Rapporter 2023

Betydelser och effekter av utökade hembesök i Göteborg,  2023  Rinkebymodellen har införts på prov i vissa socioekonomiskt utsatta områden i Göteborg. Nyblivna barnfamiljer erbjuds hembesök som genomförs av team bestående av barnhälsovårdens sjuksköterskor och föräldrastödjare.

Rapporter 2022

Screening i harmoni eller disharmoni med yrkesrollen Rapporten beskriver barnhälsovårdssjuksköterskornas uppfattning om införandet och användandet av metoderna Pappa/icke-födande föräldersamtal, Språkfyran, ITC och Barnsäkert.

Screening för språk- och kommunikationssvårigheter vid 18 månader gör att barn remitteras tidigare till logoped  Rapportern undersöker om införandet av screeningmetoden ITC leder till tidigare identifikation av barn med språk och kommunikationssvårigheter, samt ger viss information om hur ITC implementeras i barnhälsovården kliniska arbete.

Rapporten "Att finna sin roll, att så ett frö – föräldrastödjarnas arbete i barnhälsovården" redovisar en studie om hur föräldrastödjare i Göteborg upplever sitt arbete. Rollen som familjestödjare är ny i de flesta områden.

Några av förslagen som lyfts i en återredovisning till Nordiska ministerrådet är ett ökat fokus på de första 1 000 dagarna i policys, handlingsplaner och samarbeten inom Norden. Målet att ge barn så goda förutsättningar som möjligt under sina två första år. Ny nordisk rapport: Så kan stödet för ett barns 1 000 första dagar i livet förbättras - Folkhälsomyndigheten

 

Till toppen av sidan