Metoder och riktlinjer

Barnhälsovårdens nationella program

Barnhälsovårdsprogrammets innehåll, mål, syfte, bakgrund samt översikt för hälsobesöken.

Barnhälsovårdens nationella program

För alla

För alla vid behov

För alla

Hälsoövervakning - att följa barns hälsa, utveckling och livsvillkor

 • Tillväxt
 • Allmän somatisk 
  undersökning
 • Psykomotorisk 
  utvecklingsbedömning
 • Språk/kontakt/
  kommunikation
 • Beteendebedömning
 • Samspel mellan 
  barn och föräldrar
 • Relation med andra barn och vuxna
 • Psykiska och sociala 
  familjeförhållanden

Hälsofrämjande arbete 
(levnadsvanor och miljö):

 • Spädbarnsvård
 • Amning, tillvänjning till annan kost
 • Kost
 • Tandhälsa
 • Fysisk aktivitet
 • Lek och Kultur
 • Barnsäkerhet
 • Förebygga skakvåld (abusive head trauma)
 • Förebygga SIDS 
  (plötslig spädbarnsdöd)
 • Tobak
 • Alkohol/droger
 • Våld i nära relationer
 • Främja ett jämställt föräldraskap

Hälsofrämjande arbete 
(samspel och relationer)

 • Främja lyhört föräldraskap
 • Främja barnets utveckling, 
  kompetens och delaktighet

Stöd i föräldraskapet (individuellt/grupp):

 • Hembesök
 • Individuella samtal
 • Föräldragrupp
 • Teamarbete/Nätverk

Barnets/vårdnadshavarnas 
psykiska hälsobehov bedömda:

 • Följa och uppmärksamma barnets psykiska hälsa
 • Följa och uppmärksamma föräldrars/partners psykiska hälsa

Ge information och förmedla kunskap 
om lokala barn- och föräldraverksamheter:

 • Mödrahälsovård och elevhälsa
 • Sjuk- och tandvård
 • Öppen förskola
 • Barnomsorg
 • Socialtjänst
 • Familjerådgivning
 • Bibliotek
 • Övriga

Samverka med ovanstående

Vaccinationer, D-droppar

För alla vid behov

Samtal, vägledning och insatser efter behov

Uppföljning och insatser för barnet, som bestäms av kunskap som finns eller framkommer vid den universella hälsoövervakningen (barnets bakgrund, tidigare och nuvarande hälsotillstånd, livsvillkor med mera).


Fördjupad kartläggning av skydds- och riskfaktorer

Beakta särskilt:

 • Föräldraoro
 • Emotionella och psykologiska problem
 • Barn med misstänkt eller faktisk avvikelse avseende hälsa, utveckling, beteende och samspel
 • Barn med ökad risk för ohälsa.
 • Barn från andra länder

Vidare kartläggning och bedömning av barnets utveckling, fysiska och psykiska hälsa och sociala situation.


Hälsovägledning - motivera till förändrade levnadsvanor i familjen (tobak, alkohol, kost, fysisk aktivitet).


Utökat föräldrastöd individuellt eller i grupp, inklusive hembesök (sjuksköterska, läkare, psykolog, konsulter).


Stödsamtal vid nedstämdhet/depression postpartum.


Tvärprofessionell konsultation/samverkan kring barn och familj med ökade behov 
Till exempel med:

 • Psykolog för barnhälsovården.
 • Mödrahälsovård och elevhälsa.
 • Socialtjänst
 • Sjuk- och tandvård
 • Öppen förskola
 • Barnomsorg
 • Övriga

Bedömning och vaccination av barn med ökad risk för smitta och/eller ofullständig vaccination.


Utökad D-vitamin substitution

För alla vid behov

Ytterligare samtal, 
vägledning och insatser i samverkan med andra vårdgivare, socialtjänst

 • Insatser baseras på individuella bedömningar av barnets/familjens behov.
 • Upprepade hembesök.
 • Täta kontakter med BVC.
 • Remiss till annan vårdgivare.

Nära samverkan med andra till exempel:

 • Barnsjukvården
 • Övriga vårdgivare ex. 
  barn/vuxenpsykiatrin, habiliteringen
 • Spädbarnsverksamhet
 • Socialtjänsten
 • Migrationsverksamheter
 • Kontakt/anmälan till socialtjänsten

Anmälan till Läkemedelsverket vid biverkan.

Översikt hälsobesök per ålder

Hälsobesök per ålder översikt.pdf

Till toppen av sidan