Informationsmaterial

När vårdnadshavare inte tar med barnet till hälsobesök

Barnhälsovården ska erbjuda alla barn 0–6 år regelbundna hälsobesök via vårdnadshavarna. När vårdnadshavarna inte tar med barnet till avtalade tider hos hälso- och sjukvården kan det vara ett uttryck för omsorgssvikt.

Barnets rätt till barnhälsovård

Alla barn har rätt till förebyggande hälso- och sjukvård (barnhälsovård) enligt konventionen om barnets rättigheter. Artikel 24 beskriver barnets rätt till bästa möjliga hälsa och utveckling, samt rätten till barnhälsovård, innefattande föräldrastöd med kunskap om egenvård, amning, näringslära, hygien, miljö, olycksfall och barnsäkerhet. Konventionsstaterna ska arbeta för att minska spädbarnsdödligheten och bekämpa sjukdomar och undernäring och avskaffa traditionella, hälsofarliga sedvänjor.

Vårdnadshavarnas ansvar

Det är i första hand föräldrarna som har ansvar för ett barns välmående. Barnet är beroende av sina föräldrar när det gäller tillgång till hälso- och sjukvård. Samhällets roll är att på olika sätt stödja och komplettera föräldrarna i föräldraskapet och förebygga mer ingripande åtgärder. Föräldraskapsstöd ses som en del i att implementera FN:s barnkonvention (1).

Barnhälsovårdens ansvar

Professionen och verksamhetsansvariga har ett ansvar att tillgodose barnets rättigheter. Barnhälsovården ska erbjuda alla barn 0 till 6 år regelbundna hälsobesök via vårdnadshavaren. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. (2 § HSL)

Under barnets två första levnadsår är barnhälsovården en av de få samhälleliga institutioner som har möjlighet att tidigt uppmärksamma barnets behov av insatser. Alla barn går inte i förskolan och barnhälsovården kan vara den enda instans som möter barnet. Om ett barn uteblir från avtalad tid hos hälso- och sjukvården, kan det vara ett uttryck för omsorgssvikt. Studier visar att barn som senare i livet behöver samhällsstöd inte alltid har fått tillgång till barnhälsovårdens program (2).

Det finns ett professionellt ansvar för att de barn som inte tas med till hälsobesök inom barnhälsovården ska uppmärksammas. Professionell försummelse kan beskrivas som brist på kunskap, rutiner och ledningssystem hos professionen och verksamhetsansvariga, för att tillgodose att alla barn får sin rätt till hälsovård.  Försummelse och vanvård i relationer som bygger på ansvar, tillit och makt kan resultera i verklig eller potentiell fara för barnets hälsa, liv, utveckling eller människovärde. Professionell försummelse av utsatta barns hälso- och sjukvård kan undvikas genom etablerade rutiner och ledningssystem (3,4).

Se filmen: Did not attend

Att komma överens med vårdnadshavarna om tid

En förutsättning för att barnet ska få sin barnhälsovård av god kvalitet är en välfungerande BVC och en förtroendefull relation mellan vårdnadshavare och BHV-sjuksköterska.  Barnets föräldrar behöver också vara motiverade och förstå vikten av att följa barnhälsovårdens program.

Barnhälsovården kan på olika sätt underlätta för föräldrarna att ta barnet till sitt hälsobesök, till exempel genom att:

 • vid varje besök informera om tidpunkt för nästa besök och vad som händer då
 • telefonkontakt där en tid som passar båda parter överenskoms
 • system för webb-tidbokning med möjlighet att boka och omboka besök
 • digitala system som skickar påminnelse-SMS inför besök.
 • i vissa verksamheter kan det underlätta att erbjuda öppen mottagning någon/några gånger per vecka
 • försäkra sig om att informationen om tidpunkt för besök når båda föräldrarna (om fler föräldrar finns).

Det är barnhälsovårdens ansvar att se till att alla barn erbjuds sina hälsobesök i rätt tid och att familjer som avbokar med kort varsel inte tappas bort.

När vårdnadshavare inte ser till att barnet kommer till hälsobesök

När ett barn inte kommer till ett avtalat besök och familjen inte hör av sig, ska barnhälsovården i första hand kontakta familjen via telefon eller skicka en ny inbjudan. Tolk som är beställd kan användas för att ringa familjen direkt för att boka ny tid.

Exempel på frågeställningar när barnet inte tagits med till sitt hälsobesök:

 • Finns barnet på den adress som inbjudan skickats till?
 • Om barnet är nyfött har mamman tid för efterkontroll hos mödrahälsovården?
 • Har barnet andra kontakter inom hälso-och sjukvården? (Barn kan ha ett flertal kontakter med Hälso- och sjukvården och kan ha svårt att följa BHV-programmet, utifrån akuta/behandlande åtgärder. Vårdnadshavaren kan ta för givet att kontakt tas mellan olika instanser inom hälso- och sjukvården).
 • Har familjen varit på familjecentralens öppna förskola?
 • Har det vid tidigare kontakter funnits anledning till oro?

Om barnhälsovården inte har fått kontakt med familjen trots ny inbjudan och/eller kontaktförsök via exempelvis hembesök, skickas ett brev med uppmaning att familjen hör av sig inom 14 dagar.

För ett barn kan det utvecklingsmässigt hända mycket på en tid som för en vuxen kan upplevas kort. Om anledningen till uteblivet besök skulle handla om ett barn som riskerar att fara illa, är det av ytterst stor vikt att det inte går för lång tid innan barnhälsovården får kontakt med familjen eller att anmälan till socialtjänsten görs.

När barnet inte tas med till hälsobesök trots påminnelser

När barnet inte tas med till hälsobesöket trots påminnelser och utan förklarliga skäl eller om oro finns för att barnet riskerar att eller far illa ska detta anmälas till socialtjänsten. Brevmallen för när barnet inte tas med till hälsobesök trots påminnelser, beskriver barnets rätt till barnhälsovård samt hälso-och sjukvårdens anmälningsskyldighet.

I brevet lämnas kontaktuppgifter till avsändande mottagning så att föräldrar ges möjlighet till att kunna ta kontakt. Om de inte har tagit kontakt inom 14 dagar görs en anmälan till socialtjänsten där bland annat anledningen till oro för barnets tillgång till barnhälsovård anges.

Debitering av uteblivna besök


Besöket i barnhälsovården är i första hand barnets. Att föräldrar inte tar sitt barn till en bokad tid på BVC kan vara ett tecken på omsorgssvikt. Debitering för ett uteblivet besök riskerar att ytterligare öka bördan på en redan sårbar familj och på så vis ytterligare försämra barnets situation.

Det finns en prejudicerande dom från Justitieombudsmannen 2017 (2017-02-22 dnr 2127–2016) där det fastslås att uteblivna besök inte får debiteras om inte avtal om tid har ingåtts, dvs att vårdnadshavare och BHV avtalat/överenskommit om tid för besöket. Det innebär alltså att om inbjudan skickats, utan att överenskommelse gjorts om tiden, ska inte familjen debiteras.

Till toppen av sidan