Hembesök

METODER OCH RIKTLINJER

Hur många hembesök familjerna ska erbjudas och i vilken ålder. Förslag på upplägg med ämnen och frågor att informera och samtala om.

Hembesök till alla familjer

Hembesök till familjer med ett nyfött barn bör erbjudas till alla, oavsett om familjen har barn sedan tidigare. Familjen erbjuds en tid när båda föräldrarna är hemma. Om en sådan tid inte finns inom ett par dagar kan den första kontakten vara på BVC och hembesök ske vid annat besök inom barnets första levnadsmånad.

Om BVC har fått ett förlossningsmeddelande (FV2) eller på annat sätt fått vetskap om barnet och föräldrarna inte hört av sig inom några dagar bör BHV-sjuksköterskan ta kontakt med familjen.

Familjer med barn som är för tidigt födda eller vistats på sjukhus av annan anledning ska erbjudas hembesök så snart som möjligt efter hemkomst, dock senast inom 30 dagar.

Hemma med det nyfödda barnet är det mycket som ska fungera och de flesta föräldrar känner sig ovana och osäkra både i föräldrarollen och i samspelet med barnet. Det är i denna situation av blandade och motstridiga känslor som BHV-sjuksköterskan möter familjen för första gången. Vid besök i barnets hem är det viktigt att vara lyhörd för att det är familjens hemmaplan och de som anger villkoren för besöket. Mötet ska lägga grunden till en förtroendefull kontakt.

Hembesök till barn som är nyfödda eller hemkomna från sjukhus i nyföddhetsperioden

För alla

För alla vid behov

För alla

Ett hembesök.

För alla vid behov

Ytterligare ett till två hembesök.

För alla vid behov

Fyra eller fler hembesök.

Förslag på upplägg vid första hembesöket

Var noga med att rikta dig till båda föräldrarna under besöket och fånga upp bådas frågor och funderingar. Upplägg och frågorna nedan är förslag. Du samtalar givetvis utifrån din erfarenhet, kunskap och föräldrarnas behov.

Inledande samtal

 • Ange tidsramen för hembesöket. Beräkna cirka en timme
 • Ge föräldrarna möjlighet att var för sig berätta om graviditet, förlossning och BB-tiden
 • Ge föräldrarna möjlighet att berätta om hur den första tiden hemma varit
 • Finns syskon, hur har den första tiden för syskonet varit?

Exempel på frågor till båda föräldrarna:

 • Hur upplevde ni förlossningen?
 • Är det lätt eller svårt att förstå vad barnet vill och behöver?
 • Hur ser ni på era respektive uppgifter och roller som föräldrar?
 • Är det något ni pratat om innan ni fick barn?
 • Hur har de sett ut hittills?

Exempel på frågor till den förälder som inte har fött barnet:

 • Hur upplevde du förlossningen? Om något upplevdes som svårt - har du haft möjlighet att prata med någon om det?
 • Hur känns det att vara förälder eller bli förälder igen?
 • Är det något du är orolig eller extra glad över?
 • Är det något som varit svårt hittills och vad tycker du har varit roligt i föräldraskapet?

Information om BVC och barnhälsovårdsprogrammet

 • Presentera och erbjud barnhälsovårdens verksamhet.
 • Samtala om att sova säkert, prevention av SIDS.
 • Samtala om att förebygga skakvåld.
 • Samtala om rökning och alkohol.
 • Samtala om gemensamma och enskilda föräldrasamtal.
 • Samtala om förekomst av nedstämdhet.
 • Erbjud deltagande i föräldragrupp på BVC.
 • Informera om BHV-journalen.
 • Fråga om ärftliga sjukdomar hos föräldrar och syskon.
 • Planera tillsammans med familjen den fortsatta kontakten.

Om du inte hinner informera om allt, prioritera information om prevention av SIDS och skakvåld. Information om barnhälsovårdens verksamhet kan sparas till senare tillfällen.

Samtalsguide - första hembesöket

Samtal om barnets uppfödning

Många föräldrar har redan innan förlossningen funderat över amningen. BHV-sjuksköterskans uppgift är att förmedla kunskap om amningens fördelar och ge föräldrar stöd i deras val.

Hembesök och amningsvägledning

Undersökning av barnet

 • Undersök alltid barnet avklätt, titta på barnet i både rygg- och bukläge. Be att få vara vid barnets skötbord.
 • Bedöm barnets allmäntillstånd, rörelsemönster och kontakt.
 • Bedöm barnets hudfärg – är barnet gult?
 • Inspektera huden, även bakom öronen, naglar och hudveck.
 • Bedöm naveln, finns tecken till infektion?
 • Bedöm ögonen – finns tecken på infektion eller avvikande utseende?
 • Huvudet - känn på fontanellen och mät barnets huvudomfång.
 • Väg barnet.

Vaccinationer, BCG och Hepatit

Vid hembesöket eller det närmaste följande besöket på BVC ska en bedömning göras om barnet löper ökad risk för smitta av tuberkulos och Hepatit B. Om ökad risk för smitta finns ska barnet erbjudas BCG- och Hepatit B-vaccination enligt gällande rekommendationer.

Tolk

Beställ en tolk på familjens hemspråk när så behövs.

Riktat - för alla vid behov

Familjen erbjuds ytterligare ett till två hembesök. Fler hembesök kan behövas för uppföljning av det första besöket, när behov av extra stöd finns eller om föräldrarna har särskilda svårigheter att komma till BVC.

