Strategier och kvalitetssäkring - översikt

Amningsstatistik

Socialstyrelsen samlar varje år in statistik från landets barnavårdscentraler, aggregerad per län, angående i vilken utsträckning barn ammas under första levnadsåret.

Insamling av amningsdata

Sammanställning av amningsfrekvenser presenteras i Socialstyrelsens årliga sammanställning Statistik om amning (1).

I takt med att landets regioner ansluter till Svenska barnhälsovårdsregistret (2) kommer rapporteringen till Socialstyrelsen att tas över av registret för anslutna regioner.

Förbättringar i datainsamlingen

De förändringar som Svenska barnhälsovårdsregistret (BHVQ) inför när det gäller insamling av amningsdata syftar till att förbättra den nuvarande datainsamlingens validitet när det gäller Enbart ammad, som i Socialstyrelsens årliga rapport tolkas som Exklusivt ammad.

Den nuvarande datainsamligen ger ingen möjlighet att lämna data som skiljer mellan Exklusivt ammad (enbart ammad sedan födelsen) och tvärsnitttsmåttet Enbart ammad (enbart ammad vid mättillfället).

Ny amningskategori införs

I den nya datainsamlingen införs en ny amningskategori Övervägande ammad, som underlättar i valet mellan hel- och delamning, samt en ny variabel, Enbart ammad sedan födelsen som ger möjligheten att göra skillnad mellan Exklusivt ammad och Helt ammad.

Vidare underlättas datainsamlingen av att tidsperioden, för vilken amningsstatus ska bedömas vid varje enskilt mättillfälle, tydligt begränsas till de senaste 7 dagarna, oavsett barnets ålder.

BHVQ använder alltså delvis annorlunda definitioner jämfört med amningsstatistiken i Sveriges officiella statistik (1).

Enbart ammad i Sveriges officiella statistik motsvaras av Helt ammad i BHVQ. Enbart ammad sedan födelsen (engelskans Exclusive breastfeeding) i BHVQ har ingen egentlig motsvarighet i Sveriges officiella statistik.

Delvis ammad i Sveriges officiella statistik motsvaras av summan av Övervägande ammad och Delvis ammad i BHVQ.

Syftet är att analysera barns uppfödningsmönster

BHVQ avser att registrera samtliga observationer av barns uppfödning. Syftet är dels att longitudinellt kunna analysera barns uppfödningsmönster under första levnadsåret oavsett ålder, dels att samla tvärsnittsdata över barns uppfödning vid specifika mätåldrar, se tabell nedan, som motsvarar de mätåldrar som Socialstyrelsen önskar information om.

Mätåldern 9 månader har dock ändrats till 8 månader för att passa in i barnhälsovårdens generella program. Den amningsobservation vars observationsdatum närmast motsvarar respektive mätålder och faller inom mätintervallet kommer att utgöra uppgift om aktuell uppfödning vid förtecknade mätåldrar (datum för observationen).

Mätålder Mätintervall (fr.o.m.-t.o.m.)
1 vecka Utskrivning BB - 2,5 v (18 d)
2 månader  1 m + 2 v (44 d) - 2 m + 3 v (82 d)
4 månader  3 m + 2 v (105 d) - 4 m + 3 v (143 d)
6 månader  5 m + 2 v (167 d) - 7 m (213 d)
8 månader  7 m + 2 v (227 d) - 9 m (274 d)
12 månader 11 m (335 d) - 14 m (426 d)

 

Definitioner

Bröstmjölk Inkluderar amning, urpumpad bröstmjölk och donator bröstmjölk.
Pyttesmå smakprover Den lilla mängd av annan kost, motsvarande ungefär ett kryddmått (1 ml), som barnet kan få med en sked eller på fingret. Pyttesmå smakprov är i så små mängder att de inte konkurrerar med amningen.
Annan kost Inkluderar bröstmjölksersättning, välling, vatten, drycker och annan föda.
Helt ammad Barn som enbart fått bröstmjölk, inkl. vitaminer (till exempel D-droppar), mineraler eller läkemedel de senaste 7 dagarna.
Övervägande ammad Barn som förutom bröstmjölk också fått pyttesmå smakprover, oavsett antal, och/eller annan kost vid 1-2 tillfällen de senaste 7 dagarna.
Delvis ammad Barn som förutom bröstmjölk också fått annan kost vid 3 eller fler tillfällen de senaste 7 dagarna. (Pyttesmå smakprover räknas inte).
Ej ammad Barn som enbart fått annan kost än bröstmjölk.
Enbart ammad sedan födelsen Barn som enbart fått bröstmjölk sedan födelsen, även under vårdtiden på förlossning, BB eller nyföddhetsavdelning.

Frågor att ställa

Nedanstående frågor avses att besvaras:

Aktuell uppfödning

Fråga 1: Vad har barnet fått att äta under de senaste 7 dagarna?

Besvaras vid varje möte med barn och föräldrar. Med hjälp av denna uppgift kan avgöras om barnet är helt ammat, övervägande ammat, delvis ammat eller ej ammat vid en given tidpunkt.

Första tillfälle för annan kost 

Fråga 2: När fick barnet annan kost än bröstmjölk för första gången?

Uppskattat datum för första tillfälle (inklusive vårdtid förlossning / BB / nyföddhetsavdelning) då barnet fått Annan kost (Första mål annat än bröstmjölk).
Besvaras en gång. Med hjälp av denna uppgift beräknas perioden för enbart ammad sedan födelsen uttryckt i dagar.

 

Till toppen av sidan