Levnadsvanor

Barn och alkohol

En hög alkoholkonsumtion hos föräldrarna kan påverka barnen negativt. De föräldrar som har en sådan alkoholkonsumtion ska erbjudas stöd att ändra sina alkoholvanor.

För alla

För alla vid behov

För alla

Alla föräldrar oavsett bakgrund, nationalitet eller språk bör få ges möjlighet att diskutera sina tankar om alkohol, föräldraskap och barn.


Syftet med att prata om alkohol är att uppmärksamma föräldrar på att alkohol kan ha negativa konsekvenser för barnet. Personalen ska på ett nyanserat och lyhört sätt förmedla sin kunskap samt verka för en god och trygg samtalsmiljö där föräldrar känner sig bekväma och trygga med att prata kring sin alkoholkonsumtion. De föräldrar som har en alkoholkonsumtion som kan påverka barnen negativt ska erbjudas stöd att ändra sina alkoholvanor.


Ev. AUDIT poäng som ligger inom nivån för riskbruk eller missbruk bör alltid finnas med i dokumentationen från Mödrahälsovården. Lokala rutiner bör finnas uppsatta för hur och när åtgärder ska vidtas. Vårdplanering bör ske i vårdkedjan när hög alkoholkonsumtion eller risk för återfall uppmärksammas under graviditet.

För alla vid behov

Erbjud fördjupat samtal med de föräldrar som tar upp funderingar och/eller oro över sin alkoholkonsumtion.


AUDIT kan användas som stöd och underlag för samtalet och kan också bidra till att ge syn på alkohol i sitt sammanhang – föräldraskapet och barns trygghet.


Lokala rutiner för hur och vart man ska hänvisa föräldrar som har behov av stöd och/eller behandling.

För alla vid behov

De föräldrar som har en alkoholkonsumtion som kan påverka barnen negativt ska erbjudas vidare rådgivning och stöd genom hänvisning/remiss till annan vårdgivare.


Vid oro för att barnet far illa ska anmälan till Socialtjänsten göras.

Till toppen av sidan