Riktat - för alla vid behov i samverkan med andra

Familjer med svåra livsvillkor kan behöva ett utökat stöd i sin hemmiljö under en kortare eller längre period. Hembesöken bör ske med regelbundenhet, ofta en gång per vecka. Besöket ska alltid vara avtalat i förväg. Beroende på familjens situation bör en vårdplan göras tillsammans med familjen och andra samarbetspartner. Om familjen har stöd från socialtjänsten bör BVC och socialtjänsten samordna sina insatser så att det bäst gagnar familjen. Ett utökat hembesöksprogram från BVC ersätter aldrig socialtjänstens ansvar och insatser.

BHV-sjuksköterskans fokus ska vara på barnets behov och föräldrablivandet. Föräldrar som har behov av samtal om sin egen hälsa och livsvillkor kan få hjälp med att etablera kontakt med läkare, psykolog eller socionom.

Föräldrar och sjuksköterskan kan tillsammans komma överens om att inslag av olika teman kan finnas med vid ett eller flera besök. Exempel på sådana teman kan vara:

 • Vardagsskötsel inklusive bad.
 • Hitta rutiner och en lugn miljö där barnet ammas eller får bröstmjölksersättning och så småningom ska börja med smaksensationer och mat. Vid behov kan enkel barnmat lagas tillsammans.
 • Hitta rutiner och en lugn miljö så att barnet kan komma till ro och somna, både på dagen och till natten.
 • Lek som stimulerar barns utveckling, ex.vis titt-ut lekar, sånger, rim och ramsor.
 • Spädbarnsmassage
 • Samtala om en god och säker hemmiljö som stimulerar barnets utveckling och att främja barnets säkerhet.
 • Skapa dialog med föräldrarna, en "mental checklista" för att trösta ett barn som skriker och inte enkelt låter sig tröstas. Gör tillsammans en plan för att hantera barnets skrik utifrån barnets behov och föräldrarnas förmåga.
 • Enkla tekniker för avslappning till föräldrar.

Hembesök till barn som är 8 månader

För alla

För alla vid behov

För alla

Ett hembesök.

För alla vid behov

Ytterligare ett till två hembesök.

För alla vid behov

Kontakt med annan, 
exempelvis socialtjänst eller psykolog.

Hembesök till barn som är 8 månader

Vid 8 månaders ålder undersöks barnet i enlighet med barnhälsovårdsprogrammet. Denna undersökning kan med fördel göras i barnets hemmiljö. Tyngdpunkten i besöket är samtal med föräldern/föräldrarna om barnets hälsa och utveckling samt föräldrarollen, barnsäkerhet och familjens vardagsliv.

Till stöd för både samtal och observation, läs mer i Hälsobesök 8 månader

Hembesök till familjer med adopterade barn

För alla

För alla vid behov

För alla

Ett besök.

För alla vid behov

Ytterligare ett till två hembesök.

För alla vid behov

Kontakt med socialtjänst eller psykolog.

Hembesök till familjer med adopterade barn

Barn som adopteras är som regel inte nyfödda när de kommer till sin nya familj. Oavsett barnets ålder bör den första kontakten med barnet och familjen så fort som möjligt etableras i hemmet.

Läs mer på Rikshandboken om Hälsoundersökning efter ankomsten

BHV-sjuksköterskan bör vara uppmärksam och lyhörd för adoptivföräldrarnas speciella behov och erbjuda samtal om upplevelser och känslor i samband med adoptionen och vid behov stöd i att strukturera barnets tillvaro, se rubrik riktat stöd.

Hembesök till barn som bor i familjehem

För alla

För alla vid behov

För alla

Ett hembesök.

För alla vid behov

Ytterligare ett till två hembesök.

För alla vid behov

Kontakt med socialtjänst.

Hembesök till barn som bor i familjehem

När BVH-sjuksköterskan får vetskap om att ett barn placerats i familjehem i området, bör kontakt tas med familjehemmet och ett hembesök erbjudas. Barn som placeras i familjehem kan, sedan tidigare, ha en svår livssituation med en bristfällig hälsovård.

Att vara familjehemsförälder ställer andra krav än att vara biologisk förälder. Här finns ett annat behov av stöd från både sjuksköterskan och läkaren på BVC kring barnets tidigare och nuvarande hälsa.

Ett första hembesök görs med fördel tillsammans med ansvarig socialsekreterare. Vid hembesöket etableras kontakt med barnet och dess familjehemsföräldrar och en hälsoplan kan upprättas.

Barnhälsovård för barn som bor i familjehem

Hembesök efter ett års ålder vid behov

För alla

För alla vid behov

För alla

Ett hembesök.

För alla vid behov

Ytterligare ett eller två hembesök.

För alla vid behov

Kontakt med socialtjänst eller psykolog.

Syftet med hembesök

Det är i första hand sjuksköterskan på BVC som gör hembesök. Vid behov kan hembesök göras tillsammans med till exempel psykolog, socialsekreterare eller läkare.

Syftet med hembesöket ska vara klart för alla. Besöket kan avse stöd till föräldrar vars barn har regleringssvårigheter, stöd vid sjukdom, bedömning av samspel i familjen etcetera. Det är viktigt att ha gott om tid att lyssna på föräldrarnas frågeställningar samt att fånga upp barnets signaler och vardagsmiljö. Vid hembesöket kan en fortsatt planering diskuteras tillsammans med föräldrar och eventuella samarbetspartners.

Till toppen av sidan