Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Stödja amning - översikt

Alkohol och amning

För att ge föräldrar möjlighet till reflektion bör BHV-sjuksköterskan samtala om hur alkoholen påverkar bröstmjölkens innehåll och förmågan att ta hand om barnet.

För alla

För alla vid behov

För alla

Utforska hur förälderns alkoholbruk ser ut. Om det finns mer än en förälder, välj om möjligt ett besök när båda föräldrarna är med.


Alla föräldrar oavsett bakgrund, nationalitet eller språk bör få möjlighet att diskutera sina tankar om alkohol, amning, föräldraskap och barn.


Föräldrarnas frågor uppmärksammas, bemöts och följs upp under samtalet.

Det ska finnas en lyhördhet för om det finns alkoholrelaterade problem i familjen.

BÖRS

B – BEKRÄFTELSE: Bekräfta det personen säger.

Ö – ÖPPNA FRÅGOR: Hur? Berätta? På vilket sätt?

R – REFLEKTION: återspegla, känslor, empati.

S – SAMMANFATTNING: samla ihop och klargör samtalet.

För alla vid behov

UTU – Utforska vad föräldrarna känner till om hur alkoholbruk kan påverka barnet och amningen.

Utforska: exempelvis vad känner du till om hur alkohol kan påverka barnet och amningen.

Tillför information.

Utforska: vad tänker du kring detta? Hur vill du fortsätta vad gäller amning och alkohol?


Reflektera tillsammans om det som föräldern berättar.


Lyft fram fördelarna med att avstå från alkohol under amningsperioden.


Som förälder, partner eller annan närstående behövs tid att reflektera över vilka konsekvenser alkoholen kan ha på barnet och på koncentrationsförmågan, beteendet och omdömet och hur det kan påverka hur barnet tas om hand.

Erbjud fördjupat samtal med de föräldrar som tar upp funderingar och/eller oro över sin alkoholkonsumtion.

 

För alla vid behov

De föräldrar som har en alkoholkonsumtion som kan påverka barnen negativt ska erbjudas vidare rådgivning och stöd genom hänvisning/remiss till annan vårdgivare.


Lokala rutiner för hur och vart man ska hänvisa föräldrar som har behov av stöd och/eller behandling.


Om kännedom om eller det finns misstanke om att ett barn far illa eller riskerar att fara illa, gör anmälan till Socialtjänsten.

Läs mer i Rikshandboken: Orosanmälan till Socialtjänsten

Barnets bästa ska komma först

I artikel tre och artikel 24 i FN:s Barnkonvention (1) står det att barnets bästa ska sättas i främsta rummet och att föräldrar ska få information om fördelarna med amning.

BHV- sjuksköterskan bör samtala med föräldrarna om alkohol och amning vid första hembesöket och senare under amningsperioden vid behov. Förmågan att se till barnets behov minskar vid alkoholintag. För att ge förälder eller annan närstående möjlighet till reflektion bör BHV-sjuksköterskan samtala med föräldrarna om alkohol och amning samt när man ger bröstmjölk på flaska. Om möjligt välja ett besök när båda föräldrarna är med.

Amning och alkohol har i mångt och mycket ett nära samband med alkohol och föräldraskap, då omsorgen av barnet kan bli sviktande vid alkoholintag (2). Ett spädbarn behöver alltid ha en nykter omsorgsperson. Risken att ett barn ska råka ut för ett olycksfall ökar när den vuxna som har omsorg om barnet är påverkad av alkohol. Det är viktigt för barnhälsovården att ha kunskap om och bemöta denna fråga med respekt för att främja både barns och vuxnas hälsa.

Rekommendationer och forskning

Livsmedelsverket ger ut rekommendationer om alkohol och amning som grundas på befintlig forskning och har tagits fram med hjälp av olika experter inom området. Det finns studier som Livsmedelsverket refererar till som visar att det inte finns medicinska risker för barnet om kvinnan dricker små mängder alkohol under amningen, motsvarande ett till två glas vin en till två gånger i veckan. Livsmedelsverket rekommenderar dock inte detta.

Kontrollerade studier kring alkohol och amning är etiskt tveksamt, därför finns det inte så mycket forskning på eventuella effekter på barnet. Den forskning som finns i dag visar inga medicinska risker för barnet om mamman dricker små mängder alkohol då och då. De studier som finns gäller måttlig alkoholkonsumtion i samband med amning (3).

En studie undersökte sambandet mellan amningsstart, längd och alkoholintag. Det visade sig att de kvinnor som drack alkohol under graviditeten också gjorde det i högre grad under amningsperioden (4).

Risken för plötslig spädbarnsdöd ökar när föräldrar och spädbarn under tre månader sover i samma säng visar forskningsresultat i flera länder. Om föräldern använder alkohol ökar risken ytterligare (5). Dessutom ökar risken för att föräldern inte uppmärksammar barnets tidiga amningssignaler.

Senare forskning beskriver att det kan finnas en relation mellan exponering av alkohol via bröstmjölk och minskad kognitiv förmåga hos barnet upp till 6-7 års ålder (6).

Det finns en studie som visar att alkohol påverkar ett spädbarns sömnmönster (7). En annan studie visar att barnet äter 20 procent mindre bröstmjölk när mamman som ammar har druckit alkohol (8).

Det finns därför anledning för BHV- sjuksköterskan att utforska förälderns alkoholbruk.

Motivationshöjande samtal

Utforska hur föräldrarnas alkoholbruk ser ut och utgå ifrån den förändring det innebär att ha blivit förälder. Samtalet om alkohol och amning har som syfte att uppmärksamma föräldrar på alkoholintagets konsekvenser på barnet och på föräldraskapet. Välj om möjligt ett besök när båda föräldrarna är med.

Förslag på hur samtalet kan läggas upp

MI, motiverande samtal, (9):

 • Identifiera alkoholbruket. Utforska vad föräldrarna själva känner till om hur föräldrars alkoholbruk kan påverka barnet.
  Aktivt lyssnande – BÖRS: Bekräftelse Öppna frågor Reflektion Sammanfattning
 • Reflektera kring det föräldrarna säger. Lyssna till viljan att förändra.
 • Be om lov att berätta om den senaste forskningen.
 • Ställ öppna frågor. Motivera till att förändra livsstilen.
  UTU – Utforska- vad vet du om amning och alkohol? Tillför information. Utforska – vad tänker du kring detta?
 • Se fördelarna med att avstå från alkohol under amningsperioden. Föräldrarna behöver tid att reflektera över hur alkohol kan påverka barnet.
 • Ge positiv feedback, återkoppling är viktigt. Visa tilltro.
 • Avsluta samtalet genom att sammanfatta vad som har sagts. Dokumentera i BHV-journalen att samtalet har ägt rum.

Till toppen av sidan