Metoder och riktlinjer

Enskilda föräldrasamtal

Beskrivning av metoden och samtalsguider. Ett enskilt samtal till pappan eller den icke födande föräldern ska erbjudas när barnet är mellan 3-5 månader.

För alla

För alla vid behov

För alla

Alla föräldrar bjuds in till gemensamma besök vid första hembesöket samt vid 1-3 veckor på BVC. 


Pappa/icke-födande förälder erbjuds ett enskilt föräldrasamtal vid 3-5 månader. Syftet är att erbjuda föräldrastöd och etablera kontakt. Samtalet utgår från förälderns behov.


Informera om möjligheten att rådfråga och söka stöd inom BHV vid behov.


Bjud in föräldern till kommande besök i BHV-programmet.


Bedöm behov för eventuell vidare insats.

 

För alla vid behov

Vid behov av extra stöd erbjuds föräldrastöd hos BHV-sjuksköterska.


Om föräldern har tecken på psykisk påfrestning enligt punkten "Du själv" i samtalsguiden; ställs Whooleyfrågorna. Om någon av dessa besvaras jakande erbjuds EPDS-formuläret vid samma eller ett uppföljande besök. Vid behov erbjuds föräldrastöd hos BHV-sjuksköterska.


Whooley-frågorna ska också ställas om den födande föräldern har psykisk ohälsa, till exempel har fallit ut på EPDS.


Konsultation och handledning för BHV-sjuksköterskan med MBHV-psykolog.

För alla vid behov

Remiss till MBHV-psykolog, spädbarnsverksamhet, läkare på
vårdcentral eller till psykiatrin. 


Kontakt med socialtjänsten vid behov.

Till toppen av sidan