett barn att exponera sig via nätet. Alla former av sexuell exploatering är också övergrepp.

Psykiskt våld

Att utsätta barn för psykiskt våld innebär till exempel att förringa, nedsätta, hota, skrämma, diskriminera, förlöjliga, strikt kontrollera eller isolera barnet.

Omsorgssvikt och försummelse

Omsorgssvikt beskriver vårdnadshavares eller andra omsorgspersoners bristande förmåga att tillgodose barnets behov. Försummelse är vanligtvis en följd av omsorgssvikt.

Försummelse innebär att barnets fysiska eller psykiska behov inte blir tillgodosedda (2). Fysisk försummelse kan vara brister i att tillgodose barnets hygien, mun- och tandhälsa, kost, omvårdnad, kläder, behov av sömn eller skydd mot olyckor. Det kan även vara att barnet inte ges möjlighet att få hälso- och sjukvård eller medicinsk behandling.

Psykisk försummelse kan innebära att föräldrarna är känslomässigt frånvarande. Barnet får inte den uppmärksamhet, vägledning, bekräftelse och stimulans som hen behöver.

Våld i nära relationer

Barn som lever i ett hem där det förekommer våld mellan familjemedlemmarna, särskilt mellan de vuxna, löper större risk att drabbas av allvarliga psykiska och sociala problem både omedelbart och senare i livet. Dessutom är risken stor att dessa barn själva blir utsatta för misshandel och övergrepp, både som barn och som vuxna.

Upptäcka och stödja barn utsatta för våld i nära relationer

Våld i nära relationer - Socialstyrelsen

Våld i nära relationer - Kunskapsguiden

Att möta barn som kan vara utsatta för hedersrelaterat våld - Socialstyrelsen

Könsstympning av flickor

Alla former av könsstympning av flickor är förbjudet enligt svensk lag. Även små barn kan ibland utsattas för kvinnlig könsstympning. Känner du oro för att något sådant har skett eller planeras: Läs mer i Rikshandboken Könsstympning av flickor

Barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser, BMSI

När barn utsätts för onödiga medicinska utredningar, behandlingar och ingrepp på grund av att en förälder överdriver, förfalskar eller framkallar symtom hos barnet finns stor risk att barnet far illa.

Läs mer i Rikshandboken om BMSI längst ner i artikeln Tecken på att barn far illa

Regionala tillägg

Regionala tillägg

Till toppen av sidan